Pressmeddelande -

DO lanserar nytt webbverktyg för förskolornas planer mot diskriminering och kränkande behandling

Diskrimineringsombudsmannen, DO, lanserar idag ett nytt, gratis webbverktyg, som ska hjälpa personal i förskolan att förebygga diskriminering och kränkande behandling av barn och elever. Webbverktyget för skolan, som släpptes för en månad sedan, har redan  600 skolor som nöjda användare.

– Trots god vilja har skolorna bristande kunskap om hur man skapar lika rättigheter och möjligheter för barn och elever. Det riskerar att drabba enskilda elever, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

– Jag hoppas och tror att vårt nya webbverktyg ska vara en hjälp för skolorna att systematiskt genomföra likabehandlingsarbetet utifrån en plan som uppfyller både diskrimineringslagens och skollagens krav.

En sådan plan ska säkerställa att skolorna arbetar målinriktat för att aktivt främja barns och elevers lika rättigheter, förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling samt ha rutiner för att utreda och åtgärda akuta situationer.

Det är skolornas huvudmän som ytterst ansvarar för att varje skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling, oavsett om det är en kommunal eller fristående skola.

Men en rapport från Skolverket 2009 visade att runt tio procent av samtliga skolformer saknade en likabehandlingsplan. Dessutom handlade skolornas likabehandlingsarbete framför allt om allmänna värdegrundsfrågor och saknade tydligt fokus på diskrimineringsgrunderna, enligt rapporten.

Nio av tio skolor, som Skolinspektionen granskat de senaste åren, brister i sina planer mot diskriminering och kränkande behandling. Vanliga brister är att det saknas en kartläggning av läget samt åtgärder för att främja barns och elevers lika rättigheter och möjligheter utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.

Du hittar verktyget på : www.planforskolan.se

Ämnen

  • Utbildning

Kategorier

  • högskola
  • skolmyndighet
  • förskolan
  • särskola
  • utbildning

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Kontakter

Clas Lundstedt

Presskontakt Pressansvarig 08-120 20 708

Sonya Aho

Presskontakt Pressekreterare 08-120 20 759