Pressmeddelande -

DO stämmer vårdcentral för diskriminering av lesbiskt par

Det lesbiska paret önskade få barn. En av kvinnorna kontaktade sin vårdcentral för en medicinsk utredning. Men vårdcentralen ville inte ta emot henne utan hänvisade till Södersjukhusets mottagning för lesbiska och bisexuella kvinnor. Nu stämmer DO Stockholms läns landsting för diskriminering på grund av sexuell läggning.

Både hetero- och homosexuella barnlösa par som vill insemineras måste genomgå en medicinsk utredning. Utredningen är densamma för homosexuella och för heterosexuella kvinnor. Kvinnan fick rådet att vända sig till sin vårdcentral för en medicinsk utredning när hon och hennes fru planerade att få barn.

Men vårdcentralen ville inte ta emot dem ”eftersom det är så komplicerat med lesbiska par”. Kvinnan hänvisades istället, av både vårdcentralens mottagningssköterska och dess verksamhetschef, till Södersjukhuset som har ”specialistkompetens på området”.

Kvinnan fick till slut en tid på vårdcentralen, men valde att avstå på grund av det tidigare kränkande bemötandet. Hon anmälde vårdcentralen till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som nu stämmer Stockholms läns landsting till Stockholms tingsrätt för diskriminering som har samband med sexuell läggning. DO yrkar på 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

– Vård på lika villkor är en grundläggande rättighet för alla människor. Vårdcentralen har kränkt kvinnans rätt att få sjukvård utan ovidkommande hänsyn till hennes sexuella läggning, säger diskrimineringsombudsman Katri Linna.

För ytterligare upplysningar kontakta presstjänsten, tfn 08- 120 20 710.

Bakgrund

Diskrimineringsombudsmannen kommer under hösten och nästa år att särskilt uppmärksamma hälso- och sjukvården med utgångspunkt i allas lika rätt och möjligheter till vård på lika villkor.

Läs mer på DO:s webbplats: 

http://www.do.se/Documents/pdf/forlikningarochdomstolsarenden/St_ANM_%202009-321_liljeholmen.pdf

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • sexuell läggning
  • homosexuella
  • hälso- och sjukvård
  • stockholm läns landsting

Detta är DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs.

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

DO övervakar också att föräldraledighetslagen följs och att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Kontakter

Clas Lundstedt

Presskontakt Pressansvarig 08-120 20 708

Sonya Aho

Presskontakt Pressekreterare 08-120 20 759