Pressmeddelande -

Regeringen kränker samers mänskliga rättigheter

De samiska språken, den samiska kulturen och de samiska näringarna är på väg att dö ut. Diskrimineringen av samer är allvarlig. Det är uppenbart att Sveriges regering kränker samers mänskliga rättigheter och att det saknas politisk vilja att göra upp med Sveriges koloniala arv. Det skriver diskrimineringsombudsman Katri Linna och Sametingets styrelseordförande Sara Larsson i en debattartikel i SvD idag.

– Samers situation idag är ett direkt resultat av historien, av koloniseringen och av den statligt sanktionerade diskriminering som har följt i koloniseringens spår. Regeringen har ett ansvar för att åtgärda de historiska följderna och för att i samverkan med samer återföra och garantera deras rättigheter, skriver Katri Linna och Sara Larsson.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, FN:s kommitté mot rasdiskriminering och FN-kommittén för mänskliga rättigheter har upprepade gånger kritiserat Sverige för att inte bereda samer möjlighet till reellt deltagande i beslut som rör dem.

Regeringen har nu skrivit en promemoria betitlad ”Vissa samepolitiska frågor” (Ds 2009:40), och planerar att under våren 2010 lägga fram en ”sameproposition” om de senaste årens utredningar om samer och samers rättigheter.

Under arbetet med promemorian har samisk delaktighet, samiska röster och samiska perspektiv lyst med sin frånvaro.

– Vi avvisar promemorians förslag, vilka står i strid med såväl Sveriges grundlag som Sveriges internationella åtaganden. Vi kräver en ny ordning, där samer har möjlighet att delta, utöva inflytande och påverka beslutsfattandet i frågor som rör dem på alla nivåer i samhället, skriver Katri Linna och Sara Larsson.

– Vi efterlyser en politik som tar sin utgångspunkt i samers rättigheter som urfolk, och som bryter mot befintliga diskriminerande strukturer.

DO och Sametinget kommer med anledning av det akuta läget att initiera ett arbete för att tillsammans med övriga nordiska diskrimineringsombudsmän och sameting driva på en utveckling som bidrar till att samers mänskliga rättigheter inte utsätts för kränkningar.

Läs hela artikeln på http://www.do.se/Press/Debattartiklar/Regeringen-kranker-samers-manskliga-rattigheter/

För ytterligare information, kontakta DO:s presstjänst på 08-120 20 710.

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • etnisk diskriminering
  • samer
  • urfolk
  • nationella minoriteter

Kontakter

Clas Lundstedt

Presskontakt Pressansvarig 08-120 20 708

Sonya Aho

Presskontakt Pressekreterare 08-120 20 759