Pressmeddelande -

Bristande reklamidentifikation fäller MTG Radio

MTG Radio delade under oktober 2011 för RIX-FM ut ett oadresserat reklamutskick som anmäldes till DM-nämnden eftersom det enligt anmälarna ansågs vara stötande och leda till missförstånd och otrevlig stämning mellan grannar.

DM-nämnden finner att reklamutskicket stred mot god sed vid direkmarknadsföring eftersom den utformats på ett sätt som dels framstod som stötande för mottagarna, dels kan äventyra allmänhetens förtroende för marknadsföringen, dels inte omedelbart gett mottagarna intryck av att vara reklam.

Enligt paragraf 5 i marknadsföringslagen ska marknadsföring överensstämma med god marknadsföringssed. I Internationella Handelskammarens - ICCs - regler föreskrivs att marknadskommunikation ska vara laglig, hederlig och vederhäftig samt att den inte får utformas på ett stötande sätt. Den ska också vara utformad så att den är förenlig med god affärssed.

Se utskicket

För mer information kontakta Per Eklund, ordförande i DM-nämnden 070-665 09 38.

Ämnen

  • Media, kommunikation

Kategorier

  • god affärssed
  • marknadsföringslagen
  • reklamutskick
  • mtg radio
  • rix-fm
  • swedma
  • dm-nämnden

Om DM-nämnden bildades 1990 med uppgift att pröva ärenden som gäller tillämpningen av god etik på området för direktmarknadsföring. Nämnden består av en erfaren domare som ordförande och ytterligare fem ledamöter som utses av Sveriges Annonsörer, Svensk Distanshandel, Föreningen NIX-Telefon samt Swedma. Nämndens uttalanden publiceras på hemsidan www.dm-namnden.org.

Nämnden 2011 består av följande ledamöter: Eva-Marie Åkesson - Åkesson Advice, Axel Tandberg - SWEDMA, Bo Lindell - Svensk Distanshandel, Jan Fager, - Sveriges Marknadsförbund, Per Eklund - DM nämnden, Urban Ståhl - Online Fulfillment Sverige, Clas-Fredric Lund - Actionbase

Kontakter

Axel Tandberg

Presskontakt Chefsjurist 08-53480730