Pressmeddelande -

Nationella minoriteter i Sverige diskrimineras inom skola och förskola

Sveriges nationella minoriteter - judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar - utsätts för diskriminering inom utbildningsväsendet. Det visar en ny rapport från Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO.

DO har i flera år regelbundet träffat representanter för de nationella minoriteterna i olika referensgrupper. Många har under dessa möten vittnat om diskriminering och förföljelse som återkommande inslag i vardagen, såväl inom skolan som i kontakter med olika myndigheter. Många har berättat om hur den politik som förts påverkat deras möjligheter att hävda sin identitet och att den har berövat dem deras modersmål.

- Sverige har genom att ratificera Europarådets minoritetskonventioner åtagit sig specifika skyldigheter gentemot nationella minoriteter. Europarådet har flera gånger kritiserat Sverige för att inte leva upp till konventionerna. En av de skarpast formulerade anmärkningarna rör tillgång till modersmålsundervisning, säger vikarierande DO Anna Theodóra Gunnarsdóttir.

- Regeringen måste nu höja ambitionsnivån för minoritetspolitiken och säkerställa nationella minoriteters mänskliga rättigheter.

DO kräver bland annat i rapporten att:

  •  Minoritetspolitiken och lagstiftningen ska utgå från ett rättighetsperspektiv. Det bör införas effektiva sanktioner och regeringen bör ta initiativ till att inrätta en tillsynsmyndighet som får i uppgift att övervaka hur Sverige lever upp till Europarådets minoritetskonventioner
  • Skolorna planmässigt får i uppdrag att granska kurslitteratur och utbildning om nationella minoriteter och gör de nödvändiga förändringarna
  • Regeringen vidtar skyndsamma åtgärder i syfte att öka antalet lärare i och på minoritetsspråken
  • Skolverket får i uppdrag att ta fram läromedel i och på de nationella minoritetsspråken tillsammans med de nationella minoriteterna
  • Kommunerna blir skyldiga att anordna modersmålsundervisning. Kravet på "lämplig lärare" slopas i grundskoleförordningen

Rappporten finns att läsa på www.do.se

Presskontakta Eva Rosengren 070-657 0895

Pressjour 070-546 7821

Ämnen

  • Utbildning

Relaterat innehåll