Pressmeddelande -

Delårsrapport (1 januari–31 mars 2008)

Fortsatt stark tillväxt för Care Electronics Första kvartalet 2008 Omsättningen uppgick till 71 Mkr (79 Mkr). Resultat efter skatt uppgick till 0,6 Mkr (1,3 Mkr). Resultatet per aktie efter skatt låg på 0,03 Kr (0,07 Kr). Det operativa resultatet (EBIT) slutade på 1,1 Mkr (1,2 Mkr). Stark försäljning inom Care Electronics med mer än en fördubbling av försäljningen, huvudsakligen som ett resultat av stark försäljning av mobiltelefoner. Fortsatt prispress ledde till minskad försäljning inom Home Electronics. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 Mkr (-14 Mkr) till följd av ökat rörelsekapital och investeringar i nya produkter. Soliditeten uppgick till 27 procent (19 procent). VD-kommentar – Jérôme Arnaud ”För första kvartalet visade vi en mindre vinst, vilket är i linje med vår prognos. Det är femte kvartalet i rad kunna som Doro kan rapportera ett positivt resultat. Under det första kvartalet mer än fördubblades omsättningen för Doros affärsenhet Care Electronics jämfört med samma kvartal 2007. Care Electronics står nu för omkring 30 procent av den totala omsättningen, jämfört med 15 procent 2007. Denna ökning beror främst på försäljningen av våra lättanvända GSM-telefoner, huvudsakligen i Norden. Nya distributörer och produktlanseringar av Care Electronics produkter inom både GSM-segmentet och andra segment under andra kvartalet kommer att förbättra försäljningen ytterligare. Utsikten för den tyska marknaden ser god ut då avtal har slutits med flera tyska distributörer. Home Electronics fortsätter att verka på en tuff marknad med fortsatt prispress. Marknaden för trådade telefoner är särskilt pressad samtidigt som vi under första kvartalet har förlorat marknadsandelar på marknaden för trådlösa telefoner i Frankrike och Sverige på grund av den hårda konkurrensen. Under första kvartalet var omsättningen för Home Electronics 17 procent lägre jämfört med första kvartalet 2007 för jämförbara enheter, medan volymerna minskade med 10 procent. Utvecklingen för affärsenheten Business Electronics låg i linje med första kvartalet föregående år. I slutet av första kvartalet 2008 lanserade vi några viktiga Voice over IP-produkter. Vi förbättrar successivt vår tillgång till marknaden genom genom nya distributionskanaler. Den organiska tillväxten för Doros totala produktsortiment, exklusive avyttringar, följer den positiva trenden och ligger nu på 3 procent. Till följd av högre bruttomarginaler med 2 procent och en lägre rörelsekostnader med 12 procent uppgick EBIT sammanlagt till samma nivå som föregående år, trots en totalt sett lägre försäljning. Vi kommer att fortsätta investera i Care Electronics och satsa på tillväxt genom att lansera flera nya produkter. Inom affärsenheten Home Electronics satsar vi på att återta marknadsandelar och inom Business Electronics kommer fler Voice over IP-produkter att lanseras. Omsättning Första kvartalet Doro hade en omsättning på 71 Mkr (79 Mkr) under första kvartalet. Den minskade omsättningen beror på att Doros verksamhet i Australien och Polen har avyttrats och en lägre omsättning för Home Electronics. För jämförbara enheter minskade omsättningen med 7 procent. Under första kvartalet lyckades Doro upprätthålla volymerna på samma nivå som motsvarande period föregående år. För Care Electronics fortsätter omsättningen att öka kraftigt – ökningen låg på 128 procent jämfört med förra året. Rörelseresultat (EBIT) Första kvartalet Trots den lägre omsättningen låg rörelseresultatet före skatt och finansiella poster i linje med föregående år, 1,1 Mkr (1,2 Mkr). Bruttomarginalen förbättrades till följd av en gynnsam mix av produkter med högre marginaler, framför allt produkter inom affärsenheten Care Electronics. Lägre kostnader jämfört med föregående år till följd av kostnadsminskningar gjorde också sitt till. Även den svagare amerikanska dollarn hade en positiv effekt på marginalerna. Kassaflöde, investeringar och ekonomisk ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -17 Mkr (-14 Mkr) under första kvartalet till följd av säsongsvariationer och högre rörelsekapital inom Care Electronics beroende på uppbyggnaden av nya produktsortiment. Investeringarna under perioden uppgick till 2 Mkr (0). I slutet av perioden hade Doro banklån på 19 Mkr. och totalt hade företaget 50 Mkr till sitt förfogande den 31 mars 2008. Soliditeten var 27 procent (19) vid periodens slut. Affärsenheter Doro har tre affärsenheter: Home Electronics, som i huvudsak är hemtelefoni, står för 59 procent av omsättningen (73 procent första kvartalet 2007), Business Electronics, huvudsakligen kontorstelefoni, står för 14 procent av omsättningen (15 procent första kvartalet 2007) och Care Electronics, med specialiserade telekom- och elektronikprodukter för äldre, står för 27 procent av omsättningen (12 procent första kvartalet 2007). Home Electronics Under första kvartalet minskade omsättningen med 29 procent till 42 Mkr (60 Mkr). För jämförbara enheter minskade omsättningen med 17 procent. Marginalerna var högre än föregående år. Den mest positiva omsättningsutvecklingen hade de nya strömlinjeformade DECT-telefonerna som hittills har lanserats i Norden. Business Electronics Omsättningen för Business Electronics uppgick till 10 Mkr (10 Mkr).. De nya VoIP-produkterna (Voice over IP) IP 500 och IP 800 lanserades i slutet av första kvartalet och väntas börja bidra positivt till omsättningen från och med andra kvartalet. Care Electronics Care Electronics ökade sin omsättning till 19 Mkr (9 Mkr). Ökningen var framför allt en effekt av lanseringen av den nya GSM-telefonen HandleEasy 326gsm med en design som gör den lätt att använda för äldre personer. Telefonen MemoryPlus 319ph med fotoknappar har fått det franska designpriset för produkter inom hälsosektorn: ”Janus de la Santé”. Regioner Doros tre regioner är Kontinentaleuropa som drivs från Frankrike (44 procent av omsättningen), Norden (40 procent) samt Storbritannien och Irland (16 procent). Doros försäljning sker via en egen säljkår eller distributörer på utvalda marknader i dessa regioner. Kontinentaleuropa Omsättningen i Kontinentaleuropa minskade med 7 procent under första kvartalet 2008. Norden Omsättningen i Norden ökade med 2 procent under första kvartalet 2008. Stora regionala operatörer såsom Telia, Telenor och TDC säljer aktivt Care gsm-sortimentet i sina butiker. Storbritannien och Irland Samtliga tre affärsenheter utvecklas positivt i Storbritannien tack vare avtal med flera viktiga distributörer. Personal Antalet anställda var 57 i slutet av perioden. 28 finns i Sverige, 17 i Frankrike, 4 i Storbritannien, 4 i Norge och 4 i Hongkong. Doro-aktien Doro är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap – Telekom/IT. Åtta nyckelpersoner inom Doro köpte 130 000 aktier i bolaget från DO Intressenter den 7 januari 2008. Moderbolag Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 30,6 Mkr (1,2 Mkr). Doro Nordic AB, det tidigare försäljningsbolaget, fusionerades med moderbolaget Doro AB den 1 januari 2008. Resultatet före skatt var -7,7 Mkr (-13,1 Mkr). Utsikter Den minskade omsättningen för Home Electronics och de högre marknadsföringskostnaderna för Care Electronics kan inverka negativt på resultatet för det kommande kvartalet. Tillväxten från produkter med högre marginaler inom Care Electronics väntas däremot gradvis förbättra kvartalsresultatet jämfört med föregående år från och med tredje kvartalet. Risker Doros risker och osäkerhetsfaktorer är främst relaterade till leveransstörningar, kundrelationer och valutakursfluktuationer. Förutom dessa risker och osäkerhetsfaktorer, vilka är beskrivna i årsredovisningen 2007 på sidorna 24, 41 och 42, har inga nya risker av väsentlig karaktär identifierats under den gångna perioden. Redovisningsprinciper Den del av delårsrapporten som rör koncernen har utarbetats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, och årsredovisningslagen, och den del som rör moderbolaget har utarbetats i enlighet med årsredovisningslagen. Kommande rapporter och händelser Årsredovisning Doros årsredovisning 2007 publicerades den 18 april. En pdf-version av årsredovisningen finns på www.doro.com Årsstämma Årsstämman kommer att hållas på Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5, Lund kl. 17.00 den 6 maj 2008. Kvartalsrapporter Styrelsen har beslutat om följande datum för kvartalsrapporterna: Januari–juni 2008: 20 augusti Januari–september 2008: 23 oktober Kvartalsrapporterna publiceras på Doros webbplats: www.doro.com Kvartalsrapporten har gjorts med samma redovisningsprinciper som den senaste årsredovisningen och har inte varit föremål för översiktlig granskning av Doros revisorer Informationen i föreliggande pressmeddelande lämnas i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om Handel med finansiella instrument. Lund, 6 maj 2008 kl. 11.00 Styrelsen Doro AB (publ) Organisationsnummer 556161-9429 Doro är noterat på OMX Stockholmsbörsen Small Cap – Telekom/IT. Information För ytterligare information kontakta: VD Jérôme Arnaud, tfn 046-280 50 05 CFO Stefan Sjölin, tfn 046-280 50 62 Magistratsvägen 10 SE-226 43 Lund, Sverige Tfn: 046-280 50 60 www.doro.com Om Doro Med över 30 års erfarenhet inom telefoni kännetecknas Doro idag av innovativa och användarvänliga konsumentelektronikprodukter. Verksamheten omfattas av utveckling, marknadsföring och försäljning av ett brett produktsortiment inom tre affärsområden; Home Electronics, Business Electronics och Care Electronics. Bolagets produkter säljs i över 30 länder världen över via en rad återförsäljare, däribland elektronikbutiker, onlinebutiker och specialåterförsäljare. 2007 omsatte bolaget 346 MSEK. Doro-aktien är noterad på Stockholmsbörsen, Nordiska listan, Mindre bolag. Läs mer om Doro på www.doro.com.

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kontakter

Ann-Sofie Malmgren

Presskontakt Regional Marketing Manager Nordics & RoW +46 703 81 74 84