Pressmeddelande -

Doro genomför garanterad nyemission om 77 MSEK med företräde för aktieägarna

Styrelsen för Doro AB (”Doro”) har beslutat att, förutsatt godkännande av extra bolagsstämma den 7 juni 2006, genomföra en nyemission med företrädesrätt till teckning för befintliga aktieägare. Emissionen genomförs för att stärka bolagets finansiella ställning och härigenom ge Doro finansiell handlingsfrihet. Doro har under 2005 genomfört ett större omstruktureringsprogram, med betydande kostnadsbesparingar som följd, och för närvarande genomförs en satsning på att utveckla nya affärsområden utanför det hårt konkurrensutsatta området trådlösa Dect-telefoner. Nyemissionen beräknas tillföra Doro cirka 70 miljoner kronor efter garanti- och andra emissionskostnader och ger, tillsammans med effekterna av genomförda kostnadsbesparingar, bolaget möjligheter att söka olika strategiska alternativ för dessa satsningar. Detta pressmeddelande får inte distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan eller Kanada. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Nyemissionen riktas till befintliga aktieägare och omfattar högst 12.885.000 aktier, envar med kvotvärde fem (5) kronor, med följande villkor i sammandrag: • Varje befintlig aktie berättigar till teckning av tre (3) nya aktier • Teckningskurs är sex (6:00) kronor per aktie • Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är 12 juni 2006, vilket innebär att sista dag för handel med Doros aktier inklusive teckningsrätt är 7 juni 2006 • Prospekt och emissionsredovisning kommer att distribueras till Doros aktieägare med början den 14 juni 2006 • Teckningstiden är från och med den 15 juni till och med den 29 juni 2006 • Handel med teckningsrätter sker under perioden från och med den 15 juni till och med den 26 juni 2006 Teckningsåtaganden Nordea Bank AB (publ) (”Nordea”) har sedan tidigare aviserat sin avsikt att avyttra sitt aktieinnehav i Doro. Nordea innehar 1.647.058 aktier, motsvarande cirka 38 procent av antal aktier och röster i Doro. I enlighet med denna intention har Nordea ingått avtal med ett konsortium (”Garantikonsortiet”) bestående av Alted AB samt de av Martin Bjäringer kontrollerade bolagenDirbal AB och Handels & Investment AB Venture, innebärande att Garantikonsortiet kommer att förvärva samtliga teckningsrätter hänförliga till Nordeas aktieinnehav i Doro. Garantikonsortiet har förbundit sig att nyteckna aktier i Doro med stöd av samtliga förvärvade rätter. Nordea har även ingått avtal med Garantikonsortiet innebärande att detta givits rätt, men inte skyldighet, att till och med den 2 maj 2007 förvärva samtliga Nordeas 1.647.058 aktier i Doro. Doros näst största aktieägare, Mellbygård Intressenter AB (”Mellbygård”) och Falkberget AB (”Falkberget”), har förbundit sig att i nyemissionen teckna lägst 2.127.694 aktier av de sammanlagt 3.795.915 teckningsrätter som belöper på deras sammanlagda aktieinnehav. Mellbygårds och Falkbergets sammanlagda aktieinnehav i Doro efter nyemissionen kommer därmed att motsvara lägst cirka 20 procent av antal aktier och röster, jämfört med cirka 30 procent före nyemissionen. Emissionsgaranti Doro har vidare ingått avtal avseende en emissionsgaranti med Garantikonsortiet. Emissionsgarantin omfattar samtliga aktier i nyemissionen utöver dem som Garantikonsortiet förbundit sig att teckna med stöd av de teckningsrätter som förvärvas från Nordea och dem som Mellbygård och Falkberget förbundit sig att teckna. Doro skall för denna garanti erlägga en ersättning om fem (5) procent av garanterat belopp, cirka 34,9 miljoner kronor, motsvarande en garantiersättning om cirka 1,7 miljoner kronor. Doro har enligt garantiavtalet möjlighet att erlägga denna garantiersättning kontant eller i form av nyemitterade aktier. För det fall Doro erlägger ersättningen i form av aktier skall antalet aktier som utges motsvaras av det garanterade beloppet dividerat med en avräkningskurs. Denna avräkningskurs skall motsvaras av genomsnittlig betalkurs för Doros aktier på Stockholmsbörsen de sista fem (5) dagarna under teckningstiden för företrädesemissionen. Emissionsbemyndigande Med anledning av att Doro kan komma att erlägga garantiersättning i form av nyemitterade aktier har styrelsen för Doro idag även beslutat föreslå extra bolagsstämman att besluta om ett emissionsbemyndigande om högst 350.000 aktier. Med stöd av detta emissionsbemyndigande skall styrelsen kunna besluta om nyemission riktad till Garantikonsortiet. Finansiell ställning Om företrädesemissionen genomförts per 31 mars 2006 hade Doros soliditet proforma per detta datum uppgått till cirka 41 (11) procent givet att emissionslikviden om netto 70 miljoner kronor minskat räntebärande skulder med detta belopp. Doros likvida medel och outnyttjade krediter skulle då uppgått till 87 MKr (17 MKr). Doro och Nordea har vidare överenskommit att Doro äger rätt till amorteringsfrihet avseende befintliga krediter i Nordea under en period fram till den 30 april 2008. Extra bolagsstämma Med anledning av styrelsens beslut om nyemission, under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma enligt ovan, respektive förslag om emissionsbemyndigande enligt ovan, har styrelsen beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 7 juni 2006. För ytterligare information rörande bolagsstämman hänvisas till separat kallelse till extra bolagsstämma. Nordea Corporate Finance är finansiell rådgivare till Doro. För ytterligare information, kontakta: Styrelseordförande Anders Bülow, tel 070-661 09 88 CEO Rune Torbjörnsen, tel 046-280 50 60, eller CFO Ingvar Karlsson, tel 046-280 50 62 Arne Bernroth, Nordea, tel 070-684 71 40

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Om Doro
Doro AB utvecklar telekomprodukter och tjänster för seniorer så att de kan leva ett fullt och rikt liv. Förutom positionen som global marknadsledare i sin kategori - telekom för seniorer - erbjuder Doro även en bred portfölj av produkter och tjänster för trygghets- och omsorgslösningar. Dessa smarta lösningar är skräddarsydda för seniorers och funktionshindrades specifika behov, bidrar även till att koppla ihop generationer digitalt och skapa en trygg och självständig tillvaro i det egna hemmet. Doro är ett svenskt publikt bolag och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Nordiska listan, Small Cap. 2017 uppgick nettoomsättningen till 1 924 miljoner kronor (200 miljoner euro).

Besök Doro på www.doro.se eller www.facebook.com/dorosverige

Kontakter

Ann-Sofie Malmgren

Presskontakt Regional Marketing Manager Nordics & RoW +46 703 81 74 84