Pressmeddelande -

Dyslexilotteriet är ingen slump.

Föräldrar och elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och deras organisationer brukar beskriva situationen i skolan som ett lotteri – har man tur får man en lärare, en rektor eller en skola som kan hantera eleverna på ett bra sätt och man har dragit en vinstlott. Har man otur råder det motsatta. Då kan man få en skolgång som negativt inverkar på ens möjligheter till inlärning, betyg och goda framtidsutsikter.

Nu visar en ny stor utredning från SBU att denna lotterisituation inte är en tillfällighet utan har ett samband med metoder för upptäckt, utredning och behandling. Trots att de troligen fungerar väl i praktiken har de många gånger har ett svagt vetenskaplig stöd, vilket gör att det är svårt att utveckla nationella rekommendationer, riktlinjer  och normer för dessa elever. Det saknas helt enkelt för mycket forskning på området.

  • Vi är enormt tacksamma för att denna utredning kommit till stånd, säger Bengt-Erik Johansson, förbundsordförande i Dyslexiförbundet FMLS. Vi ser den som ett första mycket viktigt steg för att stärka stödet till denna mycket stora elevgrupp genom genomtänkta modeller som vilar på vetenskaplig grund. Dessa utgör då en bas för hur metodisk screening bäst kan göras för att finna eleverna, hur de sedan bäst och snabbast kan utredas och att därefter tidiga stödinsatser kan sättas in, vilket är avgörande för elevernas framgångar.

    Glädjande nog visar resultaten också att man tidigt – redan före skolstarten – kan se vilka elever som riskera utveckla dyslexi. SBUs studie visar också att rätt lästräning kan ge framgång för dessa elever.

Nu vilar ett stort ansvar på ansvariga politiker och nationella myndigheter att följa upp de viktiga basfakta SBU tagit fram. Stora forskningssatsningar måste göras på metodiska studier av framför allt screenings- och testmetoder samt olika pedagogiska metoder för läsutveckling.

Den specialpedagogiska forskningen på området måste ryckas upp och riktat forskningsstöd sättas in. Det rör ju sig faktiskt om ca 50.000 elever och studerande i hela utbildningssystemet och många av dessa far idag väldigt illa, avslutar Bengt-Erik Johansson.


Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Bengt-Erik Johansson

Presskontakt Förbundsordförande 070-238 63 20