Pressmeddelande -

Nya skollagen innebär oacceptabel försämring för elever med funktionsnedsättning.

Nya skollagen innebär oacceptabel försämring för elever med funktionsnedsättning.

Dyslexiförbundet FMLS skriver idag till utbildningsministern och till riksdagen med ovanstående budskap och med följande motivering:

Elever med funktionsnedsättning är många gånger i behov av särskilt stöd i undervisningen. Den nya skollagen anger att sådant stöd endast måste ges upp till nivån ”godkänd” – en oacceptabel försämring av skollagen.

Detta innebär till exempel att för en elev med funktionsnedsättning kan specialpedagogiskt stöd dras in så fort man når godkändnivå. Sedan måste eleven ånyo gravt misslyckas för att stödet åter skall sättas in. Regeln kan även innebära att de hjälpmedel eller anpassade läromedel eleven fått, dras in så fort eleven nått godkändnivå.

Denna nya bestämmelse strider mot den nya skollagens portalparagraf, som anger att varje elev ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt och att skolan skall uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Bestämmelsen är också motstridig skrivningarna om alla elevers rätt till lika tillgång till utbildning och skolans skyldighet att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter oavsett funktionshinder.

Den förstärkning av elevens rättigheter som föreslås i den nya skollagen – genom möjligheten att överklaga åtgärdsprogram – faller platt till marken, eftersom det innehåll man har möjlighet att överklaga så kraftigt försvagas.

Dyslexiförbundet FMLS motsätter sig därför kraftfullt framlagt förslag till begränsning i rätten till särskilt stöd och föreslår att stödet skall utgå i samstämmighet med skollagens portalparagrafer enligt ovan.

Stockholm 24 maj 2010

Förbundsstyrelsen i Dyslexiförbundet FMLS

För kontakt i detta ärende – hör av er till kanslichef Sven Eklöf, 070-238 63 30, sven.eklof@dyslexiforbundet.se eller förbundsordförande Bengt-Erik Johansson 070-238 63 20.   www.dyslexiforbundet.se

Se bifogad skrivelse

Ämnen

  • Utbildning

Kontakter

Bengt-Erik Johansson

Presskontakt Förbundsordförande 070-238 63 20