Blogginlägg -

325,000 namnunderskrifter mot trafficking med barn för sexuella ändamål

ECPAT Sverige och The Body Shop lämnade igår över 325,000 namnunderskrifter till justitieminister Beatrice Ask. Kampanjen riktar sig till både allmänheten, justitieministern och lagstiftarna, och syftet är bland annat att synliggöra människohandeln med barn och att få regeringen att ta problematiken på större allvar, det vill säga prioritera upp frågan.

Precis som människohandeln med barn för sexuella syften är ett globalt problem, så är kampanjen Stop Sex Trafficking of Children and Young People global. Kampanjen har sammanlagt fått ihop över 6,6 miljoner underskrifter. Totalt 1,2 miljoner barn beräknas idag vara utsatta för trafficking i världen, däribland för sexuella ändamål.

Mörkertalet är stort i Sverige, och många offer är barn, berättade Beatrice Ask vid överlämningen. Hon menade också att det handlar om att jobba med attityder och ökad medvetenhet.

Barn har rätt till särskilt skydd, vilket kräver mer barnspecifik kunskap. Förbättringar har skett i och med nya riktlinjer, men det är något som skett under det senaste året.

ECPAT Sveriges förre ordförande Thomas Bodström, tidigare justitieminister, talade den 28/6 om trafficking av barn för sexuella syften i samband med en visning av filmen Nepal’s Stolen Children. Filmen handlar om Maiti Nepal (ECPAT i Nepal). Thomas Bodström underströk sexköpslagens roll som ett viktigt instrument för att bekämpa människohandeln, liksom öronmärkta pengar till det polisarbete som riktar sig mot trafficking. Det är viktigt då polisarbetet mot trafficking inte alltid kan uppvisa snabba resultat. Thomas Bodström påpekade också att man måste se efterfrågan som den enskilt viktigaste orsaken till människohandel med barn. Vi samma tillfälle kommenterade ECPATs vice ordförande Didrik von Seth det viktiga med barnperspektivet. När människohandel diskuteras ligger fokus ofta på kvinnor, trots att en stor andel av offren är barn. Vad gäller polisiära befogenheter skulle en straffskärpning underlätta, bland annat genom att den skulle göra det möjligt för polisen att till exempel använda sig av hemlig rumsavlyssning.

Idag finns en lag mot människohandel, men barnperspektivet där är inte tillräckligt tydligt. Sexualbrottsutredningen (SOU 2010:7) menar att uppdelningen som gjordes mellan brott mot vuxna och brott mot barn har inneburit en straffskärpning för brott mot barn. Det vill ECPAT se även här. I det senaste förarbetet till den nya människohandelslagstiftningen skrev regeringen följande (i Prop. 2009/10:152 s. 22):

”Den fråga om en särskild brottsrubricering för människohandel med barn, som väcks av bl.a. Barnombudsmannen och Rädda Barnen, har behandlats i de tidigare lagstiftningsärendena (bl.a. prop. 2003/04:111s. 47). Vid dessa tillfällen har bedömningen gjorts att någon sådan brottsrubricering inte bör införas. Sedan dess har det, som ECPAT Sverige påpekar, visserligen införts särskilda straffbestämmelser om sexualbrott mot barn. Regeringen anser dock att skälen för en särskild brottsrubricering för människohandel inte är lika starka som i fråga om sexualbrotten. Därför bör inte någon särskild brottsrubricering avseende människohandel med barn införas.”

Visserligen har lagstiftningen förtydligats i och med att kravet på kontroll togs bort (vilket tidigare försvårat bedömningar för barn) men något ytterligare förtydligande har inte införts till förbättring för barnen. UNICEF, Rädda Barnen, Barnombudsmannen och RFSU ställer sig också bakom kravet i sina remissvar angående människohandelslagstiftningen.

ECPAT Sverige och The Body Shop vill också att det införs skyddade boenden för unga traffickingoffer, boenden där det finns kunskap om barn och människohandel. Dessa boenden kan naturligtvis inte finnas överallt, men med en viss geografisk spridning så att de är tillgängliga för alla offer som behöver dem. Det handlar inte om att ordna tak över huvudet, utan ett kvalificerat sådant. Traumatiska händelser sätter djupare spår hos unga.

Genom samarbetet med The Body Shop har en handkräm sålts till förmån för ECPAT Sveriges arbete mot barnsexhandel i stort. Mycket av det arbetet fokuserar idag på just efterfrågan. Efterfrågan hos dem som köper sex av barn som traffickerats till Sverige, och efterfrågan hos dem som reser till andra länder för utnyttja barn sexuellt där. Det är nyckeln, utan efterfrågan finns det ingen marknad för människohandeln med barn för sexuella ändamål.

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor

Kategorier

  • barnrättsfrågor
  • trafficking människohandel

Kontakter

Fredrika Fredmark

Presskontakt Press- och kommunikationsansvarig 072- 389 56 24