Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Eskilstuna Energi och Miljö AB redovisar en vinst på 125 miljoner

Kraftvärmeverket levererade 820 GWh värme under 2010 vilket är mycket högt och 2009 uppgick motsvarande leveranser till 718 GWh. Det var den mycket kalla inledningen och avslutningen av året som bidrog till den höga produktionsnivån. De ökade intäkterna har motsvarats av lika stor ökning av bränslekostnader.

 – Vi är stolta över att kunna presentera ett bra resultat trots ökade kostnader för bränsle, fallande priser på elcertifikat och det sänkt aktievärde i SEVAB, säger Adam Brännström, VD för Eskilstuna Energi och Miljö AB. Det är tack vare hårt arbete av alla anställda som vi har nått detta resultat för 2010.

Under 2010 investerade Eskilstuna Energi och Miljö 208 miljoner kronor i bland annat ledningsnät och miljöanläggning för optisk sortering.

Eskilstuna Energi och Miljö äger 20 % av aktierna i SEVAB Strängnäs Energi AB, vars lönsamhet inte har motsvarat förväntad nivå. Aktierna i bolaget var tidigare upptagna till anskaffningsvärde. Värdet har nu skrivits ned med 15 mkr. Detta har påverkat resultatet för Eskilstuna Energi och Miljö negativt med 16 miljoner kronor på grund av en nedskrivning utöver den plan som upprättades vid förvärvet.

För mer information:

Eskilstuna Energi och Miljö AB
VD, Adam Brännström
070-292 40 61

Styrelsens ordförande, Ann-Sofie Wågström
070-627 95 92

Koncernen Eskilstuna Energi och Miljö AB har 411 medarbetare. Eskilstuna Energi och Miljö AB levererar fjärrvärme, fjärrkyla, energitjänster, egenproducerad el, vatten- och avloppstjänster, avfallstjänster och transporttjänster samt bredbandstjänster till personer och företag som bor och verkar i Eskilstuna kommun.    

Eskilstuna Energi och Miljö AB är moderföretag i en koncern som består av dotterföretagen Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB, vilket säljer el och Eskilstuna Energi och Miljö Elnät AB, som ansvarar för elnät och eldistribution.

Eskilstuna Energi och Miljö AB ingår, tillsammans med dotterbolag, i Eskilstuna kommuns Kommunföretagskoncern.

 Med Vänlig Hälsning

 Eskilstuna Energi och Miljö AB

Ämnen

Kategorier

Regioner


Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.

Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service. 

Kontakter

Richard Fröjdendal

Presskontakt Pressanvarig 016-10 64 89

Relaterade event

Eskilstuna Energi och Miljö

Eskilstuna Energi och Miljös mål är att vara ett föredöme och en inspirationskälla inom energi och miljö. Redan nu bygger vi framtidens smarta lösningar inom vårt område för kommande generationer.
Vi arbetar inom fem affärsområden: Elnät, Vatten & Avlopp, Återvinning, Energi samt Marknad & Försäljning. Våra affärsområden understöds av stödfunktionen Service.

Eskilstuna Energi och Miljö AB