Pressmeddelande -

Fastighetsägarna väljer enkla åtgärder för minskad energianvändning

- När man genomför åtgärder för att minska energianvändningen finns det starka skäl att besiktiga alla elinstallationer från 1960- och 70-talen. Att elledningar inte har samma prioritet som vissa andra installationer beror troligen på att fastighetsägarna är omedvetna om de säkerhetsrisker som finns. Det säger Tord Martinsen, elsäkerhetsexpert hos Elektriska Installatörsorganisationen EIO.

Bransch- och arbetsgivarorganisationen EIO har låtit Industrifakta AB göra en analys av hur ägare av flerbostadshus tänker gå till väga för att minska sin energianvändning. Analysen bygger på en aktuell kartläggning av upprustningsbehov, där 300 stora fastighetsägare med cirka 400.000 lägenheter i flerbostadshus från 1960- och 70-talen har intervjuats. Bland ägarna finns både allmännyttiga och privata ägare av flerbostadshus samt förvaltare av bostadsrättsföreningar.

80-90 procent av de ca 850.000 lägenheterna från rekordåren 1961-75 har omfattande behov av att effektivisera sin energianvändning och fastighetsägarnas målsättning är att klara en ca 15-procentig minskning av energiförbrukningen inom fem år.

Det största hindret för att uppnå större besparingar är inte tekniska begränsningar, utan att man inte kan finansiera detta utan stora hyreshöjningar. Detta verkar nästan helt styra fastighetsägarnas prioriteringar och dessa uppger att man i första hand kommer att satsa på små, enkla åtgärder, som snabbt leder till sänkta driftkostnader.

- Införande av individuell mätning av värme- och varmvattenförbrukning i hyresbostäder har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka användarnas beteende genom att kostnaderna synliggörs för varje enskilt hushåll. Detta har dock låg prioritet hos fastighetsägarna jämfört med de flesta andra typer av åtgärder, trots att det handlar om relativt måttliga kostnader i förhållande till resultaten, säger Tord Martinsen.

- Utbyte av lampor i både invändiga utrymmen och i utemiljön har däremot hög prioritet. Här kan man genom att till exempel ersätta armaturer med kvicksilverlampor med armaturer med högtrycksnatrium- eller metallhalogenlampor spara så mycket som 50 procent och få förbättrad ljuskvalitet. Det går dessutom att spara så mycket som upptill 80 procent i trapphallar och tvättstugor med modern belysningsteknik.

Bland de åtgärder som också har hög prioritet hos både privata och allmännyttiga fastighetsägare finns bland annat ökad användning av styr- och reglerteknik för att få bättre kontroll av tillförsel och användning av energi för uppvärmning, belysning, ventilation och andra funktioner. I detta ingår så kallad närvarostyrning av till exempel ventilation eller belysning i allmänna utrymmen, som till måttlig kostnad snabbt ger effekter på energianvändningen.

Skillnaderna mellan allmännyttiga och privata ägare av hyresbostäder är relativt små. De allmännyttiga ägarna med 46 procent av flerbostadshusen från perioden har målet att reducera sin energianvändning med 10 procent inom tre år och de privata med 26 procent av beståndet siktar på en 12- procentig minskning. Bland bostadsrättsföreningarna är bilden mer splittrad och här kan man förutse stora skillnader mellan hur enskilda föreningar kommer att hantera energi- och klimatfrågorna. Hos dessa saknas ofta de tekniska kunskaper, som finns hos de större ägarna av hyresfastigheter.

Läs mer om ny teknik och nya produkter i "Idéboken för fastighetsägare", www.ideboken.se.
Läs också om EIO:s eltest för äldre elanläggningar, www.eio-eltest.se.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:
Rolf Persson, vd Industrifakta, 042-380450, 0704-801600
Tord Martinsen, elsäkerhetsexpert EIO, 08-7627471, 0708-464444
Hans Enström, vd EIO, 08-7627577, 0708-387577

Högupplöst bild på Tord Martinsen hämtar du här, http://www.eio.se/Media/pressbilder/martinsen/Sidor/default.aspx

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor.
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling.Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.
EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag.

www.eio.se - info@eio.se

Kontakter

Henrik Nygård

Presskontakt Press- och kommunikationschef Press, kommunikation, IT 0705-29 75 83 EIO:s webbplats

Jan Siezing

Presskontakt VD 070-532 10 18