Pressmeddelande -

Planerad elevstrejk ställs in - framgång för elevrådet på Uppgårdsskolan

 Den planerade elevstrejken ställs in på Uppgårdsskolan på Ekerö eftersom en överenskommelse mellan aktionsgruppen, elevrådet, skolans ledning och Ekerö kommun uppnåddes på onsdagen dagen före strejken.

Bakgrunden till elevstrejken är att Uppgårdsskolan på Ekerö föreslagit att dra in två elevassistenttjänster från och med höstterminen. Därför startade elever på skolan en namninsamling och uppmanade till elevstrejk torsdag den 29 maj. Namninsamlingen uppgick till cirka 370 namn. Gruppen bakom namninsamlingen och Uppgårdsskolans elevråd kände en frustration över att inte bli tagen på allvar. Rektor på Uppgårdsskolan har haft flera möten med eleverna angående den förestående strejken.

- Det är bra att skolan nu tagit oss elever på allvar och att elevrådet kommer att få en mer direkt rådgivande funktion för skolans ledning. Från elevrådets sida känner vi att vi nått framgång med vårt engagemang och att det kommer leda till förbättringar för oss elever på Uppgårdsskolan, säger Erik Glaad, ordförande i Uppgårdsskolans eleveråd.

- Idag hade vi ett bra möte med skolans ledning som övervägt våra krav och presenterat ett förslag som elevrådet godtagit, det känns konstruktivt och bra inför kommande termin, därför avblåser vi den planerade elevstrejken, säger Gustav Wikman, ledamot i Uppgårdsskolans elevråd.

- Sammanfattningsvis vill jag säga att elevernas arbete och engagemang har burit frukt för hela skolan. Ni har pekat på svagheter i organisationen som kommer leda till utvecklingsinsatser och dessutom har aktionen lett till att vi fått extra medel från externt håll för att stärka elevstödet under uppbyggnadsperioden, säger Lillemor Bergquist, rektor Uppgårdsskolan.

Förslaget innebär:

Elevrådet ska bli en rådgivande instans för skolans ledning. Uppgårdsskolan ska bli ett föredöme vad gäller elevinflytande och effektiva vägar för ett aktivt elevrådsarbete. Skolan kommer att satsa på pengar till kompetensutveckling av dem som ingår i styrelsen och tillsätta en arbetsgrupp som ska ta fram riktlinjer för det arbetet.

Det elevaktiva stödet, dvs. Friends ska förbättras. Skolans ledning har i dialog med elever i Friends år 9 diskuterat utvärderingen av Friendsarbetet och hur det ska förbättras för hur idéer och förslag ska hanteras av skolans ledning nästa läsår.

Utvärderingen som genomförts av eleverna under vårterminen ska ligga till grund för skolans satsningsområden nästa år. I dessa kommer bland annat att ingå utveckling av det pedagogiska uppdraget hos lärarna eftersom den viktigaste framgångsfaktorn enligt eleverna är professionella, engagerade lärare som bedriver en stimulerande och inspirerande undervisning.

Uppropets kärnfråga är hur elevstödet ska räcka till för de elever som har de största behoven. Det finns en oro bland eleverna att det riskerar att bli en nedmontering av elevvården. För att garantera att det inte blir så kommer kommunen att gå med på att Uppgårdsskolan överskrider budgeten under en termin med kostnaden för en assistent med adekvat utbildning, en person som har utbildning och kompetens att vara ett aktivt stöd för de elever som har stora behov. Organisationsöversynen i kommunen får ge besked om vem personen blir. Elevrådet ska även här vara en rådgivande instans i arbetet med att hitta och välja ut denna person.

Ämnen

  • Utbildning

Regioner

  • Stockholm