Nyhet -

Konferens om barns säkerhet

Den 3-4 oktober kommer det att anordnas en konferens i Karlstad kring barns och ungdomars säkerhet. Konferensen är ett resultat av myndighetssamverkan med syftet att sprida kunskap, byta idéer och skapa dialog.

Samverkan
Barnsäkerhetsrådet står som arrangör för konferensen där ett antal myndigheter och organisationer ingår. Ett av målen är att stimulera till samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer och på så vis bidra till en säkrare tillvaro för barn och unga.

Besökare
Konferensen riktar sig till dig som arbetar med barn, barns miljöer och barns säkerhet. Exempel på sådana yrkeskategorier kan vara vård- och omsorgspersonal och alla personalkategorier inom förskolan och skolan. Det kan också vara personal med ansvar för utformning av den fysiska miljön och för systematiskt säkerhetsarbete inom kommunen, personer som arbetar med barns fritidsaktiviteter som ledare i idrottsföreningar, politiker och många andra.

Barnsäkerhetsrådet
Inom Barnsäkerhetsrådet verkar myndigheter och organisationer för att barn och unga ska kunna leva fritt och säkert och utvecklas. De medverkande myndigheterna och organisationerna har inom sina verksamhetsområden varierande ansvar i frågor som gäller barns säkerhet. Du kan läsa mer om Barnsäkerhetsrådets vision och arbete på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats, som är samordnare för rådet. https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Sakerhet-hem--fritid/Barns--ungas-sakerhet/Samordning-barnsakerhet/Barnsakerhetsradet/

Anmälan
Anmälan gör du på MSB:s webbplats, https://www.msb.se/sv/Start1/Kalender/Konferens---Barnsakerhetsforum-2011/. Sista anmälningsdag är den 17 september 2011.   

Barnsäkerhetsrådets medlemmar
•Arbetsmiljöverket
•Barnombudsmannen
•Boverket
•Elsäkerhetsverket
•Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
•Statens Folkhälsoinstitut
•Konsumentverket
•Skolverket
•SLU Movium
•Socialstyrelsen
•Trafikverket

Ämnen

  • Statlig, kommunal förvaltning

Kontakter

Cia Edlund

Presskontakt Kommunikationschef Elsäkerhetsverket 010-168 05 16

Sandra Hjelm

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 17

Camilla Arnäs-Nielsen

Presskontakt Kommunikatör Elsäkerhetsverket 010-168 05 11