Pressmeddelande -

Elverket Vallentuna: Kommuniké från årsstämman i Elverket Vallentuna AB (publ) den 5 maj 2010

(AktieTorget: ELV)

Vid årsstämman i Elverket Vallentuna AB (556577-2141) den 5 maj 2010 biföll aktieägarna enhälligt de förslag till beslut som inkluderats i kallelsen av den 25 mars 2010:

- att fastställa resultat- och balansräkningar från moderbolaget och koncernen, som de presenteras i årsredovisningen
- att disponera moderbolagets samlade vinst enligt fastställd balansräkning och styrelsens förslag i förvaltningsberättelsen.
- att fastställa den av styrelsen föreslagna utdelningen av 1 kr
- att bevilja ansvarsfrihet till styrelse och verkställande direktör
- att arvode till styrelsens ledamöter skall utgå oförändrat med 60.000 kronor per person samt till ordföranden med 110.000 kronor per år. Till revisorer utgår arvode enligt löpande räkning
- att, i enlighet med nomineringskommitténs förslag, till styrelseledamöter välja, Alf Johansson, Gullvi Borgström, Britt Sandberg, Ove Ekström, Mikael Smedeby, Anders Unnerstad och Jens Rydell och att välja Alf Johansson till styrelsens ordförande
- att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag
- att inrätta valberedning i enligt med förslag till stämman


För ytterligare information kontakta
Alf Johansson
Styrelseordförande
Elverket Vallentuna AB (publ)
Mobil: 073-34 34 000

Kort om Elverket Vallentuna AB
Elverket Vallentuna AB säljer el på den fria elmarknaden till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Runt om i landet finns Elverkets drygt 42 000 kunder. Elverket är också en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 85 procent av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Elverket är med stadsnätet VallNet den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002. Genomsnittligt antal anställda 28, omsättning 370 Mkr år 2009.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Vallentuna