Pressmeddelande -

Elverket Vallentuna: Påminnelse - Kallelse till Årsstämma i Elverket Vallentuna AB (publ) den 5 maj 2010

(AktieTorget: ELV)

Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ), 556577-2141, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2010 kl.18.00 i Mathiasgården, med adress Kyrkvägen 4 i Vallentuna.

Rätt att deltaga vid stämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall

- dels vara införd i eget namn i den av Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB) förda aktieboken onsdagen den 28 april 2010,

- dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget under adress Elverket Vallentuna AB (publ), Box 36, 186 21 Vallentuna, eller per telefon 08-511 866 01, eller per telefax 08-511 760 55, eller via Internet på bolagets hemsida: www.elverket.se, senast kl. 16:00 måndagen den 3 maj 2010. Vid anmälan bör uppges namn eller firma, person- eller organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan därom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdagen den 28 april 2010, genom förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid bolagsstämman.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två protokolljusterare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen
c) om fastställande av avstämningsdag för vinstutdelning
d) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode
10. Val av styrelse och styrelseordförande
11. Beslut om antagande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
12. Inrättande av valberedning
13. Övriga ärenden
14. Avslutande av bolagsstämma

Styrelsens förslag till vinstdisposition (punkterna 8 b och 8 c)

Styrelsen föreslår att en utdelning om 1 krona per aktie lämnas för räkenskapsåret 2009. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 10 maj 2010. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget, beräknas utdelning komma att utsändas via Euroclear Sweden med början fredagen den 14 maj 2010.

Förslag till val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden (punkterna 9-10)
Valberedningen har meddelat att den avser att framlägga följande förslag till beslut.
Som arvode till styrelsen för tiden intill dess att nästa årsstämma hållits föreslås 110.000 kronor till ordföranden och 60.000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. Arvode till revisor föreslås utgå enligt löpande räkning.

Antalet styrelseledamöter föreslås oförändrat uppgå till sju stycken. Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma föreslås omval av Gullvi Borgström, Ove Ekström, Alf Johansson, Jens Rydell, Britt Sandberg, Mikael Smedeby och Anders Unnerstad. Föreslås att Alf Johansson omväljs till styrelsens ordförande. Revisorsval skall ske först år 2012.

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida: www.elverket.se.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 11)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare enligt nedanstående förslag, som överensstämmer med de vid föregående årsstämma antagna riktlinjerna.

Allmän policyförklaring
För att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare skall bolaget erbjuda konkurrenskraftiga totala ersättningspaket, utan att vara marknadsledande när det gäller ersättningar.

Löner
Lönenivåerna skall ligga i linje med lönenivåerna på den marknad där den aktuella befattningshavaren är anställd. Lönerna skall fastställas och ses över individuellt med hänsyn till löner för jämförbara befattningar, ansvarsnivån samt befattningshavarens erfarenhet och prestation.

Rörlig lön
Elverket kan tillämpa rörliga löner. Sådana löner skall definieras i en plan för angiven period, normalt ett kalenderår. Exakta mål skall fastställas på ett sätt som främjar Elverkets affärsmål. Både finansiella och icke-finansiella mål får användas. Den rörliga lönen kan variera mellan olika befattningshavare

- VD kan ha högst 50 procent av den årliga grundlönen som rörlig lön.
- Övriga ledande befattningshavare kan ha högst 30 procent av den årliga grundlönen som rörlig lön.

Långsiktigt incitamentsprogram
Om och när styrelsen anser att ett aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram är lämpligt skall beslut om ett sådant program fattas av bolagsstämman. Ett program skall, om det föreslås, betraktas som skäligt, och informationen om programmet till aktieägarna skall vara fullständig, korrekt, i tid och begripligt.

Pensioner
Pensionsplanerna skall följa praxis på marknaden.

Uppsägning och avgångsvederlag
Avtalet mellan bolaget och befattningshavarna skall innehålla en uppsägningstid på högst 12 månader från bolagets sida. Vid uppsägning kan befattningshavare ha rätt till avgångsvederlag som kan uppgå till maximalt 12 månadslöner.

Övriga förmåner
Övriga förmåner, exempelvis förmånsbil, skall följa praxis på marknaden.

Beslutsfattande
Styrelsen skall besluta om VD:s ersättningspaket, inbegripet beslut om den variabla lönemodellen och målen. Normalt skall styrelsens beslut fattas efter granskning och rekommendation av styrelsens ersättningskommitté. På grundval av VD:s rekommendation godkänner ersättningskommittén ersättningspaket för andra ledande befattningshavare.

Styrelsen kan tillåta mindre individuella avvikelser från denna ersättningspolicy.

Förslag till beslut om inrättande av valberedning (punkt 12)
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att valberedning inför årsstämman 2011 skall utses enligt nedanstående.

Bolaget skall ha en valberedning bestående av, jämte styrelseordföranden, tre ledamöter, varav två representerande envar av de två röstmässigt största ägarna samt en representerande en aktieägare som är oberoende i förhållande till de största ägarna. De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av Euroclear Sweden AB tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti varje år. Den aktieägare som inte är registrerad hos Euroclear Sweden AB, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad till valberedningen sammankalla de två röstmässigt största aktieägarna i bolaget samt en ytterligare ledamot, vilken skall vara oberoende i förhållande till de största ägarna. Namnen på de två största ägarrepresentanterna och namnet på den aktieägare som är oberoende i förhållande till de största ägarna samt namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras så snart valberedningen utsetts, vilket skall ske senast sex månader före årsstämman. Om någon av de två röstmässigt största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Arvode föreslås utgå med 10.000 kr per ledamot i valberedningen. För det fall väsentlig förändring i ägarstrukturen sker därefter skall också valberedningens sammansättning ändras i enlighet därmed. Valberedningens uppgift skall vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som skall väljas av stämman, styrelsearvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, ordförande på stämman samt, i förekommande fall, val av revisorer och revisorsarvoden.

Antalet aktier och röster
Antalet aktier i bolaget är 6.480.000, vilka samtliga har en röst vardera. Det totala antalet röster i bolaget är således också 6.480.000.

Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 11 och 12 ovan samt styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen kommer från och med onsdagen den 21 april 2010 att finnas tillgängliga hos bolaget på bolagets kontor, med adress Moränvägen 12, Okvista Västra industriområde. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Vallentuna i mars 2010
Elverket Vallentuna AB (publ)
Styrelsen

Elverket Vallentuna AB (publ)
Box 36
186 21 VALLENTUNA
Org.nr: 556577-2141 Telefon: 08-511 866 00 (vx)
Telefax: 08-511 760 55
E-post: kundservice@elverket.se
Styrelsens säte: Vallentuna

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Regioner

  • Vallentuna