Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI 2006

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=43686 Kommentarer till verksamheten. Finansiell information januari-juni. · Nettoomsättningen för perioden uppgick till 64.2 Mkr (41.3 Mkr). · Resultat före skatt uppgick till 2,8 Mkr (2,4 Mkr). · Resultatet efter skatt uppgick till 2.0 Mkr (1.2 Mkr) Väsentliga händelser under perioden Under perioden har bolaget fortsatt sin positiva utveckling, med ökad omsättning och resultat. Omsättningstillväxten under perioden uppgick till 64% jämfört med samma period 2005, vilket i huvudsak kan härledas till ökad försäljning av Smartbox digital TV mottagare. Periodens resultat före skatt, uppgick till 2,8 Mkr. · Bolagets framgångsrika försäljning av Smartbox-produkter fortsätter. Under Q2 var Smartbox produkterna de mest sålda "friboxarna" enligt statistik från GFK Sverige AB*. Försäljningsvolymen under första halvåret uppgick till cirka 57 000 enheter · Försäljning av Smartbox-produkter i volym till Danmark och Finland under perioden. · Försäljningen av instrument har utvecklats enligt budget. Arbete för att designa en basprodukt för en ny instrumentserie har inletts varav den första produkten skall vara klar för produktion innevarande år . · Bolaget har under perioden ytterligare förbättrat logistik och inköpsfunktioner. · Under våren och sommaren har bolaget anpassat sin produktion enligt de nya RoHS-direktiven. Direktiven gäller från och med halvårsskiftet 2006 och innebär bland annat att bly inte längre får användas i lödprocesser. Den kraftigt ökande efterfrågan av Smartbox-produkter har inneburit ökad kapitalbinding i framförallt lager. Strategin har visat sig riktig, vilket resulterat i möjligheten för bolaget att kunna möta efterfrågan på ett effektivt sätt. Bolaget har under perioden omstrukturerat betalningsvillkor och rutiner för att minska kapitalbindingen, vilket kommer få effekt under Q3. Viktiga händelser efter periodens utgång · Utvecklingen av den nya Smartbox Twin mottagaren har gått enligt plan och boxen lanseras för försäljning under Q3. Emitor är tidigt ute med att presentera en box som kan "titta på en kanal" och "spela in en annan kanal". · Under juli/augusti har Emitor öppnat ett support kontor i Jacksonville, USA (Arkansas), med en anställd tekniker. Detta för att kunna underhålla och vidareutveckla bolagets instrument produkter. Ett sådant upplägg har stått på bolagets önskelista länge då "rätt person på rätt plats" kommer att bidra till vidareutvecklingen av bolagets produkter och därmed ökad försäljning på den amerikanska kontinenten. · En designstudie för utveckling av en Smartbox för den norska marknaden har inletts. Det norska Stortinget tog under våren ett beslut om att inleda en digitalisering av det norska mark-TV nätet med start under 2007. Enligt specifikationen skall en sådan box klara HDTV (högupplöst TV) och MPEG4. · Nedsläckningen av det analoga marknätet intensifieras under hösten med den hittills största övergången till Digital-TV sändningar. Det sker 6 nov i Småland, Halland och stora delar av Västra Götaland. · Uppgradering pågår av Smartboxmjukvaran T-10S och T-15 för att passa den franska marknaden. · Utveckling av den nya digitala Kabel-TV boxen Smartbox C-30. Förhandlingar pågår gällande volymförsäljning till Kabel-TV operatörer både i Sverige och i Finland. * GFK Sverige AB sammanställer försäljningsstatistik på uppdrag åt bl.a. Radio/TV-handeln. Framtidsutsikter Efterfrågan på bolagets produkter är fortsatt god. Övergången från analoga till digitala marksändningar fortlöper i Sverige, Skandinavien och Europa enligt plan. Utsikterna för 2006 är oförändrade. Bolaget är finansiellt starkt, har en balanserad produktmix med bra produkter och starkt efterfrågan. Ledningens målsättning är att 2006 ska bli ett rekordår. (För tabell se bifogad fil) Finansiell ställning Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 5,5 Mkr (1,5 Mkr). Checkräkningskrediten var utnyttjad med 1,4 Mkr (0,3) Total checkkredit uppgår till 10 Mkr. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari - juni 2006 till - 5,9 Mkr (-1,3 Mkr), främst beroende på minskning av leverantörskulder. Eget kapital Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 38,8 Mkr motsvarande, 0,37 kr per aktie. (För tabell se bifogad fil) Soliditeten uppgick per 30 juni 2006 till 58,1 procent (46,1 procent 30 juni 2005). Investeringar och förvärv Investeringarna per 30 juni uppgick till 0,4 Mkr. Investeringarna bestod i huvudsak av maskiner samt detaljer för produktionsavdelningen och datorer. Avskrivningarna under perioden uppgick till 0,7 Mkr. Utvecklingskostnader Bolaget har under perioden januari - juni kostnadsfört samtliga utvecklingskostnader. Medarbetare I juni uppgick antalet anställda till 53 Vid rapporttidpunkten var antalet anställda oförändrat. Redovisningsprinciper Denna rapport är upprättad i enlighet med RR20 för delårsrapporter. De redovisningsprinciper som används framgår av årsredovisningen 2005. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Om Emitor Holding (publ) AB Emitor Holding (publ) AB äger samtliga aktier i Emitor AB, vari den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Emitor AB utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och konsumentprodukter avsedda för Digital-TV. Ekonomisk information Kvartalsrapport Q3 30 november 2006. Stockholm 31 augusti 2006. Styrelsen Adresser och bolagsuppgifter Emitor Holding AB (publ) Sjöviksbacken 14 117 43 Stockholm: Org nr:556643-6613 Tel: 08-775 00 01 Fax: 08-775 00 06 www.emitor.se Ytterligare information För ytterligare information kontakta: Lars Westergren, Verkställande direktör, Telefon: 08-775 00 01, E-mail: lars@emitor.se (För fullständig rapport se bifogad fil)

Ämnen

  • Ekonomi, finans