Pressmeddelande -

DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL MARS 2008

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49126


- Omsättningen uppgick till 17,0 MSEK (34,3)
- Rörelseresultatet uppgick till 0,05 MSEK (1,7)
- Resultat före skatt uppgick till -0,2 MSEK (1,4)
- Resultat per aktie uppgick till -0,0 SEK (0,01)
- Eget kapital per aktie 20 öre (39)

VD Lars Westergren kommenterar
- Omsättningen minskar kraftigt jämfört med Q1 2007. Den sämre försäljningen beror främst på att den svenska digital-TV övergången är avslutad. Rensat för detta kan vi ändå se en något svagare försäljning, som förklaras av en minskad efterfrågan på instrument, tillbehör och sammansättning av parabolpaket.

- Våra kostnadsbesparande åtgärder har gett resultat och det är tillfredsställande att redovisa ett nollresultat trots en svag försäljningsutveckling. Under perioden har vi fortsatt med att anpassa verksamheten till nuvarande försäljningsnivå som vi räknar med kommer att hålla i sig i ytterligare ett eller två kvartal.

- Vår marknad befinner sig för tillfället i en svacka med betydligt lägre efterfrågan på all sorts hemelektronik. Hur djup och besvärlig den blir är svårt att säga. Men vi kan redan konstatera att marknadens förväntade försäljningsökning av HDTV-utrustning såsom mottagare och abonnemang uteblivit i Sverige - detta trots att typiska TV-evenemang som Fotbolls-EM och OS i Beijing står inför dörren.

- Emitor fortsätter att löpande utveckla nya instrument och konsumentprodukter. För närvarande har Emitor har en attraktiv instrumentportfölj, väl anpassad efter den internationella marknadens behov både vad gäller specifikation och pris. På konsumentsidan finns flera produkter som möter en stabil efterfrågan. Vi har också ett par olika MPEG4/HDTV-mottagare färdiga att börja produceras den dag som marknaden vänder.

(För tabell se bifogad fil.)

Emitor Holding AB (publ)
Emitor Holding AB (publ) med organisationsnummer 556643-6613 utvecklar, tillverkar och marknadsför mätinstrument och tillbehör för marknaden inom satellit-, kabel- och markbunden Digital-TV. Verksamhetsområdet Professional verkar på en global marknad och är marknadsledande inom nischen för mätinstrument som används vid installation av olika former av Digital-TV. Inom verksamhetsområdet Consumer erbjuder Emitor nischade tillbehör för Digital-TV-mottagning. Emitors Smartbox har sålts i närmare 200 000 exemplar i Sverige.

Emitor grundades 1992 och har för närvarande verksamhet i Sverige, USA och Kina. Företaget är sedan december 2004 noterat på First North under "tickern" EMTR. Certified Advisor är Mangold Fondkommission.

Omsättning
Emitors nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 16,7 MSEK (34,3), vilket är en halvering jämfört med föregående år. En generellt svagare marknad med prispress och lägre efterfrågan på produkter och abonnemang slår hårt mot Emitors försäljning både på konsument och instrumentsidan.

Verksamhetsområde Consumer sålde väsentligt sämre än under det första kvartalet 2008, vilket förklaras av att den svenska digital-TV övergången är avslutad och försäljningen av digital-TV-boxar för markbunden TV-mottagning i det närmaste har upphört.

Även verksamhetsområde Professional utvecklades betydligt sämre under första kvartalet 2008 jämfört med föregående år. Omsättningen uppgick till 7,1 MSEK (12,4), vilket är en minskning med drygt 40 procent. Första kvartalet 2007 var ett rekordkvartal men redan under tredje kvartalet 2007 märkte Emitor en avmattning i efterfrågan. Trots positiva signaler från återförsäljare och samarbetspartners var det svårt att få beställningar. USA är en viktig marknad för Emitor som försvagats högts väsentligt sedan mitten av tredje kvartalet 2007. I slutet av första kvartalet fick Emitor av DirecTV, i USA gällande 3000st "SWM-tester" - en för DirectTV specialutvecklad produkt. Det initiala ordervärdet var cirka 600.000 SEK och Emitor räknar med ytterligare beställningar av denna produkt.

Resultat
Kvartalets rörelseresultat blev 0,05 MSEK (1,7). Det lägre resultatet förklaras främst av försäljningsutvecklingen inom Professional, där Emitor tappat försäljning jämfört med motsvarande period föregående år.

Jämfört med fjärde kvartalet 2007 visar resultatet att Emitor lyckats anpassa sina kostnader till nuvarande lägre försäljningsvolym.

Segmentsredovisning

(För tabell se bifogad fil.)


Likvida medel
Likvida medel uppgick per den 31 mars till 2,6 MSEK (7,0 MSEK) exklusive outnyttjade krediter om 6 MSEK.

Kassaflöde
Kassaflödet för perioden januari till mars uppgick till -2,4 MSEK (-1,3). För den löpande verksamheten uppgick kassaflödet till -2,1 MSEK (-0,8).

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars till 20,6 MSEK 40,5, motsvarande 20 öre (39) per aktie. Skillnaden i eget kapital per aktie förklaras av förlusten som gjordes 2007.

Medarbetare
Koncernen har per den 31 mars 33 anställda (50), vid rapporttidpunkt var antalet oförändrat .

Investeringar
Investeringar i framförallt maskiner och inventarier uppgick till 0,08 MSEK (0,5) för första kvartalet 2007.

Produktutveckling och utvecklingskostnader
Efterfrågan på våra gamla svartvita mätinstrument har börjat vika och vi har därför under första kvartalet inriktat produktutvecklingsarbetet på att sluttesta och lansera mätinstrumentet Satlook NIT Color. Vi har även prioriterat utvecklingen av Combolook Color för att möta marknadens efterfrågan på nya produkter. Prioriteringarna under första kvartalet har medfört att tidigare annonserade utvecklingsplaner för Digiair Pro har senarelagts till slutet av tredje kvartalet. Även Satlook Micro genomgår en "ansiktslyftning" och förses med en spektrumfunktion, vilken kommer att presenteras för marknaden under andra kvartalet.

Sammantaget bedömer Emitor att det finns en stor marknad för samtliga dessa produkter. Bolaget har under perioden januari till mars kostnadsfört samtliga utvecklingskostnader.

Moderbolaget
Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars till 23,0 MSEK (88,6). Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till -0,4 MSEK (-0,7).

Väsentliga händelser efter periodens slut
Inga väsentliga händelser kan rapporteras

 


Utveckling och framtidsutsikter
Företaget står idag med en välbalanserad och modern produktportfölj för professionella produkter och för konsumentprodukter. Nya mer avancerade produkter för framtida teknikstandards som till exempel IPTV och HDTV är under utveckling.

Framtidsutsikterna för verksamhetsområde Consumer är utifrån nuvarande försäljningsnivå positiv. Den nya inriktningen mot försäljning av konsumentprodukter via operatörer ökar möjligheten att nå en ökad lönsamhet samt tillfredställande och stabila volymer. Försäljningsarbetet av kabel-TV-boxar till mindre kabel-TV-operatörer och Tele2 Sverige AB har fått ett positivt mottagande, dock drar processerna ut på tiden.

TV-marknaden har stannat av rejält och det är i princip bara försäljningen av platta HD-TV som fortfarande går fortfarande bra. TV-operatörernas förväntningar om en övergång från SD-TV (standard definition) till HDTV/MPEG4 har kommit rejält på skam och det verkar som om konsumenterna i Sverige väljer att avstå från HDTV-abonnemang trots marknadens bedömningar om genombrott av HDTV inför Fotbolls-EM och sommar-OS.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Emitors väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutet till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att attrahera och behålla kompetent personal samt effekten av politiska beslut. Emitor är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Utöver de risker som beskrivs i Emitors
årsredovisning 2007 på sidan 22, bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

Ekonomisk Information 2008
Kvartalsrapport Q2 29 augusti 2008
Kvartalsrapport Q3 28 november 2008
Bokslutskommuniké 2008 27 feb 2009


Övriga upplysningar
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med RR20 för delårsrapporter. De redovisningsprinciper som används framgår av årsredovisningen 2007.

Stockholm den 30 maj 2008

Emitor Holding AB (publ)
Lars Westergren, verkställande direktör

För mer information kontakta:

Verkställande direktör Lars Westergren, Lars@emitor.se alt. 070-5400475

(För fullständig rapport se bifogad fil.)

 

 

Ämnen

  • Data, Telekom, IT