Pressmeddelande -

EMITOR: DELÅRSRAPPORT JANUARI TILL SEPTEMBER 2008

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=50416TREDJE KVARTALET 2008
- Nettoomsättningen uppgick till 14,0 MSEK (17,6)
- Rörelseresultatet uppgick till 0,4 MSEK (-2,5)
- Resultat före skatt uppgick till 0,1 MSEK (-2,7)
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,02)

JANUARI - SEPTEMBER 2008
- Nettoomsättningen uppgick till 42,8 MSEK (72,1)
- Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-2,7)
- Resultat före skatt uppgick till -2,3 MSEK (-3,6)
- Eget kapital per aktie 0,18 SEK (0,36)

VD Lars Westergren kommenterar
- Tredje kvartalet, som i normala fall är vårt sämsta kvartal, har visat en påtaglig styrka, särskilt om vi jämför med andra kvartalet. Försäljningsökningen kommer framförallt från affärsområde Professional som når sin bästa försäljning för ett kvartal någonsin. Försäljningsförbättringen kommer av ökad efterfrågan på våra instrument och dollarförstärkningen.

- Försäljningen av konsumentprodukter är fortfarande svag i förhållande till motsvarande period föregående år, men försäljningen utvecklas i rätt riktning. Fokus på försäljning till professionella TV-operatörer har förbättrat lönsamheten per produkt och vi ser en tendens till att efterfrågan på parabolpaket och kabel-TV ökar trots rådande lågkonjunktur.

- Ökad omsättningen i kombination med kostnadsbesparingar gör att tredje kvartalet visar ett positivt rörelseresultat och en marginell vinst före skatt. Kostnadsbesparingarna har ännu inte gett full effekt och i kvartalets resultat ingår kostnader för uppsagd personal på cirka 500 tkr. Vi räknar med att kostnadsbesparingarna får full effekt i slutet av fjärde kvartalet. Slutligen har vi också lyckats sänka våra råvarukostnader med några procentenheter under perioden vilket påverkat resultatet positivt.

(För tabell se bifogad fil.)

Emitor Holding AB (publ)
Emitor Holding AB (publ) med organisationsnummer 556643-6613 utvecklar, tillverkar och marknadsför mätinstrument och tillbehör för marknaden inom satellit-, kabel- och markbunden Digital-TV. Verksamhetsområdet Professional verkar på en global marknad och är marknadsledande inom nischen för mätinstrument som används vid installation av olika former av Digital-TV. Inom verksamhetsområdet Consumer erbjuder Emitor nischade tillbehör för Digital-TV-mottagning. Emitors Smartbox har sålts i närmare 200 000 exemplar i Sverige.

Emitor grundades 1992 och har för närvarande verksamhet i Sverige, USA och Kina. Företaget är sedan december 2004 noterat på First North under "tickern" EMTR. Certified Advisor är Mangold Fondkommission.

Omsättning
Emitors nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 14,0 MSEK (17,6) och för årets första 9 månader till 42,8 MSEK (72,1). Försäljningen utvecklades starkt under kvartalet och efterfrågan överträffade förväntan. Även dollarförstärkningen hade en positiv effekt på omsättningen.

Verksamhetsområde Consumers försäljning uppgick till 2,9 MSEK (10,0). Minskningen jämfört med motsvarande period föregående år återspeglar att Emitor har slutat att bearbeta massmarknaden och istället fokuserat försäljningen mot professionella TV-operatörer. I dagsläget består försäljningen av set-top-boxar och sammansättningstjänster till olika satellit- och kabel-TV-operatörer. Tredje kvartalet brukar vara svagt men vi ser en tendens till att efterfrågan på parabolpaket och kabel-TV ökar trots rådande lågkonjunktur.

Verksamhetsområde Professional satte försäljningsrekord under tredje kvartalet och ökade försäljningen med 45 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningen uppgick till 11,0 MSEK (7,6). Ökningen förklaras av en ökande TV-konsumtion, lyckade produktlanseringar och uppdateringar samt en stärkt dollar.

Resultat
Kvartalets rörelseresultat blev 0,4 MSEK (-2,5) och rörelseresultatet för årets första 9 månader -2,4 MSEK (-3,6). Det förbättrade resultatet kommer av ökad försäljning i kombination med sänkta kostnader för såväl personal som råvaror och förnödenheter. Nedskalningen av personalstyrkan har ännu inte gett full effekt och i kvartalets resultat ingår kostnader för uppsagd personal på cirka 500 tkr. Vi räknar med att kostnadsbesparingarna får full effekt i slutet av fjärde kvartalet.

Segmentsredovisning

(För tabell se bifogad fil.)

Likvida medel
Likvida medel uppgick per den 30 september till 3,1 MSEK (3,9 ). Checkräkningskrediten var utnyttjad med 3,6 MSEK (0,0). Total checkräkningskredit uppgår till 6,0 MSEK.

Kassaflöde
Kassaflödet för perioden juli - september uppgick till 2,6 MSEK (0,1) och för januari - september till -2,0 MSEK (-4,4). För den löpande verksamheten uppgick kassaflödet till -0,7 MSEK (0,5) för kvartalet och till -4,1 MSEK (-10,7) för årets första 9 månader.

Eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september till 19,1 MSEK (37,0), motsvarande 18 öre (36) per aktie. Skillnaden i eget kapital per aktie förklaras av förlusten som gjordes 2007.

Medarbetare
Koncernen har per den 30 september 30 anställda (35), vid rapporttidpunkt var antalet 29.

Investeringar
Investeringar i framförallt maskiner och inventarier uppgick till 0,1 MSEK (0,4) för tredje kvartalet och till 0,7 MSEK (1,0) för januari - september.

Produktutveckling och utvecklingskostnader
Mottagandet av den för Directv specialutvecklade instrumentet "SVM-tester" har varit positivt. Instrumentet kontrollerar kvalitén i privata hushålls kabel-TV-nät. Emitor för diskussioner med Directv om ytterligare ett instrument för deras marknad.

När det gäller övriga utvecklingsprojekt pågår flera mindre kundstyrda utvecklingsprojekt för att ta fram säkra set-top-box-lösningar åt kabel-TV-operatörerna.

Bolaget har under perioden kostnadsfört samtliga utvecklingskostnader.

Moderbolaget
Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 september till 22,2 MSEK (87,8). Resultatet efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till -0,4 MSEK (-0,4) för tredje kvartalet och till -1,4 MSEK (-2,1) för årets första 9 månader.

Emitor-aktien
Antalet aktier har inte förändrats under perioden och uppgick per den 30 september 2008 till 103 500 000 och efter utspädning 103 500 000.


Väsentliga händelser efter periodens slut
Inga väsentliga händelser kan rapporteras.

Framtidsutsikter
I senaste kvartalsrapporten rapporterade vi att marknaden hade avstannat mycket snabbt med ytterst liten försäljning och få orders. Under tredje kvartalet möter vi dock en helt annan känsla. Detta trots att tredje kvartalet i normala fall är svagt. Emitor verkar på en global marknad och svängningarna i vår försäljning reflekterar den stora osäkerhet som råder hos våra kunder. Vi bedömer dock att den svaga försäljningen under andra kvartalet kom som en följd av att våra kunder tömde sin lager "för säkerhets skull", men att de sedan såg att efterfrågan inte avtog. Kanske är det så att TV-tittandet ersätter andra dyrare nöjen och att vi därmed ser en ökad efterfrågan just nu. Slutligen tror vi att satsningen på professionella kunder och kunddrivna utvecklingsprojekt är rätt marknadsstrategi och att det är det som återspeglas i tredje kvartalets positiva utveckling.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Emitors väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsrisker knutna till den allmänna ekonomiska utvecklingen och investeringsviljan på olika marknader, förmågan att attrahera och behålla kompetent personal samt effekten av politiska beslut. Emitor är vidare exponerad för olika slag av finansiella risker såsom valuta-, ränte- och kreditrisker. Utöver de risker som beskrivs i Emitors
årsredovisning 2007 på sidan 22, bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

Ekonomisk Information 2009
Bokslutskommuniké 2008 27 feb 2009
Kvartalsrapport Q1 29 maj 2009
Årsstämma 30 juni 2009
Kvartalsrapport Q2 30 september 2009
Kvartalsrapport Q3 30 november 2009


Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med RR20 för delårsrapporter. De redovisningsprinciper som används framgår av årsredovisningen 2007.

Emitor Holding AB (publ)

Lars Westergren
Ledamot och verkställande direktörÖvriga upplysningar
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.


För mer information kontakta:

Verkställande direktör Lars Westergren, Lars@emitor.se, telefon 070-5400475


(För fullständig rapport se bifogad fil.)

Ämnen

  • Data, Telekom, IT