Pressmeddelande -

Årsstämma i Enea AB

Årsstämman i Enea AB (556209-7146) den 18 maj 2006, beslöt i enlighet med styrelsens respektive nomineringskommitténs förslag. Vid årsstämman i Enea AB • fastställdes resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning • beslutades att tillstyrka styrelsens förslag till vinstdisposition innebärande att ingen utdelning sker • beviljades VD och styrelseledamöterna ansvarsfrihet för 2005 • fastställdes antalet styrelseledamöter till sex (6) och antalet suppleanter till noll (0) enligt nomineringskommitténs förslag • fastställdes styrelse- och revisorsarvoden • valdes följande till ny styrelse enligt nomineringskommitténs förslag: Staffan Ahlberg (omval) Åsa Landén Ericsson (omval) Gösta Lemne (omval) Jon Risfelt (omval) Jan Rynning (omval) Anders Skarin (omval) • valdes Staffan Ahlberg till styrelsens ordförande • valdes KPMG Bohlins AB som revisorssuppleant • beslutades att tillstyrka nomineringskommitténs förslag till valberedning • beslutades att tillstyrka styrelsens förslag till ny bolagsordning • beslutades att tillstyrka styrelsens förslag till optionsprogram för anställda i dotterbolaget Enea TekSci i USA, innefattande emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner • bemyndigades styrelsen att, intill tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och endast i samband med företagsförvärv, besluta om nyemission om sammanlagt högst 18 215 686 aktier, envar aktie om nominellt fem (5) öre. Vid ett fullt utnyttjande av bemyndigandet kommer aktiekapitalet att öka med högst 910 784 kr 30 öre från 18 215 686 kr 20 öre till 19 126 470 kr 50 öre, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet med högst fem (5) procent Utdrag ur VD och koncernchef Johan Walls anförande vid stämman: Fjolårets resultat uppgick till 70 miljoner kronor, vilket är det hittills bästa i Eneas historia. Enea har vidare en stark finansiell ställning som ger bolaget ett ökat handlingsutrymme inför nästa steg i vår utveckling. Den finansiella utvecklingen är mycket tillfredsställande med tanke på att vi de två senaste åren parallellt arbetat med att ompositionera Enea till ett globalt mjukvaruföretag med fokus på integrerade lösningen med egenutvecklad programvara, tredjepartsprodukter och konsulttjänster. Omvandlingen till en marknadsorienterad aktör med ett allt bredare produktsortiment inom det växande segmentet för inbyggd mjukvara och tillhörande tjänster fortsatte under 2005. Nya produkter lanserades, varav Element™, som är en så kallad middleware för inbyggda system, var den viktigaste. Breddningen fortsätter och i år lanserar vi kommunikationsmjukvaran LINX samt Network Application Services Plattform (NASP), en så kallad Telecom-in-a-Box-lösning. Eneas framtid hänger på att vi kan fortsätta förädla, expandera och paketera erbjudandet så att vi kan röra oss uppåt i värdekedjan. Därför ser vi ett fortsatt behov av att fortsätta investera i forskning, utveckling och teknik, kompletterat med förvärv av teknologi. Vi ser kundernas behov förändras i snabb takt, och att de samtidigt reducerar antalet samarbetspartners markant. Det ökar kraven på oss att kunna erbjuda mer integrerade system och lösningar, från att tidigare ha levererat enstaka komponenter. Med integrerade verktyg och mjukvarukomponenter kan utvecklingstiden förkortas och därmed kan kostnaderna sänkas, samtidigt som högre kvalitet kan uppnås trots att systemen blir mer komplexa. Konsultverksamheten är fortsatt viktig för Enea. Att kunna erbjuda kvalificerade och integrerade konsulttjänster är viktigt när vi går från att vara ett bolag med huvudsakligen en mjukvara, till ett lösningsfokuserat bolag med flertalet egna produkter alternativt tredjepartsprodukter. Sammanfattningsvis ska vi fortsätta att röra oss uppåt i värdekedjan och erbjuda våra kunder, bland dem några av världens främsta teknologiföretag, beprövade och färdigintegrerade applikationer av högsta kvalitet. Genom att bygga vidare på våra produkter och tjänster stärker vi vår ledande position som leverantör av mjukvara och tjänster för inbyggda system, möjliggör tillväxt och skapar därmed mervärde för såväl kunder, aktieägare som anställda. Styrelsen För mer information, vänligen kontakta: Johan Wall, VD och koncernchef Enea AB, 08-507 140 00, johan.wall@enea.com Om Enea Enea är världsledande inom realtidsteknologi, inbyggda system, middleware, utvecklingsverktyg, databasteknologi och konsulttjänster för avancerade system med krav på hög tillgänglighet. Våra kunder är verksamma bl.a. inom telekommunikation, mobiltelefoni, medicinteknik och fordonsteknik/infotainment. Eneas framgångsrika operativsystem OSE finns i ungefär hälften av världens 3G mobiltelefoner och basstationer. Enea har cirka 500 anställda och är noterat på Stockholmsbörsen. För mer information se www.enea.com

Ämnen

  • Ekonomi, finans