Pressmeddelande -

Foto visar vilka hus på Teleborg som passar för solpaneler

Delar av husen på Teleborg i Växjö har under vintern undersökts med syfte att värdera solenergipotentialen på olika hustak. Det visar sig att 66 % av de undersökta taken är väl lämpade för solpaneler.

Energikontor Sydost samverkar i ett projekt, benämnt SEP, med tyska partners som har programvara för att undersöka olika enskilda hustaks möjlighet att utnyttja solinstrålningen. Data från flygbilder över Växjö har använts. Undersökningen bygger på husens fysiska förutsättningar, såsom exempelvis placering, lutning och skuggande effekter. Resultaten presenteras med en indelning i tre olika färger. Varje hustak värderas på så sätt med antingen hög potential, normal eller låg potential. Förutom att varje enskild husägare kan se potentialen hos sitt eget hus, så kan stora fastighetsbolag se vilka av sina hus i sitt fastighetsbestånd som man bör satsa på i första hand.

Resultat
1 596 undersökta hustak på bostadsområdet Teleborg
863 med hög potential (54 %)
195 med normal potential (12 %)
513 med låg potential (32 %)
25 inga data

Se bifogade dokument för adresslista och för översiktsbild.

 

Studien är ett av syftena i SEP, som allmänt stödjer regional utveckling i Kronoberg genom underlag och verktyg för energiplanering. Ett annat resultat av projektet är en regional energibalans som beskriver storleksordningen av olika energikällor i tillförseln till länet och energianvändningen inom olika sektorer. Projektet stödjer och utvecklar dessutom arbetet i Klimatkommission Kronoberg och det gemensamma sektorsövergripande jobbet som görs där för att utveckla regionen.

 

För mer information, kontakta projektledare Göran Gustavsson, tel: 0470-72 47 73 eller goran.gustavsson@energikontorsydost.se

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • förnybar energi
  • teleborg
  • solenergi
  • solpanel

Regioner

  • Kronoberg

ENERGIKONTOR SYDOST AB är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Vårt mål är minskad klimatpåverkan och ökad regional utveckling genom satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Arbetet utförs i nära samarbete med både privata och offentliga aktörer i sydöstra Sverige, myndigheter och europeiska partners.

Kontakter

Johanna Wallin

Presskontakt Informatör Information/kommunikation 0709-21 60 56