Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nya riktlinjer ska göra föreningsbidragen mer jämlika

Bidragsfördelningen till kommunens föreningar ska bli mer jämlik, tydlig och transparent. Det beslutet fattade kommunstyrelsen under onsdagen när nya riktlinjer för föreningsstöd klubbades igenom.

Det finns cirka 150 föreningar som omfattas av de nya riktlinjerna för föreningsbidrag i Ängelholms kommun och totalt ger Ängelholms kommun årligen cirka 10 miljoner kronor till dessa. Men en större genomsyn av den befintliga bidragsfördelningen för föreningar har inte utförts på länge, dessutom uppfattas de nuvarande riktlinjerna som otydliga och att det är svårt att avgöra huruvida bidragen ger önskad effekt eller inte. Det är bakgrunden till att nya riktlinjer har tagits fram och som nu har klubbats av kommunstyrelsen.

– För kommunens föreningar innebär de nya bidragsreglerna att det blir tydligare vilka föreningar som erhåller stöd och varför. Dessutom ges föreningar på landsbygden möjlighet att utveckla sin verksamhet bättre än tidigare , säger Robin Holmberg (M), kommunstyrelsen ordförande.

– De nya reglerna är framtagna i nära samarbete med föreningarna under hela arbetet. Det har tagit lång tid, men resultatet är mycket positivt då vi fått nya regler som är tydliga, transparenta och jämlika. Och dessutom förenklar vi ansökningarna genom våra nya e-tjänster på hemsidan, säger Charlotte Engblom (L), ordförande i Nämnden för kultur, idrott och fritid.

De nya riktlinjerna ska vila på tre grundprinciper.

  • Jämlika bidrag som följer kommunallagens likställighetsprincip, som innebär att kommunen ska behandla alla invånare lika om det inte finns sakliga skäl för annat.
  • Tydlighet i vilka verksamheter som erhåller bidrag och varför.
  • Transparens över vilka olika sorters stöd som kommunen ger till verksamheter i Ängelholms kommun.

Totalt finns sju olika typer av stöd att ansöka om under 2020. De sju föreningsstöden är redan befintliga men har på olika sätt omarbetats och förändrats i de nya riktlinjerna.Till exempel har stödet för social verksamhet fått en rejäl uppdatering och får två tydliga inriktningar, mot äldre och funktionsnedsatta samt särskilt viktigt verksamhet. Lokalbidraget är ett annat bidrag som förändras så att det blir mer jämlikt oavsett storleken på föreningen. En annan stor skillnad mot tidigare är att föreningarna själva identifierar sitt eget behov av stöd, för att därefter kunna se vilka bidrag föreningen har möjlighet att söka. Förändringarna innebär ett ökat anslag på 645 000 kronor

Dessutom tillkommer två nya stöd, som förväntas träda i kraft tidigast 2021. Av unga för unga är ett ekonomiskt stöd som innebär att ungdomar i åldrarna 13-19 år som vill organisera sig utanför det traditionella föreningslivet kan erhålla stöd. Stödet innefattar förutom ett ekonomiskt bidrag även handledarstöd från kommunens fritidsledare. Även projektstödet är nytt och innebär att en ideell förening kan erhålla ekonomiskt stöd för att realisera en idé i projektform. De nya förslagen innebär ökade anslag på 150 000 kronor.

Riktlinjerna ska nu upp till kommunfullmäktige den 16 december för slutgiltigt beslut.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna förslag på nya riktlinjer för föreningsstöd

att de nya riktlinjerna för föreningsstödet träder i kraft den 1 januari 2020

att kostnadsökningen på 645 tkr avseende de nya riktlinjerna för Skötselbidraget sker inom ram för nämnden för kultur, idrott och fritids budget 2020

att kostnadsökningen på 150 tkr avseende de nya bidragen Projektstöd och Av unga för unga hänskjuts till budgetprocessen inför budget 2021

att uppdra åt Nämnden för Kultur, Idrott och Fritid att följa upp och utvärdera riktlinjer under 2020, samt att återrapportera utfallet till kommunstyrelsen senast januari 2021

För mer information kontakta:

Robin Holmberg, (M)
Kommunstyrelsens ordförande
0431-870 00
robin.holmberg@engelholm.se

Charlotte Engblom, (L)
Ordförande i Nämnden för kultur, idrott och fritid
0431-870 00
charlotte.engblom@liberalerna.se

Ämnen

Taggar

Regioner


Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har över 40 000 invånare och har under flera år blivit utsedd till en av Sveriges bästa boendekommuner. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer - två tågstationer, två europavägar och en flygplats.


Ängelholms kommun tänker nytt och har byggt en unik organisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Strukturen bygger på tre huvuduppdrag och ett servicestöd. Vi lever vår värdegrund som vilar på orden öppenhet, omtanke och handlingskraft.

Presskontakt

Fredrik Bröndum

Fredrik Bröndum

Presskontakt Kommunikatör 0431 46 80 92