Pressmeddelande -

Epsilon går samman med ÅF – bildar ett av norra Europas ledande konsultbolag

 • Konsultföretaget Epsilon, ett av Sveriges största företag inom teknik- och systemutveckling, annonserar idag att bolaget går samman med börsnoterade ÅF.
 • Samgåendet genomförs genom att ÅF förvärvar samtliga aktier i Epsilon Danir AB som ägs till 100 % av familjen Dan Olofsson.
 • Den nya ÅF-koncernen kommer att omfatta cirka 6 800 fast anställda och ett partnernätverk med cirka 14 000 konsulter.
 • Epsilon kommer att ingå i ÅFs divisioner Technology och Industry.
 • Mats Boström, Epsilons nuvarande koncernchef utses till ny divisionschef för ÅF Technology och ansvarig för ÅF-koncernens Partnernätverk. Mats kommer även att ingå i koncernledningen inom ÅF.
 • Familjen Dan Olofsson blir, genom ägarbolaget Danir och till följd av transaktionen, den enskilt störste ägaren i ÅF ur ett kapitalperspektiv. Danir avser att långsiktigt kvarstå som stor ägare i ÅF.

Samgåendet motiveras av en stark industriell logik då ÅF och Epsilon kompletterar varandra väl avseende teknisk expertis, tjänsteerbjudande, kundbas och geografisk täckning och dessutom i stora delar har en gemensam kultur vad gäller synen på stolthet över ingenjörskonst.

Mats Boström, koncernchef för Epsilon, säger:

– Ur Epsilons perspektiv görs bedömningen att vi genom affären svarar upp på våra kunders krav på ökad storlek och resurstillgång.

– Konsultmarknaden är i förändring och Epsilon har länge varit en drivande aktör i denna utveckling. ÅF har noterat vår utveckling och det har förts diskussioner en tid mellan delar av ledningen och ägarna i de båda bolagen. Under denna process har det utvecklats en stor ömsesidig respekt mellan parterna och en insikt om att vi skulle stå starkare tillsammans än var och en för sig.

Mats Boström fortsätter:

– Vi ser stora fördelar med ett samgående mellan bolagen, inte minst ur ett kundperspektiv. Vi kommer att implementera Epsilons Partnerkoncept inom stora delar av den nya ÅF-koncernen och vi räknar med att det kommer göra att partner-affären växer än mer vilket är positivt för både våra partners och för våra kunder. Vi kommer kunna erbjuda våra kunder en bredare och djupare kompetensbas samtidigt som våra partners får en större kontaktyta mot såväl existerande som nya kunder.

– Huvuddelen av Epsilon kommer att behållas intakt och utgöra kärnan av den nya Technology-divisionen i ÅF. Detta faktum i kombination med ÅFs geografiska bredd gör att jag känner mig övertygad om att samgåendet kommer att vara mycket positivt för Epsilons medarbetare och addera nya spännande möjligheter för de som vill.

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag med kunskap som vilar på hundraårig erfarenhet. ÅF erbjuder kvalificerade tjänster och lösningar för industrins processer, för infrastrukturella projekt och vid utvecklingen av produkter och IT-system. ÅF har idag 5 000 medarbetare. Basen för verksamheten är i Europa, men uppdragen utförs och kunderna finns i hela världen. Omsättningen för de senaste tolv månaderna, dvs. 1 oktober 2011 – 30 september 2012 uppgick till ca 5,4 miljarder kronor. ÅF är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Transaktionens fullföljande förutsätter att extra bolagsstämma i ÅF fattar beslut om att ändra bolagsordningen för att möjliggöra för Apportemissionen, godkänna styrelsens beslut om förvärv av Epsilon, bemyndiga ÅFs styrelse att besluta om Apportemissionen samt välja Dan Olofsson och Johan Glennmo (son till Dan Olofsson och styrelseordförande i Epsilon) till nya styrelseledamöter i ÅF från den tidpunkt då ÅF tillträder aktierna i Epsilon intill nästa årsstämma. Härutöver är Transaktionen villkorad av att godkännande erhålls av relevanta konkurrensmyndigheter. Den extra bolagsstämman i ÅF kommer att hållas den 19 november 2012.

ÅFs Forskningsstiftelse och CapMan, som tillsammans innehar 21,8 procent av kapitalet och 45,0 procent av rösterna i ÅF, har uttalat sitt stöd för Transaktionen och har även åtagit sig att rösta för samtliga styrelsens och valberedningens ovan angivna förslag till den extra bolagsstämman. ÅFs Forskningsstiftelse har vidare åtagit sig gentemot Danir att rösta för att två av Danir utsedda personer väljs till styrelseledamöter i ÅF vid efterföljande bolagsstämmor i ÅF fram till och med bolagets årsstämma 2013.

För ytterligare information hänvisas till ÅFs och Epsilons hemsidor:
www.afconsult.com och www.epsilon.nu

För ytterligare information, kontakta:
Mats Boström, koncernchef Epsilon
Telefon: 0703 - 79 07 45
E-post: mats.bostrom@epsilon.nu

 

 

Relaterade länkar

Ämnen

 • Vetenskap, teknik

Kategorier

 • ceo epsilon
 • teknikutveckling
 • börsnoterat
 • partnernätverk
 • teknikkonsult
 • infrastruktur
 • samgående
 • industri
 • processer
 • bolagsstämma
 • capman
 • johan glennmo
 • divisioner
 • teknisk expertis
 • åfs forskningsstiftelse
 • apportemissionen
 • nasdaq omx
 • nasdaq
 • it system
 • it
 • åf industry
 • åf technology
 • industry
 • technology
 • åf koncernen
 • danir ab
 • dan olofsson
 • danir
 • åf consult
 • åf
 • epsilon
 • epsilon ab
 • ingenjörstjänster
 • koncernchef epsilon
 • konsulter
 • mats boström
 • systemutveckling
 • konsultmarknad

Utifrån en ny syn på konsultrollen erbjuder Epsilon ett brett urval av expertis inom teknik- och systemutveckling. Med en organisation som är nyfiken, alert och flexibel skapar vi lösningar som tillför betydande växtkraft till våra kunder, anställda och nätverk.

Kontakter

Mats Boström

Presskontakt CEO Epsilon AB +46 (0)40 662 10 00

Annelie Sjöqvist

Presskontakt Marknadchef +46 (0)40 662 10 35