Skip to main content

En välgrundad bedömning av kognitiva problem ökar möjligheterna att nå långt med stöd och träning

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2015 09:02 CEST

I dag finns det ofta krav på kortare vårdtider och effektivitet. I rehabiliteringen måste därför vid bedömning även ingå en uppskattning av vad man kan uppnå och vilka metoder som är lämpliga att använda för att nå så långt som möjligt, satt i relation till tillgängliga resurser. Får patienten en riktig och välgrundad bedömning av sitt tillstånd är också möjligheten till rätt form av stöd större.

För att kunna ge bra vård till personer med kognitiva problem krävs kunskap om hur bedömningar av patienter går till och vilka åtgärder som kan sättas in. I boken Kognitiv rehabilitering: Teoretisk grund och praktisk tillämpning (Ann Björkdahl, Studentlitteratur) beskrivs grundläggande hur kognitiva svårigheter kan yttra sig. Vi får en konkret inblick i hur möten med patienter kan se ut och på vilka sätt man kan ge stöd eller träning.

Kognitiv rehabilitering ger förutom grundläggande kunskap i ämnet också en fördjupad kännedom kring hur man kan skapa en struktur för vad och hur man bedömer, förslag på modeller som är användbara som stöd i arbetet samt idéer kring genomförbara och effektiva interventioner. I boken ingår även ett kapitel om tekniska hjälpmedel för kognition, skrivet av Inga-Lill Boman.

Boken vänder sig främst till studenter vid arbetsterapeutprogrammet och andra utbildningar som kommer i kontakt med kognitiva problem men också till personer som redan är yrkesverksamma och arbetar inom området kognitiv problematik.

Om författaren
Ann Björkdahl är leg. arbetsterapeut och har arbetat inom hjärnskaderehabilitering. Hon har särskilt intresserat sig för problematiken kring kognitiva nedsättningar sedan början av 1980-talet. Hon disputerade 2007 och är sedan 2014 docent i experimentell rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet. Hon är även kliniskt verksam vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt har en forskartjänst vid Ersta Sköndal högskola.

Kontakt för mer information
Ann Björkdahl
E-post: ann.bjorkdahl@esh.se

Releaseaktiviteter
Göteborg måndagen den 19 oktober kl. 15.00
I Sal Birgit Thilander, Academicum, Göteborgs Universitet, Medicinaregatan 3.

Stockholm onsdagen den 28 oktober kl. 15.30
I aulan, Ersta Sköndal högskola, Campus Ersta (Stigbergsgatan 30).

Läs mer om releaseaktiviteterna på ESH:s hemsida och boken på Studentlitteraturs hemsida.

----------------------------------
Vid Ersta Sköndal högskola bedrivs utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå i vårdvetenskap, socialt arbete, diakoni, kyrkomusik, teologi och psykoterapi. Här bedrivs också forskning inom huvudområdena socialvetenskap och vårdvetenskap, det civila samhället, palliativ vård, vårdetik med livsåskådningsvetenskap och organisations- och arbetslivsetik.