Pressmeddelande -

Traveas: Delårsrapport Juli till Sept 2012

”Ledningens ursprungliga målsättning för helåret, att omsättningen kommer att flerdubblas och att 2012 kommer att bli bolagets första verksamhetsår med positivt rörelseresultat, kvarstår.”

Sammanfattning Delårsrapport juli-september 2012

- Nettoomsättning, 2 327 tkr (1 134 tkr) Tillväxt 105 %

- Rörelseresultat efter avskrivningar, -247 tkr (109 tkr)

- Resultat per aktie efter utspädning, -0,01 kr (0,01 kr)

- Likvida medel, 988 tkr* (188 tkr)

 

Sammanfattning Delårsrapport januari-september 2012

- Nettoomsättning, 6 375 tkr (2 387 tkr) Tillväxt 167 %

- Rörelseresultat efter avskrivningar, -723 tkr (-1 185 tkr)

- Resultat per aktie efter utspädning, -0,01 kr (-0,05 kr)

- Likvida medel, 988 tkr (188 tkr)

Bolaget har dessutom utomstående kundfordringar om ca 700 tkr.

Jämförbara siffror för 2011 inom parantes.

 

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet och efter periodens utgång

- Bolaget har genomfört en renodling av verksamheten, vilket har lett till skapandet av två olika affärsområden – Traveas Media och Traveas Technology. Bolaget har för avsikt att lansera en ny webb baserat på detta inom kort.

- Bolaget har genomfört tre större kundevents under perioden – The Media Trophy, ställt ut på The Nordic Golf Show tillsammans med Svenska Golfförbundet samt varit hålvärd på Aegis Golfen.

Läs mer om senaste nytt på http://www.traveas.com eller på http://blog.traveas.com.

 

”Genom att renodla verksamheten i två olika affärsområden skapar vi rätt förutsättningar för att respektive del skall utvecklas bäst på egen hand. Vi ser stor tillväxtpotential i respektive affärsområde.”

 

Bästa aktieägare!

Traveas har under året tagit stora steg i sin utveckling. För att nu tydliggöra bolagets inriktning, få bättre styrning  (kostnads- och intäktskontroll) av verksamheten, tydligare kommunikation mot marknaden och framförallt få en bättre genomlysning av bolagets potential så lanserar bolaget i samband med denna rapport två nya affärsområden – Traveas Media och Traveas Technology.

Traveas Media´s strategi är att vara en helhetsleverantör av tjänster inom mediaförsäljning, med tillhörande supportfunktioner. Affärsområdets största uppdragsgivare idag är Svenska Golfförbundet, men även Sportnik och andra medier i vår sportvertikal ingår i affärsområdet. Totalt representerar Traveas Media idag en annonsförsäljning om 35-45 mkr/år. Ambitionen är att dubbla den försäljningsvolymen under 2013, vilket vi bedömer som rimligt baserat på dialoger och förfrågningar kring nya uppdrag. Affärsområdet är redan idag ett lönsamt affärsområde som bär sig själv.

Traveas Medias mission är att ”Förvandla innehåll till värde” med det menar vi att om ett budskap ska vara värdefullt måste det vara relevant. För mottagaren handlar det om en känsla av användbarhet och nytta. För avsändaren om en vilja att nå fram och skapa handling. Däremellan, i mötet mellan hjärta och hjärna, där finns vi.

Vi står för en mix av gedigen kunskap, relevans och strategiskt nytänkande. Utifrån den plattformen förädlar vi innehållet i våra uppdragsgivares medier så att de, precis som en riktigt intressant och givande dialog, skapar värde i alla riktningar. 

Detta gör vi genom våra kärnvärden Helhetsfokus, Personligt och med massor av Kämparanda.

 

Traveas Technology’s strategi är att fortsätta utveckla den plattformen som är grunden till Traveas ursprungliga verksamhet, där de tidigare huvudtjänsterna TravelPlanner Mobil och Email Composer är sprungna ifrån. Plattformen används idag av 30-tal reserelaterade varumärken på 11 europeiska marknader samt av några av våra mediakunder såsom Svenska Golfförbundet och Sportnik.

Plattformen har, bortom uppstarts- och integrationsintäkter av engångskaraktär, en helt transaktionsbaserad affärsmodell, vilket gör plattformen skalbar med potential för en hög lönsamhet vid större volymer.

Traveas Technology är ännu inte ett lönsamt affärsområde. Traveas Technology har en stor mängd affärer på gång och ledningen bedömer det som högst sannolikt att Traveas Technology kommer ha ett positivt kassaflöde under 2013, och därmed också bära sig själv som affärsområde. 

I strategin om att öka möjligheten till att driva stora volymer av transaktioner i plattformen har den, vid sidan av dessa redan etablerade tjänster för resebranschen, vidareutvecklats till att bli en helhetslösning för resebyråer att hantera all information och kommunikation kring sina resenärers bokningar (Traveas PNR Handling Services).

Parallellt med det håller plattformen även på att vidareutvecklas till att bli ett fullfjädrat kommunikations- och säljverktyg för både resebranschen såväl som för andra branscher, med den gemensamma nämnaren att det i grunden finns en ursprungstransaktion med potential i att driva mer- och kringförsäljning kopplad till sig. Lösningen för att hjälpa kunder att driva kringförsäljning av kompletterande produkter och tillbehör, såkallad Ancillary Services har fått namnet The AncillaratorTM.

Traveas Technology’s mission är att ”Berika transaktioner”. Att berika innebär för oss att vi skapar ekonomiska och kvalitativa värden för våra kunder genom att hitta nya intäkter i de digitala transaktioner som de redan har med sina kunder. Traveas Technology’s vision är ”To become the catalyst for ancillary markets”

 

Summering:

Det finns många fördelar med att dela upp vår organisation på detta sätt. Men framförallt så skapar vi bättre förutsättningar för att respektive del ska kunna utvecklas på egen hand i kombination med att de kompletterar varandra väl. Som exempel har Traveas Media under perioden blivit inbjudna till två större media upphandlingar där vår teknologi är en mycket viktigt komponent för att vara med och slåss om affärerna. I framtida rapporter och pressmeddelanden till marknaden kommer därför vi presentera utvecklingen för respektive affärsområde var och en för sig.

Rent finansiellt bibehåller styrelsen målsättningen att bolaget kommer att visa positivt rörelseresultat för helåret 2012 precis som vi kommunicerat i tidigare rapporter under året. Det fjärde kvartalet är en intensiv försäljningsperiod då ca 35-40% av SGFs mediaförsäljning för 2013 tecknas under perioden.

Vi ser fram emot en mycket spännande höst.

Gustaf Karling

Verkställande Direktör

Traveas AB (publ)

 

TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER JULI TILL SEPTEMBER 2012

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under perioden juli till september växte med 105 %, till 2 327 tkr kr (1 134 tkr).

 

Rörelseresultat

Rörelseresultatet efter avskrivningar under perioden blev -247 tkr (109 tkr).

 

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick under perioden till -385 tkr (61 tkr).

 

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Traveas ett eget kapital om 1 475 tkr och en soliditet om 44 %.  

 

Finansiell ställning

Bolaget har likvida medel om 988 tkr och kundfordringar om 700 tkr. Bolagets styrelse ser inga behov av att ta in nya pengar till bolaget och planerar därför inga externa kapitalanskaffningar. För den operativa driften kommer bolaget under det fjärde kvartalet att göra en kreditupphandling för den löpande likviditetshanteringen. Styrelsen bedömer det som sannolikt att bolaget kommer kunna handla upp dessa tjänster helt på marknadsmässiga villkor.

 

Kommande aktiviteter & rapporttillfällen:

Bokslutskommuniké, 14 februari, 2013

 

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Karling

Verkställande Direktör

Tel: 0707-66 26 80

E-post: gustaf@traveas.com

Ämnen

 • Ekonomi, finans

Kategorier

 • email
 • e-mail
 • traveas technology
 • traveas media
 • kvartalsrapport
 • q3
 • traveas
 • resor
 • mobil
 • golf
 • bookings enriched

Traveas – the best of two worlds: Technology & Media

We think that great companies will be defined by their ability to handle change. And change is surely something that Traveas have gone through, many times. We´ve gone from being a small startup with nisched mobile services for the travel industry, to become a public company with two different business areas: Technology & Media.

TRAVEAS TECHNOLOGY - Every digital booking carries hidden values. Traveas services enrich these bookings to become powerful communication and sales tools. Traveas mobile and email services helps more than 40 companies in various industries in 11 different countries to expose their hidden assets. Our mission is ”To enrich transactions”. To enrich something means to add value, either economically or qualitatively. We do both.

TRAVEAS MEDIA - Traveas is more than a media ad sales company! We are an outsourcing partner for the full process of selling media advertising. Through experience, knowledge and relevance we help our clients to fulfill their obejctives as being, or becoming, a leading media channel. Our mission: "To turn content into value".

Kontakter

Hannes Andersson

Presskontakt VD / CEO +46 707 36 56 25