Pressmeddelande -

Småföretagardirektiv - EUs linje - skapa fler regler

Sverige behöver fokus på småföretag liksom övriga Europa. Idag räknas inte ens det vi i Sverige anser som småföretag som ett litet företag i EU.

Lösningen enl. Maud Olofsson är att skapa fler regler.
EU linjen är samma sak - fler regler som skall förenkla!


-"När jag gick i skolan så fick man lära sig att förenkla betydde att man tog bort och gjorde om", säger Eu parlamentskandidat Johan Olson

Så är det aldrig i EU... Man lägger på fler och fler regler och skapar mer och mer lagar. Att ta bort eller fundera på att avstå är aldrig på tal.

Därför kan man t.ex. se i företagardirektivet hur man talar om att skapa en hel rad ny regler för småföretag som ett led i att förenkla för småföretagen. Två exempel är att

Man vill inrätta en ny företagsform som skall vara Europeisk och motsvara ett svenskt aktiebolag men inte ha något aktiekapital, bortsett från 1 Euro.

Man vill skapa en europeisk dimenssion och samsyn på allt företagande genom att införa ny regler som blir överstatliga och som ser till att de nationella reglerna på så sätt blir underordnade och kanske helt verkningslösa.

-"EU och för den delen majoriteten av de svenska partierna tror att detta löser all problem med kriser, inre europeisk handel och skapar en blomstrande framtid.

Det är inte bara fel utan fundamentalt fel anser jag.

Vad vi behöver är ett system som öppnar upp EUs inre marknad som gör att även de mentala hindren försvinner med handel mellan länderna och att vi satsar på nya företag som bygger Sverige och EUs framtid.

Regelförenklingar och borttagning av onödiga regler och byråkrati sköter vi bäst på hemmaplan och utan inblandning av Europeiska politiker", säger Johan Olson, Eu kandidat för Junilistan.

Det har på snart 25 år inte skapats mer än ett nytt storföretag i Sverige och vi vet att förra gången man försökte rädda storindustrin som då bestod av mest varv och textil så var det "pengar ut i Östersjön" enl. bl.a. Nationalekonomiska institutionen i Lund. Samma sak ser vi nu...

Maud Olofsson har förvisso stoppat pengarna till Volvo med motiveringen att Volvo inte uppfyller regeringens krav. Men vad är det för krav? Skall det ens finnas några krav?

Satsa de 200 miljoner Eurona istället på småföretag inom förslagsvis miljö och Cleantech.

"Det finns möjlighet att skapa nya jobb genom att nya storföretag växer fram i ett småföretagarvänligt Sverige och Europa. Företag som inte bara kan utan som också vill men som inte får... Varför är du så rädd för förändring Maud? Eller känner du dig tvingad från kamraterna i EU?" undrar EU kandidat Johan Olson

Johan Olson är kandidat för Junilistan som är tvärpolitiskt. Johan arbetar till vardags med frågor som rör utveckling och småföretag som konsult och projektledare.

Just nu ser vi en väldig svängning i villighet bland riskkapital och det hindrar väldigt många fantastiska idéer som finns på våra inkubatorer runt om i Sverige. Det finns dock något mer statliga pengar och EU stöd att söka just nu och därför skriver Johan Olson ett nyhetsbrev som beskriver de olika stöd och bidrag som finns att ta del av löpande.

-"Just nu tycker jag att Svenska företag skall titta på möjligheten att söka Produktutvecklingspengar från Tillväxtverket", säger Johan Olson EU-kandidat för Junilistan avslutningsvis och hänvisar till sitt eget nyhetsbrev på hemsidan och till Tillväxtverkets hemsida för mer information om detta specifika stöd och även andra.

Den Svenska Paradoxen är ett välkänt fenomen som också berör de svenska småföretagen. I Sverige finns en övertro på Forskningen som en enskild företeelse. Vi spenderar i Sverige mer än något annat land pengar på forskning i procent av BNP. Vi får tillbaka absolut minst.

Detta har förbryllat många under långt tid. Sverige som var ett så fantastiskt framgångsland med avseende på företagande och multinationella engagemang. Varför ökar detta inte med insatserna?

Förklaringen skiftar men många menar att det inte finns någon koppling mellan forskningen och industrin. Detta ser vi många exempel på runt om på våra inkubatorer där det är många fantastiska avknoppningar från Universiteten som får hjälp att starta bolag men aldrig kommer vidare. Varför? Enlig Johan Olson och många med honom så beror detta till mycket stor del på att en Universitetsanställd Professor kanske inte alltid är bäst på att starta och leda företag. Men en annan förklaring är också att det sällan finns något incitament för dem att gå från en mycket trygg position på Universitetet för att kasta sig ut i otryggheten som egen företagare.

Många andra exempel finns på den Svenska Paradoxen och tyvärr kan man se en viss tendens till att Sverige för över denna till hela EU. Återigen måste det till småföretag, entreprenörer och villkor som är enkla, trygga och lönsamma. Först då kan vi skapa fler jobb, nya storföretag och en stabil och trygg välfärd, menar Johan Olson

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • småföretagare
  • småföretag
  • stimulera småföretagande
  • junilistan
  • eu-parlamentet eu-valet
  • eu-parlamentet

Relaterat innehåll