Pressmeddelande -

Delårsrapport 1 juli 2008 - 30 september 2008

 

(Aktietorget: EUCI)

Eurocine Vaccines AB (publ.)
- Influensaprojektet fortskrider enligt plan.
- Patent på Bolagets teknologi för nasala vacciner har erhållits i Japan.
- Resultatet efter skatt under första kvartalet uppgick till -2,8 Mkr (f.å. 3,0 Mkr).
- Intäkterna uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).
- Resultat per aktie för första kvartalet -0,33 kr (-0,44 kr).
- Likvida medel vid periodens slut var 29,5 Mkr (16,5 Mkr).

Resultat och ställning
Resultatet för första kvartalet efter skatt uppgick till -2,8 Mkr (-3,0 Mkr) eller -0,33 kr ( 0,44 kr) per aktie. Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 29,5 Mkr (16,5 Mkr). Samtliga uppgifter avser koncern om inte annat anges och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Väsentliga händelser under delårsperioden

Influensaprojektet fortskrider enligt plan
Aktiviteterna i Bolagets högst prioriterade projekt, det nasala influensavaccinet, fortskrider enligt plan.

Patent godkänt i Japan
Eurocine Vaccines har fått ett godkännande från den japanska patentmyndigheten för Bolagets ena teknologi för nasala vacciner, det anjoniska vaccinadjuvanset. Därmed är Eurocines ena grundteknologi skyddad med patent i USA, Europa, Japan, Australien och Nya Zeeland.Solna 2008-11-06
Eurocine Vaccines AB (Publ)


Hans Arwidsson
Verkställande Direktör


För ytterligare information kontakta:
Hans Arwidsson VD
Eurocine Vaccines AB
Karolinska Science Park
Fogdevreten 2
Telefon: 070 634 0171
E-post: hans@eurocine.se
Hemsida: www.eurocine.se

Ämnen

  • Medicinsk forskning