Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma i Eurocine Vaccines AB

 

(Aktietorget: EUCI)

Eurocine Vaccines AB (publ) har den 27 november hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2007/2008, beslutade att ingen utdelning ska lämnas och att årets förlust överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att ge ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för verksamhetsåret 2007/2008.

Till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma valdes Karl Olof Borg, Mats Lidgard, Alf Lindberg, Ulf Schröder och Pär Thuresson (omval). Till styrelsens ordförande valdes Mats Lidgard (omval).

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 2.000.000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Skälet till att avvikelse från aktieägares företrädesrätt och att apportemission skall kunna ske är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner på kapital-marknaden i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Årsstämman beslutade om ersättning till styrelsen och om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.


Solna 2008-11-28

Mats Lidgard
Styrelsens ordförande

För ytterligare information kontakta:
Hans Arwidsson VD
Eurocine Vaccines AB
Karolinska Institutet Science Park
Telefon: 070 634 0171
E-post: hans@eurocine.se

Ämnen

  • Marknad, börs