Pressmeddelande -

KS i korthet Fagersta

Kommunstyrelsen i korthet

Nedan följer ett urval av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens (KS) sammanträde den 4 november 2008. Protokollet kan, efter undertecknande, läsas här på hemsidan under Politik/protokoll.

Beslut

Planeringsinsatser för vindkraft för kommunerna Norberg, Avesta och Fagersta

Intresset för vindkraft ökar stadigt i Sverige. Nya rön gör nya områden intressanta och vindkraftsföretagen kontaktar kommuner runtom i landet för att påbörja projekt med etablering. För att möjliggöra en snabbare process och samtidigt leva upp till kravet på en demokratisk planprocess kan kommunerna gå före genom att översiktplanera för vindkraft. Vindkraftsplaneringen är tänkt att utformas som ett tematiskt tillägg till de tre kommunernas kommunövergripande översiktplaner. KS beslutade att Fagersta kommun ska delta i planeringsinsatserna och att anslå 43000 kronor till ändamålet.

Vård- och omsorgscollege

Styrelsen för Västmanlands kommuner och landsting (VKL) har inkommit med en skrivelse angående fortsatt regional finansiering av vård- och omsorgscollege. Det nationella rådet har fattat beslut om att godkänna Västmanlands regionala ansökan och därmed ackreditera Västmanland som landets tredje region att bli certifierade. Det lokala arbetet, för Fagerstas del hos Norra Västmanlands Utbildningsförbund, pågår med sikte på lokal certifiering under den första delen av 2009. KS beslutade att godkänna VKL:s finansieringsförslag och bevilja ca 40000 kronor under 2009 och 2010 för det fortsätta arbetet.

Statlig sysselsättning och service i Norra Västmanland

Fagersta kommun har mottagit länsstyrelsens rapport angående statlig sysselsättning och service i Norra Västmanland. Utredningen visar den statliga sektorns utveckling i den norra länsdelen jämförd med hela länet sedan 1991. Utredningen visar på en kraftig minskning av sysselsättning inom det statliga området. Med hänsyn till effekter av privatiseringar av tidigare statliga företag är nedgången 27 % i hela länet. Minskningen har varit ännu större i norra Västmanland, 40 %. KS beslutade att skicka rapporten till länsstyrelsen med fråga om vilka åtgärder länsstyrelsen ämnar vidta med anledning av rapporten, och till länets riksdagsmän för kännedom och åtgärder.

Förslag till kommunfullmäktige

Renhållningstaxa 2009

Från och med den 1 januari 2008 gäller en ny renhållningstaxa för Fagersta kommun. En ny upphandling av insamlingsentreprenaden för hushållsavfall är genomförd och en ny entreprenör är utsedd att sköta insamlingen från och med den 1 april 2008 och minst fem men högst sju år framåt. Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) förslår att renhållningstaxan 2009 för Fagersta kommun höjs med 8 % för hushållssopor, 57 % för latrinhämtning och för slamtömning föreslås oförändrad taxa. KS beslutade enligt NVK:s förslag och överlämnar det till kommunfullmäktige för godkännande.

Luftbevakningstornet

Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2007 att avge som viljeyttring av luftbevakningstornet i Fagersta bör rivas och avsatte 325 00 kronor i budgeten för 2008 för detta ändamål. På uppdrag av kommunstyrelsen har dock länsstyrelsen med hjälp av Grenberger Byggnadsrestaureringskontor tagit fram ett restaureringsprogram för tornet. Kommunen har också ansökt hos länsstyrelsen om statsbidrag för restaurering av luftbevakningstornet och beviljats högst 522 000 kronor. Länstyrelsens beslutade bidrag täcker 90 % av kostnaden. KS beslutade att föreslå kommunfullmäktige att upphäva beslutet om anslag för rivning av tornet, att anslå 60000 kronor för underhållsåtgärder och att anslå 10000 kronor per år till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund för driftskostnader.

Maria Spennare

Utredningssekreterare

0223-441 04

Kontakter

Anna Hötzel

Presskontakt pressansvarig 0223-440 44