Pressmeddelande -

Vikten av tillgänglighet och god service

Anette Eriksson, Tillväxtgruppen, inledde den andra utbildningsdagen i Tillväxtgruppens (TVG) utbildning för politiker och tjänstemän i Fagersta och Norberg med att tala om vikte av god service. Utbildningen syftar till att förbättra företagsklimatet och öka förståelsen för företagens villkor i Fagersta och Norberg. Tillväxtgruppen är Fagerstas och Norbergs gemensamma näringslivsorganisation och utbildningen pågår under hela hösten med eventuell fortsättning 2009.

Utbildningens syfte är att alla anställda ska bli goda ambassadörer gentemot det lokala näringslivet samt att kommunernas placering på rankinglistor ska förbättras. Samtidigt ska utbildningen ge kompetens om såväl det lokala näringslivet, kommunala förvaltningar och regionala aktörer.
Därefter var det Per Thille, från Bring Citymail att ta över scenen.

-Att vi i Bring Citymail valde Fagersta som ort för vårt utdelningskontor beror på dels bra geografiskt läge, men också på ett otroligt bra bemötande från kommunen genom Tillväxtgruppen. Här fanns stolthet och tilltro till orten. Redan vid första mötet visade de oss lokaler och hade en allmänt engagerad, positiv attityd, berömmer Per Thille, projektledare Expansion Operations Sverige på Bring Citymail. Och det är just engagemanget som är så otroligt viktigt!

- För vår del började vi leta efter kommuner att etablera oss i den här regionen för ett år sedan. Genom turistbyråerna hämta vi in mycket bra information om alla kommunerna i länet. Sedan var just lokalfrågan, rekryteringsmöjligheter, infrastruktur, pendling, statistik och andra satsningar i kommunen viktiga frågor att få svar på.
- Snabb återkoppling är a och o, frågor får inte bli liggande! Den kommun som exempelvis har färdiga detaljplaner och kan få igång en snabb byggprocess kan genast ligga steget före, tipsade Per Thille.

För företag är tillgång till nätverk med för näringslivet viktiga aktörer oerhört värdefullt. Det underlättar att snabbt få igång utveckling och samarbete i olika frågor.

Etableringsprocessen för Bring Citymail tog runt ett år.
Bring Citymaildelar bara ut så kallad industriell post, alltså adresserade, försorterade utskick i stora sändningar där adresserna redan finns i kundernas databaser. För privatpersoner som vill sända brev med frimärke så är det vanliga Posten som gäller.

Efter en kort bensträckare fortsatte så Anders Börjesson och Lotta Carlsson från Vendator med dagens huvudfrågor - dialog och information. Anders började med att citera finanstidningen Forbes:
"80% av alla välformulerade strategier blir aldrig genomförda"
Vendator arbetar med att realisera förändringar i organisationer och resten av dagen ägnades åt att fokusera på en rad områden som alla berör just dialog och information, till exempel:
Kommunikation, service, tydliga budskap, hur du levererar negativa budskap, mötet och kvalitetsgapet.

Deltagarna fick börja med en övning som med all önskvärd tydlighet visar att kommunikation är svårt och lätt kan leda till missförstånd, eftersom individer tolkar budskap på väldigt olika sätt.

Därefter gick Vendator igenom de mål som är viktiga att uppnå i all kommunikation:

Mottagaren ska höra vårt meddelande, förstå det vi säger, uppfatta oss och vårt meddelande positivt, komma ihåg det vi säger och handla enligt det vi kommer fram till.
En av eftermiddagens övningar var en beteendestilsanalys, som gick ut på att såväl undersöka vilka beteenden vi själva har och vilka beteenden andra har och hur du bör anpassa din information och kommunikation efter hur olika människor fungerar.

Därefter delades deltagarna upp i grupper som fick arbeta med frågor som primär- och sekundärservice. Primärservice är den huvudsakliga produkten eller tjänsten som man erbjuder en kund. För en kommun kan en primärservice till exempel vara skola och äldreomsorg. Sekundärservice behandlar istället på vilket sätt vi erbjuder primärservicen.
Lotta Carlsson från Vendator framhöll vikten av just sekundärservice, den är avgörande för hur kunden uppfattar oss.

Om en månad är det dags för nästa utbildningstillfälle. Mellan utbildningstillfällena erbjuds också företagsbesök på lokala företag. Vill du veta mer om utbildningen; kontakta gärna Anette Eriksson på Tillväxtgruppen, TVG, 0223-44110 eller anette.eriksson.tvg@tillväxtgruppen.com

Text: Ulrika Sunnerfelt
Bilder: Merja Hellstrand, klicka på bilderna för större bild.

Kontakter

Anna Hötzel

Presskontakt pressansvarig 0223-440 44