Pressmeddelande -

Barnarbete inom fiskeindustrin

Seminarium om bakomliggande orsaker och möjliga åtgärder

Mer uppmärksamhet borde ägnas åt den svåra situationen som barn har inom fiskerisektorn, enligt en expertgrupp som tillsats av FAO och den internationella arbetsorganisationen* (ILO). Expertgruppen vill synliggöra detta ofta förbisedda problem.

”Runt om i världen arbetar 132 miljoner flickor och pojkar i åldrarna 5 till 14 år inom jordbruket, denna siffra inkluderar även barn som arbetar inom fiske och vattenbruk. Men eftersom barnarbete inom fiskesektorn är så vanligt förekommande inom småskaligt fiske och inom familjeföretag, samt att det medvetet döljs av arbetsgivare, är det svårt att få fram exakta uppgifter om den verkliga omfattningen. Detta försvårar för många beslutsfattare att ta itu med problemet”, säger Rolf Willmann från FAO:s avdelning för fiske och vattenbruk.  

För att öka kunskapen om detta problem har FAO i samarbete med ILO nyligen sammankallat till ett seminarium med internationella experter, för att dela information och komma fram till politiska rekommendationer riktade särskilt mot barnarbete inom fiskeindustrin. Rekommendationerna presenterades av FAO på en stor internationell konferens om barnarbete den 10 - 11 maj i Haag.

Seminariet är det första i sitt slag som samordnats på global nivå om barnarbete inom fiskeindustrin.

Ett av världens farligaste arbeten

Fiskeindustrin är en av de farligaste arbetsplatserna i världen.  

Barn arbetar med allt från att fiska, laga mat ombord, dyka efter revfisk eller få loss nät som fastnat, driva fisk mot fiskenät, rensa fisk och skaldjur, laga nät, sortera, lasta och transportera fångst samt vidareförädla och sälja fisk.

Seminariedeltagarna bekräftar att barnarbete är vanligast i det småskaliga och inofficiella fisket. 

Barnarbete inom fiskeindustrin kan röra sig om att hjälpa sina föräldrar med att fiska till ett tvångsarbete. Det värsta fallen inkluderar handel med barn, konstateras det.

I många fall finns det risk att barn utsätts för fysisk skada. ”Barnarbete förstärker ofta en ond fattigdomsspiral och har negativ påverkan på skolgång och läskunnighet samt begränsar barnens mentala och fysiska hälsa och utveckling”, säger Willmann.

Bidragande faktorer

Seminariet identifierade en komplex blandning av lokala förhållanden som bidrar till problemet:

 • social ojämlikhet
 • arbetslöshet, fattigdom och utsatthet
 • säsongsbetonade arbeten och migration
 • bristande utbildning
 • låg utbildningsnivå hos föräldrar
 • kulturella traditioner
 • avsaknad av politisk agenda och lagstiftning rörande barnarbete

“En sak är klar, det finns inga genvägar. Barnarbete är ett komplext problem som kräver väl samordnade sektorsövergripande insatser”, säger Bernd Seiffert från FAO:s avdelning för ekonomisk och social utveckling.

Seminariedeltagarna föreslog en rad åtgärder som bör vidtas på internationell, nationell och lokal nivå. Dessa inkluderar rättsliga åtgärder, politiska insatser inom ett flertal områden som utbildning, utvecklings- och försörjningsstöd och bättre datainsamling för att komma till rätta med den bristande kunskapen om problemet.

Åtgärder behövs

”Trots att jordbruk, inklusive fiske, har den största andelen barnarbetare i världen, så är de resurser som avsätts för att lösa problemet inom denna sektor förhållandevis mycket, mycket små”, säger Seiffert. 

”Störst uppmärksamhet har frågan fått inom storskaliga industrier. Något måste göras snarast för att säkerhetsställa att de medel som tilldelas hanteringen av barnarbete inom jordbruk står i proportion till problemets omfattning om vi ska uppnå det globala målet att eliminera de värsta formerna av barnarbete till 2016”, tillägger Seiffert.

En omfattande slutrapport från seminariet och en gemensam FAO och ILO rapport är på väg och kommer att publiceras senare i år.

Ett dolt problem

De flesta experter är överrens om att barnarbete inom fisket är ett utbrett problem. Men det saknas detaljkunskap om problemet. Statistiken över barnarbete är otillräcklig och visar ofta sammanslagna uppgifter för boskapsuppfödning, fiske, skogsbruk och jordbruk. Sammanlagt bedöms de fyra sektorerna stå för 70 procent av världens barnarbetare.

Seminariet visar att barnarbete inom fiskesektorn sker i alla delar av världen även om det är mest utbrett i Afrika och Asien.

Seminariedeltagarna delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter från Bangladesh, Kambodja, Egypten, El Salvador, Ghana, Indien, Senegal, Thailand och Uganda.

I ett land söder om Sahara fann man att barn under 15 år utgjorde en tredjedel av arbetskraften inom fiske, båtbygge och reparation samt bearbetning och försäljning av fisk.

*FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor

 Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Haagkonferensen om globalt barnarbete

Seminariet om barnarbete inom fisk och vattenbruk

Rekommendationer från seminariet

FAO och ILO i samarbete om barnarbete

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • fao
 • barnarbete
 • ilo
 • fiskeindustrin
 • haagkonferens
 • småskaligt fiske
 • inofficiellt fiske
 • tryggad tillgång till mat