Pressmeddelande -

Bekämpningsmedlet tributyltenn tas upp på Rotterdamkonventionens ”svarta lista”

Kring krysotilasbest och endosulfan råder fortfarande oenighet

Rom, 4 november 2008 - De över 120 medlemsländerna i Rotterdamkonventionen har enats om att lägga till bekämpningsmedlet tributyltenn på den "svarta listan". Men under förra veckans förhandlingar kunde länderna inte enas om att lägga till krysotilasbest (vit asbest) och bekämpningsmedlet endosulfan.

Konferensen fastslog på nytt att regeringar är förpliktade att sprida information om sina nationella beslut om import och hantering av farliga kemikalier, enligt Rotterdamkonventionens regler.

"Med handel följer rättigheter och skyldigheter. Diskussionerna denna vecka har visat att många länder kraftfullt ställer upp och förbinder sig till denna typ av ömsesidighet," enligt Bakary Kanté, chef för avdelningen för miljölagstiftning och miljökonventioner på FN:s miljöorgan, UNEP. Tillsammans med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, har UNEP ansvaret för sekretariatet för konventionen.

Rotterdamkonventionen främjar transparens och informationsspriding om farliga kemikaliers och bekämpningsmedels potentiella risker för människors hälsa och för miljön. Konventionen inkluderar den så kallade PIC-listan (Prior Informed Consent Procedure for certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade), som för närvarande omfattar 39 farliga substanser. Alla andra former av asbest finns redan med.

"Internationella instrument som Rotterdamkonventionen är viktiga för att stödja länders kemikaliehantering. Sådana konventioner är inga självändamål, utan medel för att nå ett mål," underströk James Butler, FAO:s biträdande generaldirektör, vid öppnandet av högnivådelen av mötet.

För att kemikalier och bekämpningsmedel som finns på PIC-listan ska få exporteras måste det importerande landet enligt konventionen tidigare ha givit sitt samtycke. Detta ger i synnerhet utvecklingsländer möjligheten att besluta vilka potentiellt farliga kemikalier de vill ta emot, samtidigt som de kan stänga ute de kemikalier som de inte kan hantera på ett säkert sätt.

Exporterande länder är ansvariga för att kontrollera att inga exporter lämnar landet när ett importerande land har beslutat att inte acceptera kemikalien eller bekämpningsmedlet i fråga.

"Det är uppenbart att våra moderna ekonomiers kemiska avtryck ökar exponentiellt idag," konstaterar chefen för UNEP, Achim Steiner.

"Växlingen till en grön ekonomi belyser det ansvar som samhällen, regeringar och internationella institutioner har att undersöka hur användandet av kemikalier stödjer utvecklingen istället för att underminera den. Detta är viktigt inte minst för hur hälsan i våra samhällen påverkas."

Under konferensen uttryckte många regeringsrepresentanter sin oro över att krysotilasbest inte tagits med på PIC-listan. Ett uttalande från Världshälsoorganisationen, WHO, påminde deltagarna om att krysotilasbest är ett ämne som är cancerframkallande för människor. Minst 90000 människor dör varje år till följd av asbestrelaterade sjukdomar som lungcancer och mesoteliom, som är en ovanlig form av cancer och direkt kopplat till asbest.

Krysotilasbest är den mest använda formen av asbest och står för runt 94 procent av världens asbestproduktion. Det används mycket i byggmaterial som till exempel asbestcement, rör och plåtar, samt i tillverkningen av friktionsprodukter, packningar och papper.

Föreningar av tributyltenn (TBT) är bekämpningsmedel som bland annat används till skeppsbottenfärg för att hindra alger från att växa på skrovet. Bekämpningsmedlet är giftigt för fiskar, snäckdjur och andra vattenlevande organismer. Den internationella sjöfartsorganisationen, IMO, har beslutat att förbjuda användning av skeppsbottenfärg innehållande TBT- föreningar.

Endosulfan är ett bekämpningsmedel med omfattande användning världen över, framförallt inom bomullsodling. Endosulfan är farligt för miljön och skadligt för människors hälsa, särskilt i de länder där skyddsrutinerna är otillräckliga.

Runt 70000 olika kemikalier finns idag på marknaden och omkring 1 500 nya introduceras varje år. Detta kan innebära en stor utmaning för tillsynsmyndigheter som ansvarar för att övervaka och hantera dessa potentiellt farliga substanser. Många bekämpningsmedel som har förbjudits eller vars användande är strängt reglerat i utvecklade länder marknadsförs och används fortfarande i utvecklingsländer.

Läs mer:

Pressmeddelandet på FAO.org (på engelska)

Rotterdam Convention

Lyssna på:

Jim Butler, Deputy Director-General of FAO

Achim Steiner, Executive Director of UNEP

Maria Neira, Director, Public Health and Environment, WHO

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

Människor och miljö skyddas från farliga kemikalier (2008-10-22)

Ytterligare två bekämpningsmedel rekommenderas för den internationella handelns bevakningslista (2007-03-27)

FAO stödjer tidigarelagt stopp för starkt giftigt bekämpningsmedel (2006-12-20)

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske

Relaterat innehåll