Pressmeddelande -

Klimatförändringen hot mot Afrika

Klimatförändringen i Afrika kommer framförallt påverka de fattigaste

Anpassning måste prioriteras

Klimatförändringen kan allvarligt hota de framsteg som uppnåtts med att minska fattigdom och tryggad tillgång till mat i Afrika, enligt en rapport som presenterades på FAO:s regionala konferens för Afrika som arrangeras denna vecka i Luanda, Angola.

Den mest allvarliga konsekvensen av en temperaturhöjning och ett mer oförutsägbart väder är troligen minskad avkastning. För en viktig stapelvara som majs beräknas till exempel skörden minska med omkring 7 procent, vilket ger bristande tillgång till mat.

I dokumentet "Konsekvenser av klimatförändringen för tryggad tillgång till mat och naturresursförvaltning i Afrika”, betonas vikten av att anpassa sig till de nya förutsättningarna och Afrikanska regeringar uppmanas prioritera och implementera åtgärder för att utveckla jordbruk och hållbar förvaltning av naturresurser.

En tredjedel av Afrikas befolkning lever i områden som är utsatta för torka. Sex av de tio största städerna ligger vid kusten. Båda dessa områden är sårbara för klimatförändringen.

Klimatförändringen påverkar de fattiga länderna i Afrika oproportionerligt, särskilt drabbas de fattigaste människorna hårt av konsekvenserna. Småskaliga jordbrukare är bland de mest utsatta och har svårt att kunna anpassa sig.

Lokala livsmedel

Enligt rapporten bör uthålliga metoder prioriteras i anpassningen till klimatförändringen. Det innefattar bland annat att skydda och främja jordbrukskunskap, traditionella och lokala livsmedel.  

Eftersom klimatförändringen har så stor påverkan för de fattigaste är det viktigt med riktade insatser till de mest utsatta grupperna, särskilt kvinnor. Klimatförändringen påverkar vatten- och markresurser vilket ökar arbetsbördan för kvinnor.

Det finns också ett akut behov av att stödja och bygga upp FAO:s initiativ för hållbar markförvaltning (SLM) i Afrika. För att minska effekterna av klimatförändringen ska initiativet integrera förvaltning av mark, vatten, miljö och biologisk mångfald. 

Handel med utsläppsrätter

Afrikanska länder kan tjäna på utsläppsrätter och andra internationella marknadsinstrument för klimathantering. Strategier för att minska koldioxidutsläpp genom skogsplantering och återbeskogning kan dessutom skapa förutsättningar för att öka småskalig livsmedelsproduktion.

Mötet diskuterar även effekterna av höga matpriser och hur de påverkar livsmedelsförsörjningen i Afrika, samt utmaningar och möjligheter för produktion av biobränsle i afrikanska länder. 

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Dokumentet "Konsekvenser av klimatförändringen..."

FAO:s regionala konferens för Afrika i Luanda

FAO:s avdelning för miljö- och naturresrusförvaltning

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • ekonomisk kris
 • fao
 • hunger
 • hållbar utveckling
 • jordbruk
 • klimatförändringar
 • tryggad tillgång till mat
 • uthålligt lantbruk
 • afrika
 • klimatförändringen

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll