Pressmeddelande -

Nya uppslag ska ge te ett uppsving på världsmarknaden

Hangzhou anordnar nästa mellanstatliga möte om te


På samma sätt som andra tropiska produkter har världens temarknad upplevt en tendens med ökad tillgång, som överstiger efterfrågan, leder till sjunkande priser och minskad avkastning till producenter i utvecklingsländerna.  Genom åren har olika försök att kontrollera tillgången visat sig ineffektiva. Detta har medfört att experter på tehandel bytt
färdriktning och nu uppmärksammar efterfrågan istället, framförallt hur man
kan öka efterfrågan i producentländer där tekonsumtionen per capita är låg. Detta visar FAO:s rapport som tagits fram inför mötet i Hangzhou, Kina (14-16 maj 2008), the Intergovernmental Group on Tea.

Världsproduktionen av te fortsatte att växa under 2006. Den årliga tillväxttakten låg på över 3 procent, eller cirka 3.6 miljoner ton. Denna ökning berodde till stor del på rekordskördar i Kina, Vietnam och Indien.

De senaste siffrorna visar att produktion på svart te i världen ligger på 2.5 miljoner ton i jämförelse med 968 000 ton för grönt te. FAO:s prognos fram till 2017 tyder på att produktionen av grönt te i världen förväntas växa i en avsevärt högre takt än produktionen av svart te, 4,5 procent årligen i jämfört med 1,9 procent för svart te. Prognoserna återspeglar  produktionsökningen av te i Kina, där ett program för en utvidgning av
teproduktionen genom återanpassning, återplantering och övergång till grönt te väntas fortsätta fram till 2017.

Konsumtionen av te i världen under 2006 låg ungefär på samma nivå som produktionen. Men tillväxttakten var enbart 1 procent vilket är en nedgång i den årliga tillväxten på 2,7 procent från det föregående årtiondet.  onsumtionen per capita i de stora teproducerande länderna  ligger efter trots deras starka ekonomier. Ryssar konsumerar 1.26 kg te per år och britterna 2.2 kg per år men i Indien är tekonsumtionen enbart 0.65 kg per
person och år, samt i Kina endast 0.53 kg per år.

Rapporten pekar på en omedelbar potential att utvidga konsumtionen i
produktionsländer med stark ekonomisk tillväxt och låg per capita  konsumtion av te och hur detta ska kunna uppnås genom kvalitetsförbättringar.

"Utvidgad konsumtion i produktionsländerna kan kan lätta trycket på världens lager samt leda till att höja tepriserna i de långa loppet", enligt rapporten.

Kvalitet på te

Även om kvaliteten på te är en komplex fråga finns idag ett växande internationellt intresse att driva fram minimikrav på standarden för te i den internationella handeln. Bättre kvalitet kan öka efterfrågan samtidigt som det förhindrar te av låg kvalitet från att bli en internationell handelsvara och kan då bidra till en minskning av överskottet på temarknaden i världen, enligt rapporten. Svårigheterna är att enas om internationellt acceptablakvalitetsöverenskommelser.


Bedömningen av kvaliteten på te och utvärderingen av dess kännetecken och värde bedöms vanligtvis av teprovare som oftast grundar sin bedömning på särskilda krav. Men sådana krav kan återspegla de varierande smaken i olika länder och bland konsumenter. Svårigheter med att definiera de gemensamma referenserna kring kvaliteten hänger samman med det breda spektrum av produktionsområden vilka har olika kulturer, plock- och framställningsteknik såväl som olika påverkan från klimatet.

ISO 3720

Vid det senaste mötet 2006, rekommenderade den mellanstatliga tegruppen, the Intergovernmmental Group on Tea, att införa ISO 3720 (ISO står för International Standards Organization) som standard på minimikvalitet vid ett inträde på den internationella marknaden för tehandel.

Rapporten, som redovisas i Hangzhou denna vecka, framhäver framstegen av ett godtagande av ISO 3720 och dess tillämpningar samt bjuder in gruppen att fastställa en handlingsplan för uppföljning för att gradvis kunna utöka tillämpningen av dessa standarder i den internationella handeln.

Länder som exporterar cirka 80 procent svart te har infört nationella standarder som antingen är identiska med ISO 3720 eller något annorlunda.

Rapporten uppmärksammar att ISO 3720 endast behandlar produktionen av svart te, men att arbetet med standarden på grönt te är på gång.

Hangzhou-mötet kommer även att undersöka etablerandet av en arbetsgrupp för att kunna identifiera möjliga geografiska indikationer (GI´s) för te. De huvudsakliga inslagen i GI´s kommer att undersökas och fastställas i sammanhanget av de existerande internationellt reglerade riktlinjerna. Man hoppas att GI´s kommer att kunna bidra till en ökning i konsumtionen av te världen över.

Läs mer:

Documents of the Hangzhou meeting including the report on tea quality improvement

Tidigare pressmeddelande på FAO:

2008-02-14. Tepriserna fortsätter att stiga under 2008

Ämnen

  • Miljö, energi