Pressmeddelande -

Nytt hjälpmedel för att väga bioenergins för- och nackdelar

FAO-metoder hjälper politiker att utvärdera energigrödor

I och med att intresset för bioenergiproduktion fortsätter att öka lanserar FAO en ny metod som är framtagen för att hjälpa politiker att väga för- och nackdelar med att investera i sektorn.

FAO:s analytiska hjälpmedel för bioenergi och tryggad livsmedelsförsörjning har tagits fram för att hjälpa regeringar utvärdera bioenergins möjligheter men också för att bestämma de eventuella effekterna på livsmedelsförsörjningen.

Efter en treårig utvecklings- och testperiod i fält, med tillämpning i Peru, Tanzania och Thailand, har hjälpmedlet nyligen färdigställts.

Hjälpmedlet består av en rad utvärderingar vilka görs steg-för-steg för att ge svar på kritiska frågor om möjligheten att utveckla bioenergin. Påverkan på livsmedelstillgången, hushållens livsmedelsförsörjning tillsammans med sociala och miljöaspekter beaktas i utvärderingarna.

”Vårt mål är att hjälpa politiker fatta välinformerade beslut huruvida utveckling av bioenergi är ett genomförbart alternativ och, om så är, identifiera policyer som kommer att maximera fördelarna och minimera riskerna” förklarar Heiner Thofern som ansvarar för projektet.

Eftersom flera frågor och områden inkluderas av hjälpmedlet tjänar det även som en plattform för att sammanföra viktiga myndigheter och institutioner så att de arbetar mot samma mål, tillägger han.

Möjligheter…

Viktiga drivkrafter för bioenergisektorns tillväxt under senare år har varit pristoppar på olja och en oro för energiförsörjningen, kopplat till en rädsla för ökade växthusgasutsläpp från fossila bränslen.

En annan möjlig fördel är att investeringar i bioenergi skulle kunna skapa välbehövliga investeringar i jordbruks- och transportinfrastruktur på landsbygden. Genom att skapa arbetstillfällen och höja hushållens inkomster skulle de även kunna minska fattigdomen och förbättra livsmedelsförsörjningen.

”FAO har i flera år sagt att för lite investeringar i jordbruket är ett problem som verkligen försvårar för livsmedelsförsörjningen i låginkomstländerna och att det, tillsammans med fattigdom på landsbygden, är en avgörande orsak till hungern i världen”, säger Thofern. ”Om det görs på rätt sätt och vid rätt tillfälle kan utvecklingen av bioenergi leda investeringar och arbetstillfällen till områden där de verkligen behövs”.

Brasilien används ofta som ett exempel på hur ett land kan använda bioenergi för att möta energibehoven. Som världens näst största producent av bioetanol drivs uppskattningsvis en miljon fordon i Brasilien av bränsle gjort på sockerrör.

I framtiden kommer Europa troligtvis att framstå som en exportmarknad för bioenergiprodukter. Sådana trender erbjuder nya möjligheter för jordbrukare i låginkomstländerna.

Studier från FAO har även visat att småskaliga bioenergiprojekt som inte riktar in sig på exportmarknader kan förbättra livsmedelsförsörjningen och hjälpa till att förbättra ekonomin på landsbygden.

…och risker

Allt eftersom intresset för bioenergi har ökat har även oron för dess eventuella negativa effekter vuxit.

Det gäller framför allt risken att ökad odling av bioenergigrödor ska ske på bekostnad av livsmedelsproduktionen, vilket kan leda till minskad tillgång till och högre priser på livsmedel. Andra källor till oro är avskogning när mark ställs om till odling av bioenergigrödor såväl som de effekter den innebär för ursprungsbefolkningar.

Sammanhanget är avgörande

Potentiella risker och fördelar måste vägas noggrant mot bakgrund av lands- och regionspecifika förutsättningar, säger Thofern. Bioenergiproduktion är inte ett universalmedel och kommer inte alltid att vara lämplig eller möjlig att införa, i vissa fall kan den till och med vara skadlig.

”Med detta sagt kan vi inte ignorera det faktum att i andra fall har bioenergiproduktion en stor möjlighet att återuppliva ekonomin på landsbygden, minska fattigdomen och förbättra hushållens livsmedelsförsörjning”, säger han.

Att stödja tillväxten av en hållbar och socialt ansvarstagande bioenergisektor i låginkomstländerna kommer även att stärka forskning och utveckling till att hitta nya lösningar såsom att ta tillvara på skörderester och jordbruksavfall, vilket kan erbjuda minskade risker för livsmedelsförsörjningen och miljöpåverkan.

Huruvida utvecklingen av bioenergi bidrar till en tryggad livsmedelsförsörjning, minskad fattigdom och en minskad klimatpåverkan kommer att bero på hur väl sektorn hanteras, enligt Thofern.

FAO följer upp hjälpmedlet genom sitt projekt Bioenergy and Food Security Criteria and Indicators. Projektet har som mål att utforma ett verktyg för att förebygga och hantera risker samt ett verktyg för att utvärdera effekter och bättre hantera policyer.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ramverket: Områden för analys och viktiga frågor

10 år framåt:

Hur kommer nationella jordbruksmarknader förändras och hur påverkas denna förändring av bioenergins utveckling?

Kommer livsmedelsförsörjningen vara ett problem i landet under de kommande 10 åren?

Naturresurser:

Vilka bioenergigrödor kan odlas och var?

Hur stor är den nuvarande avkastningen och vilka möjligheter finns att öka den?

I vilken utsträckning kan vattenresurserna möta efterfrågan från bioenergins expansion?

Finns det möjligheter att skapa effektivare vattenanvändning?

Hur stor är efterfrågan, förbrukning och tillgänglighet på skogsbiomassa inom dagens livsmedelsproduktion?

Teknikekonomisk och miljöanalys:

Kan biobränslen produceras på ett lönsamt sätt?

I vilken utsträckning kan småskaliga jordbrukare konkurrera i bioenergins leveranskedja?

Vilka är de faktiska fördelarna, om det finns några, beträffande effekterna på växthusgasutsläppen i olika produktionsscenarier?

Socioekonomisk analys:

Vilka är de ekonomiska följderna för hushållens livsmedelsförsörjning och sårbarhet?

Vilka konsekvenser får utvecklingen av bioenergi för fattigdom, tillväxt av jordbruk, arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt?

Kommer ökad bioenergiutveckling att resultera i stigande priser på viktiga stapelvaror?

Vilka effekter får detta på hushållens välfärd och vilka grupper är särskilt sårbara?

Skulle livsmedelsprisernas effekter lindras av fler arbetstillfällen på landsbygden och högre inkomster för hushållen?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Det analytiska hjälpmedlet

FAO:s projekt för bioenergi och tryggad livsmedelsförsörjning

Bioenergy and food security criteria and indicators project

Översikt av FAO:s arbete med bioenergi

Andra nyhetsartiklar kring bioenergi (engelska)

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • jordbruk
  • klimatförändringar
  • tryggad tillgång till mat
  • bioenergi
  • fao

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll