Pressmeddelande -

Ökad finansiering från USA för att bekämpa influensa och hot från nya sjukdomar

Fortsatt samarbete stärker länders beredskap, bevakning och åtgärder vid utbrott

FAO:s åtagande för att bekämpa nya sjukdomar i särskilt drabbade regioner stärks med finansiering från det amerikanska biståndsorganet USAID, säger FN-organisationen.

Finansieringen på drygt 20 miljoner dollar kommer att stödja ett pågående samarbete mellan USA och FAO för att bekämpa fågelinfluensa som till exempel H5N1 högpatogen aviär influensa (HPAI). Samarbetet inkluderar också ökat ett fokus på nya potentiella pandemiska hot.

Fågelinfluensan ett fortsatt hot

USA:s stöd kommer att hjälpa till att stärka beredskap, bevakning och hantering av utbrott av H5N1 HPAI i Sydostasien samt ge ökade laboratorie- och övervakningsmöjligheter i särskilt drabbade områden.

Merparten av finansieringen kommer att gå till stöd av verksamheten i Bangladesh, Kina, Indonesien och Vietnam, vars befolkningar fortsätter att uppleva utbrott av H5N1 HPAI hos fåglar och människor, i vissa fall med dödlig utgång.

Finansieringen kommer också att stödja regional samordning för att bekämpa fågelinfluensan och öka övervakning och förebyggande åtgärder i Kambodja, Laos, Nepal och Burma. Länderna hotas av sjukdomen till följd av den fortsatta förekomsten av smittan i grannländerna.

Dessa länder fortsätter att uppleva sporadiska utbrott. Det tyder på att H5N1-viruset fortsätter att cirkulera bland fåglar och förblir ett hot mot fjäderfäproduktionen, människors hälsa och miljontals utsatta bönder vars försörjning och grundläggande behov av livsmedel är beroende av fjäderfäuppfödning.

”Den amerikanska regeringen har spelat en viktig roll för att samla ett internationellt stöd för att bekämpa fågelinfluensa och för att minska risken för en pandemi bland människor. De har gjort detta bland annat genom att stödja FAO och andra aktörer i arbetet med att hantera sjukdomen hos djur innan den sprider sig till människor. Stöd till grundläggande förebyggande åtgärder är något sällsynt trots att det är det mest förnuftiga och kostnadseffektiva alternativet", säger FAO: s chefsveterinär Juan Lubroth.

“USAID ser fram emot att fortsätta samarbetet med FAO”, säger Dennis Carrols som är chef för USAID:s enhet för fågelinfluensa och andra nya hot.

"FAO har visat sig vara en mycket effektiv och innovativ ledare i arbetet med att hantera hotet om nya zoonotiska sjukdomar. FAO fortsätter att driva på arbetet med One Health (se nedan) och betonar betydelsen av samverkande partnerskap inom miljö, djurhälsa och människors hälsa. Genom partnerskapet mellan USAID och FAO ser vi fram emot att kunna fortsätta att erbjuda ett brett utbud av tekniskt och operativt stöd samt även materiellt stöd till de länder som är mest sårbara för en spridning av zoonotiska sjukdomar ", säger Carrols.

Nya hot om pandemi

Efter att utbrottet av fågelinfluensan mellan 2004 och 2006 blev till en internationell kris har vetenskapssamhället fått en djupare förståelse för vad som orsakar sjukdomens uppkomst och därmed vilka åtgärder som måste vidtas för att förebygga sjukdom. Denna kunskap har erhållits mycket tack vare samarbetet mellan FAO och USAID. 

På grund av hur snabbt patogener som har sitt ursprung hos djur sprids, som till exempel H5N1, SARS under 2002-2003 och H1N1- influensapandemin 2009 som orsakades av ett virus som hade kombinerade egenskaper från fågel, svin och människa, lanserade USAID sitt program för nya pandemiska hot, "Emerging Pandemic Threats” (EPT).

Genom EPT:s så kallade ”identifieringsfunktion” kanaliseras stöd till länder för att stödja nätverken hos nationella och regionala laboratorier för att diagnostisera och karaktärisera olika typer av hot.

Detta arbete fortsätter att vara väldigt viktigt i Sydostasien där nya virusstammar fortsätter att uppstå, vilket på sikt kan utvecklas till ett hot för människors hälsa och fortsatta förluster av fjäderfä. Allteftersom virus anpassar sig kan vacciner för fjäderfä mot H5N1 förlora sin effektivitet och leda till att tamfågelbestånd blir mer sårbara för sjukdomen.

Bortom fågelinfluensan

Antal och populationstäthet, både hos djur och människor, är tydliga riskfaktorer för uppkomst av influensavirus. Sydostasien anses vara ett särskilt sårbart område på grund av sin stora befolkning, befolkningsökning samt att allt fler människor och djur lever i en närmare kontakt.

I Kina finns hälften av världens grisar, ungefär en fjärdedel av kycklingarna, 70 procent av alla ankor och 90 procent av världens gäss. Nära kontakt innebär många värddjur för virus. Virus kan på så sätt hoppa mellan arter som i sin tur kan leda till virusanpassningar och så småningom influensavirus som i sin tur kan leda till en pandemi. EPT "Plus" övervakar de djur som har närmast kontakt med människor, särskilt fjäderfä och svin, så att patogener som kommer från djurvärlden kan upptäckas innan de hinner påverka människors hälsa.

Interaktioner mellan vilda och domesticerade djur är i särskilt fokus. Detta är vanligt inom småskalig animalieproduktion. Dessutom ökar efterfrågan på animalieprodukter och kött hos växande befolkningar med mer välstånd. Detta leder till att djurhållningen ökar och expanderar till opåverkade ekosystem.

För att bättre förstå hur vilda djur, boskap och människor samexisterar kommer det fortsatta samarbetet med USAID att omfatta stöd till FAO:s fältarbete med vilda djur.

Två av tre nya smittsamma sjukdomar hos människor är djurspridda, eller har sitt ursprung hos djur. Av dessa zoonotiska sjukdomar, kommer 75 procent från vilda djur.

Snabba åtgärder

Med stöd av USAID och det amerikanska jordbruksdepartementet, har FAO inrättat ett centrum för krishantering för djurhälsa (CMC-AH), en enhet för räddningsinsatser med kapacitet för att snabbt mobilisera och skicka grupper av veterinärer och andra experter vart som helst i världen för att ge regeringar råd om akuta kontrollåtgärder, inklusive förebyggande och beredskapsplaner.

CMC-AH är nu inne på sitt sjunde verksamhetsår och har utfört 60 fältuppdrag, hjälpt 40 länder med utbrott av fågelinfluensan H5N1 och andra allvarliga djursjukdomar, bland annat H1N1 influensa, peste des petits ruminants, Ebola Reston virus, rabies, mul-och klövsjuka, afrikansk svinpest, Rift Valley-feber, Newcastlesjuka och andra djursjukdomar hos bland annat vattenlevande djur.

‘One health’ metoden

Dessa verksamheter är del av en större insats som FAO gör tillsammans med sina samarbetspartners, däribland Världshälsoorganisationen (WHO) och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE). Tanken är att man ska ta itu med zoonotiska och andra allvarliga sjukdomar genom att hantera komplexa hälsorisker med ett tvärvetenskapligt helhetsgrepp.

USA har de senaste sju åren bidragit med omkring 213 miljoner dollar till FAO:s verksamhet i kampen mot fågelinfluensa och andra zoonotiska sjukdomar.

 Läs mer:

 

 

 

 

 

 

 

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • hållbar utveckling
 • hunger
 • fao
 • ekonomisk kris
 • fågelinfluensa
 • sjukdom
 • vatten
 • uthålligt lantbruk
 • tryggad tillgång till mat
 • matkrisen
 • klimatförändringar
 • jordbruk

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll