Pressmeddelande -

Säkra besittningsrätten av skogen

Äganderätter kan förbättra människors försörjningsmöjligheter

Att reformera besittnings- och äganderätter av skog kan avsevärt förbättra människors försörjningsmöjligheter och ge dem möjlighet att få intäkter från skogsprodukter, framhåller FAO i en nyutkommen handbok, Reformering Forest Tenure.

"Den fortsatta efterfrågan på mark, den i många länder svaga samhällsstyrningen tillsammans med nya globala utmaningar, som klimatförändringen, ökar behovet av att reformera besittningsrätten inom skogssektorn", säger Eva Muller, FAO:s chef för skogspolicyfrågor.

Handboken lanserades på ett möte om skogsfrågor i Lombok, Indonesien, 11-15 juli. Omkring 200 representanter från internationella och regionala organisationer, privata sektorn, frivilligorganisationer, det civila samhället och forskare deltar i konferensen. Den anordnas av det indonesiska ministeriet för skogsbruk (MOF) tillsammans med International Tropical Timber Organization (ITTO) och Rights and Resources Initiative (RRI).

Under senare år har FAO genomfört omfattande utvärderingar av ägande- och besittningsrätter av skog i Afrika, Sydostasien, Latinamerika och Centralasien och hur dessa påverkar en hållbar skogsförvaltning och fattigdomsbekämpning. Utifrån denna analys erbjuder handboken praktisk vägledning för beslutsfattare som arbetar med äganderättsreformer.

Världens skogar i huvudsak statligt ägda

Enligt FAO är cirka 80 procent av världens skogar ägda av staten, men andelen som ägs och förvaltas av samhällen, individer och privata företag ökar. Fenomenet är vanligare i vissa länder än i andra.

I Venezuela och Franska Guyana är till exempel nästan alla skogar offentligt ägda medan det i Paraguay, Honduras, Guatemala, Costa Rica och Chile är över 30 procent av skogarna som är i privat ägo. I Peru, Guyana och Costa Rica är mer än tio procent av skogarna ägda av ursprungsbefolkningar.

"Med mer diversifierade ägande- och besittningsrätter skulle skogsskötsel och försörjningsmöjligheter kunna förbättras lokalt, särskilt där den statliga skogsförvaltningen är svag", säger Muller.

Social rättvisa och jämställdhet

Reformer av besittnings- och äganderätter av skog bör rikta uppmärksamheten åt att stärka marginaliserade grupper, särskilt kvinnor och fattiga. Forskning tyder på att träd och skogar är viktigare för kvinnors försörjning på landsbygden än för männens. Fattiga kvinnor i en by i Madagaskar fick 37 procent av sina intäkter från skogsprodukter, jämfört med 22 procent för männen. I vissa områden i Andhra Pradesh kom 77 procent av kvinnornas inkomster från skogen.

Skogarna kan spela en avgörande roll för jordbrukande kvinnors överlevnadsstrategi. I Afrika söder om Sahara faller ansvaret för att ta hand om familjemedlemmar som drabbats av hiv/aids i huvudsak på kvinnor och resulterar i att de får mindre tid för jordbruksproduktion. Som ett resultat blir de mer beroende av mat från skogen och intäkter från vedförsäljning.

Gynnsam politisk miljö

Muller betonar att utan en gynnsam politisk miljö är det inte troligt att skogsreformer kan leda till positiva samhällsekonomiska effekter. Viktiga intressenter bör få möjlighet att förvalta skogen på ett sätt som förbättrar både deras försörjningsmöjligheter och skogarnas tillstånd. Äganderätter ska vara så trygga som möjligt och överreglering bör undvikas genom att hålla efterlevnaden av lagstiftningen enkel. Lagstiftningen bör kopplas till ett ansvarsfullt hanterande på alla nivåer inklusive myndigheter, den privata sektorn och lokalsamhällen.

Erkännande av sedvanerätten

Många skogar över hela världen har använts, förvaltats och till och med ägts med traditionella besittningsrätter. Sådana informella ägandesystem fungerar ofta parallellt med formell lagstiftning. I dessa fall anser lokalbefolkningen att skog och skogsprodukter tillhör specifika personer eller grupper, oavsett om rättigheterna har erkänts av regeringen eller inte.

Informella upplåtelseformer kan vara effektiva om inte andra intressen inkräktar, såsom privatisering eller konvertering till annan form av markanvändning, vilket ofta resulterar i konflikter och vanligtvis leder till skogsförstörelse. Reformer kring ägande och nyttjande bör ta hänsyn till sedvanliga system som inte är juridiskt skyddade, säger Muller. 

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

Rapporten: Reforming Forest Tenure

Konferens om skogsfrågor, Lombok, Indonesia

FAO:s utvärdering av besittnings- och äganderätter av skog

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • sedvanerätt
  • äganderätter
  • tryggad tillgång till mat
  • skogsbruk
  • hållbar utveckling
  • fao

Kontakter

Jakob Lundberg

Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation Ansvarig för FAO:s informationsverksamhet i Norden FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation 08-204842

Relaterat innehåll