Pressmeddelande -

Trots rekordskörd väntar problem för jordbruket

Finanskrisen drabbar jordbruksmarknaden

Rom, 6 november 2008 - I år väntas världsproduktionen av spannmål nå nya rekordnivåer till följd av generellt gynnsamma väderförhållanden tillsammans med höga livsmedelspriser. Det meddelar FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, idag i samband med lanseringen av Food Outlook, en rapport om den globala tillgången till mat som ges ut två gånger per år. Världsproduktionen av spannmål beräknas bli tillräckligt stor för att möta de förväntade konsumtionsbehoven på kort sikt och för att fylla på sinande globala lager.

Men organisationen varnar för att den pågående finanskrisen kommer att påverka jordbrukssektorn negativt i många länder, inklusive utvecklingsländerna.

Ökad osäkerhet

Därför bör inte årets rekordstora skörd av olika sädesslag och nedgången i livsmedelspriser skapa en falsk känsla av trygghet, menar Concepcion Calpe, en av rapportens huvudförfattare. "Om den nuvarande prisinstabiliteten och likviditetsförhållandena till exempel fortsätter under säsongen 2008-09 kan odling och produktion påverkas så mycket att nya kraftiga prisökningar riskerar att inträffa under säsongen 2009-10. Det kan driva fram ännu värre livsmedelskriser jämfört med dem vi nyligen upplevt", framhåller Calpe.

"Finanskrisen under de senaste månaderna har förstärkt de fallande priserna och bidragit till mer restriktiva kreditmarknader. Den har skapat en större osäkerhet kring utsikterna för nästa år, vilket medför att många producenter väljer att ta mycket försiktiga odlingsbeslut," varnar Calpe.

Rapporten poängterar att den största återhämtningen i spannmålsproduktionen sker i de utvecklade länderna, där bönder lättare kan dra nytta av de höga priserna. Generellt sett har utvecklingsländerna däremot sämre kapacitet att reagera på de högre priserna på grund av begränsande faktorer på utbudssidan i deras jordbrukssektorer.

Konsekvenser för fattiga människor

Den kraftiga prisuppgången på livsmedel 2007-2008 har ökat antalet undernärda människor i världen till uppskattningsvis 923 miljoner. De lägre världsmarknadspriserna på råvaror har ännu inte bidragit till att sänka de inhemska matpriserna i de flesta låginkomstländerna.

"Det finns en stor risk att de nuvarande ekonomiska problemen runt om i världen tvingar människor att minska sin matkonsumtion och att antalet hungrande därmed ökar ännu mer", enligt Calpe.

Långsiktiga utmaningar

Rapporten betonar att världens jordbruk står inför långsiktiga problem och allvarliga utmaningar som måste uppmärksammas och åtgärdas snarast. Problemen innefattar bristfällig tillgång till mark- och vattenresurser, små investeringar i jordbruksforskning och i infrastruktur på landsbygden, otillräcklig anpassning till klimatförändringarna och dyra insatsvaror i förhållande till det pris som bönder erbjuds för sin produktion.

För att försörja en världsbefolkning på över nio miljarder invånare år 2050 (jämfört med runt sex miljarder idag), måste den globala livsmedelsproduktionen nästan fördubblas.

Befolkningstillväxten kommer främst att äga rum i utvecklingsländer och framför allt i städer. Den minskande arbetskraften på landsbygden måste därför bli mycket mer produktiv. Det kommer att kräva större investeringar i jordbruket, maskiner, traktorer, vattenpumpar, skördetröskor och så vidare. Men det kräver dessutom bättre utbildade och mer yrkeskunniga bönder samt effektivare distributionskedjor.

Fakta:

Världens spannmålsproduktion förväntas stiga med 5,3 procent och bli 2,24 miljarder ton under säsongen 2008-2009.

Världens veteproduktion beräknas slå ett nytt rekord med 677 miljoner ton under säsongen 2008-2009, tack vare större förväntade skördar i Europa, Nordamerika och Oceanien.

En större risproduktion (enligt prognosen 450 miljoner ton för säsongen 2008-2009) och en nedgång i världspriset på ris bör lindra den svåra situation som konsumenter ställdes inför tidigare i år.

Världens produktion av foderspannmål (enligt prognosen 1,11 miljarder ton under 2008-2009) förväntas mer än väl motsvara utökade konsumtionsbehov.

Den globala fiskproduktionen kommer enligt prognosen bara att växa med en procent under 2008. Ökningen drivs av en stadig tillväxt inom vattenbruket. Svårigheterna för många av bankerna som varit starkt delaktiga i finansieringen av fisket och vattenbruksutvecklingen begränsar kredittillgången för fiskerinäringen.

I år kommer utvecklingsländerna att ha drabbats värst av den dyrare livsmedelsimporten. För de mest ekonomiskt sårbara länderna ökade kostnaden för att köpa livsmedel på de internationella marknaderna med ungefär en tredjedel jämfört med förra året. Detta är den största noterade ökningen från ett år till ett annat. På grund av de högre matpriserna steg antalet hungrande människor med 75 miljoner år 2007.

Läs mer:

Pressmeddelandet på fao.org (på engelska)

Food Outlook November 2008

World Food Situation

Tillgången till mat i världen

Tidigare pressmeddelanden från FAO Norden:

FAO: Finanskrisen kan förvärra matkrisen  (2008-10-15)

Hungern på uppgång  (2008-09-18)

Toppmötet i Rom manar till ytterligare investeringar i jordbruket  (2008-06-09)

Priserna på baslivsmedel förblir höga trots ökad produktion  (2008-05-21)

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Relaterat innehåll