Gå direkt till innehåll
FAR välkomnar ökad digitalisering av finansiell rapportering - men de nya reglerna bör skjutas fram ett år

Pressmeddelande -

FAR välkomnar ökad digitalisering av finansiell rapportering - men de nya reglerna bör skjutas fram ett år

För räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare ska vissa noterade företag upprätta års- och koncernredovisningar i ett format som möjliggör enhetlig elektronisk rapportering. Formatet specificeras närmare i Europeiska kommissionens så kallade ESEF-förordning. 

Med anledning av kravet föreslår regeringen i promemorian Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet några kompletterande lagändringar. Förslagen innebär att revisionsberättelsen för berörda företag ska innehålla ett uttalande om huruvida års- och koncernredovisningen har upprättats i överensstämmelse med den så kallade ESEF-förordningen. Förslaget gäller företag upptagna till handel på en reglerad marknad och avser räkenskapsår som inleds 1 januari 2020 eller senare.

FAR välkomnar att den finansiella rapporteringen digitaliseras ytterligare. Men införandet av de nya reglerna i regeringens förslag bör skjutas fram ett år, skriver FAR i sitt remissvar.

- En ökad digitalisering av den finansiella rapporteringen bidrar till ökad samhällsnytta och det är vi självklart positiva till. Det är också välkommet att revisorer ska bestyrka att digitala finansiella rapporter har upprättats på ett korrekt sätt. Men vi menar att det finns goda skäl att skjuta fram tillämpningen av de nya reglerna ett år, bland annat på grund av coronakrisen, säger FAR:s generalsekreterare och VD Karin Apelman.

- Vår bedömning är att detta är en komplicerad lagstiftning som kommer att kräva betydande informations- och utbildningsinsatser för branschen och för de företag som omfattas, fortsätter Karin Apelman.

I korthet har FAR följande synpunkter på regeringens förslag:

  • Det behövs ett förtydligande om hur bestämmelserna om en års- och koncernredovisning enligt tillämplig lag om årsredovisning respektive enligt 16 kap. § 4a lagen om värdepappersmarknaden förhåller sig till varandra.
  • Lagstiftningen för att implementera kravet på revisorns bestyrkande kommer sent och ger revisionsbranschen i Sverige kort om tid att hinna etablera en ny granskningsstandard. Detta i ett redan ansträngt läge på grund av coronakrisen. Därför bör regeringen flytta fram implementeringen av revisorsbestyrkandet kopplat till ESEF-förordningen i Sverige med ett år.
  • Granskningen ska enligt förslaget ske enligt god revisionssed, vilket FAR ställer sig bakom. God revisionssed måste dock ges tid att utvecklas. Det är också viktigt att god revisionssed utvecklas tillsammans med övriga EU-länder så att granskningen sker på ett sådant sätt att revisorns bestyrkande står för samma sak i alla EU-länder.
  • Det måste vara tillåtet i Sverige att, precis som när det gäller bolagsstyrningsrapporten och hållbarhetsrapporten, antingen integrera revisorns uttalande i revisionsberättelsen eller lämna det i ett separat revisorsyttrande.

Läs FAR:s remissvar här

Ämnen

Kategorier


FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. 

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. 

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning. 

Kontakter

Press

Press

Presskontakt Presskontakt Sverige 08-400 153 34
Pernilla Halling

Pernilla Halling

Presskontakt Kommunikationschef Ansvarig PR & Opinion 08-50611241

FAR - nytta för näringsliv och samhälle

FAR utvecklar ekonomi-Sverige och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. FAR är en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning, och är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom ekonomiområdet med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. FAR har även den ledande tjänsten för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet, FAR Online.

FAR har cirka 5 000 medlemmar och cirka 1 000 anslutna medlemsföretag. FAR:s medlemmar är auktoriserade revisorer, redovisningskonsulter, skatterådgivare, lönekonsulter och specialister samt små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning.

FAR hjälper branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. FAR:s uppdrag från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt att driva opinionsbildning.

FAR
Fleminggatan 7
Box 6417 – 113 82 Stockholm
Sverige