Pressmeddelande -

Kallelse till extra bolagsstämma i FastTV.net AB (publ)

(Aktietorget: FATV)

Aktieägarna i FastTV.net AB (publ), org nr 556640-0411 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 december 2008 kl 10.00 på bolagets huvudkontor, Årstaängsvägen 17 C, SE-117 43 Stockholm.

För att få deltaga i den extra bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 10 december. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast onsdagen den 10 december 2008 tillfälligt hos VPC inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare bör i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna. Vidare skall aktieägare för att få delta i den extra bolagsstämman göra anmälan till bolaget senast kl. 15.00 fredagen den 12 december 2008. Anmälan skall ske skriftligen till bolaget på adress Box 44061,
SE-100 73 Stockholm eller till jesper.stevrin@fasttv.net. Vid anmälan skall uppges namn, personnummer alternativt organisationsnummer, adress, telefonnummer samt eventuella biträden. Sker deltagande genom ombud skall fullmakt som styrker detta insändas i samband med anmälan om deltagande i den extra bolagsstämman.


Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Fastställande av antalet ledamöter och ev. suppleanter
8. Val av styrelseledamöter
9. Godkännande av styrelsens förslag till optionsprogram riktat till nyckelanställda
10. Stämmans avslutande


Huvudsakliga innehållet i framlagda förslag som inte är av mindre betydelse är enligt följande:

Punkt 7 - 8. Fastställande av antal ledamöter och val av styrelse
Magnus Roubert har meddelat att han önskar att lämna sitt styrelseuppdrag.
Till nyval föreslås Lars Peter Christiansen. Fullständigt förslag kommer att
offentliggöras på bolagets hemsida senast den 2 december 2008.

Punkt 9. Godkännande av styrelsens förslag till optionsprogram riktat till nyckelanställda
Styrelsens fullständiga förslag till beslut samt handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida från och med den 2 december 2008.Stockholm i november 2008


FastTV.net AB (publ)
Styrelsen

Ämnen

  • Radio, tv

FastTVs affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda TV, interaktiva tjänster och underhållning på den skandinaviska TV-marknaden. Detta sker genom FastTV Mediaportal där kunden förutom tillgång till valfritt kanalpaket kan beställa filmer direkt till sin TV. Företaget grundades 2003 och företagets mål är att finnas på alla relevanta distributionsplattformar.