Pressmeddelande -

Kvartalsredogörelse för perioden januari - september

(Aktietorget: FATV)

Kvartalsredogörelse för perioden jan - sep 2008.

Antalet kunder per 2008-11-28 uppgick till 25 500 (11 200 vid årsskiftet) +127 % varav tecknade men ännu ej fakturerande kunder uppgick till 6 200.

Omsättningen under perioden uppgick till 33 MSEK (16,8 MSEK) + 96,4 %.

Resultatet efter skatt uppgick under perioden till - 13,9 Mkr (-23,5 MSEK)

Omsättningen under kvartal tre uppgick till 11,6 MSEK ( 8,1 MSEK) + 43 %

Resultatet efter skatt under kvartal tre uppgick till - 2,8 MSEK (-7,2 MSEK)

Viktiga händelser under perioden

FastTV tecknar ett av sina största avtal om leverans av IPTV.
Strategisk investerare genomför due diligence på FastTV.
FastTV A/S (Danmark) har fått besked från Danska skattemyndigheten angående ett ärende vilket ger ett positivt resultat under kvartal tre på ca två miljoner SEK för koncernen.

Viktiga händelser efter periodens utgång

FastTV genomför en riktad nyemission om ca 5 MSEK till Lyse Tele AS

Verksamheten

FastTV har efter periodens utgång slutfört den riktade emissionen till Lyse Tele AS. Vilket ger Lyse Tele AS en ägarandel om 23,3 % i FastTV.
Med Lyse får FastTV en stark delägare i bolaget som besitter en stor branschkunskap inom IPTV som borgar för en positiv utveckling.

De kostnadsneddragningar som är gjorda har nu börjat synas i resultatet vilket är glädjande. FastTV har ökat sitt fokus mot B2B marknaden i framförallt Sverige och vi har mött ett stort intresse för våra produkter. FastTV kommer som nämndes i halvårsrapporten få in ett antal större kunder innan årsskiftet.

Marknad

Den nordiska IPTV marknaden är under stark tillväxt sedan två år tillbaka där både stora och små aktörer agerar som ensamma IPTV operatörer eller som tripple play aktörer. Skälen till dessa är flera som den tekniska utvecklingen och programbolagens vilja att öppna upp sina rättigheter kring distribution och tillåta Mpeg4 komprimering av deras innehåll. Fastighetsbolagen bidrar även starkt till denna tillväxt där man idag installerar fiber i fastigheterna istället för separata infrastrukturer för bredband, kabel-tv och telefoni. Den växande efterfrågan från kunderna på HDTV och interaktiva tjänster som video on demand ger incitament till flera aktörer att investera i denna teknik och det ger i sin tur behov av utbyggda backbone-nät med hög kapacitet som möjliggör IPTVs tillväxt.

Nästa händelse är Bokslutskommunikén den 27 februari 2009.

Totalt utestående aktier per den 30 september är 230 091 000.

Denna kvartalsredogörelse har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.


FastTVs affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda IPTV och interaktiva tjänster och på den skandinaviska TV-marknaden. FastTVs mål är att finnas på alla relevanta distributionsplattformar .


För ytterligare information, kontakta Jesper Stevrin, styrelseordförande, FastTV Net AB, jesper.stevrin@fasttv.net mobil: 076-3384811.

Ämnen

  • Hel-, delårsrapporter

FastTVs affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda TV, interaktiva tjänster och underhållning på den skandinaviska TV-marknaden. Detta sker genom FastTV Mediaportal där kunden förutom tillgång till valfritt kanalpaket kan beställa filmer direkt till sin TV. Företaget grundades 2003 och företagets mål är att finnas på alla relevanta distributionsplattformar.