Pressmeddelande -

Årsstämma i Fastum UBC Förvaltning AB

Årsstämma i Fastum UBC Förvaltning AB hölls i Stockholm den 7 maj 2014. Utöver sedvanliga obligatoriska årsstämmobeslut avseende bl.a. fastställande av resultat- och balansräkningar, disposition av bolagets resultat samt ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören fattade stämman också följande beslut:

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter till antal ska vara sex och en suppleant.  Omval av Anders Lönnqvist, Erik Petersson, Jack Junel, och Michael Edquist. Nyval av Kerstin Burén och Mikael Smedeby. Till styrelsens ordförande valdes Mikael Smedeby. Till suppleant valdes Gustaf Petersson. Till revisor omvaldes PwC med den auktoriserade revisorn Helene Ragnarsson som huvudansvarig.

Antagande av ny bolagsordning 
Ny bolagsordning antogs med följande förändringar: att styrelsens antal består av lägst tre och högst sju ledamöter med högst två suppleanter. Samt en justering av vart bolagsstämma får hållas, detta till Uppsala eller Stockholm.

Beslut att införa personalkonvertibelprogram
Bolagsstämman antog och fastställde styrelsens förslag om att införa ett personalkonvertibelprogram föranställda i Bolaget eller annat koncernbolag. 

För ytterligare information kontakta:
Fredrika Morén, VD, 0704 25 10 53 alternativt fredrika.moren@fastum.se
Cecilia Danckwardt-Lillieström, Ekonomichef, 0704 25 10 59 alternativt cecilia.dl@fastum.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Regioner

  • Stockholm

Fastum bedriver förvaltning inom fastighetsbranschen. Ekonomisk och teknisk förvaltning erbjuds åt bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare. Har även samarbete med byggföretag och följer många föreningar från dess bildande. 
Grundades år 1931. Huvudkontor i Uppsala.