Pressmeddelande -

Sverige bäst på att använda banktjänster på Internet, men sämst på distansutbildning online

World Internet Project släpper för första gången sina internationella resultat om Internets påverkan på samhället - ett samarbete som spänner över fem kontinenter och skapar en internationell bild av de förändringar Internet skapar i samhället. Rapporten innefattar bland annat resultat om hur Internet används, påverkar attityder och beteenden, på olika sätt runt om i världen.

I Sverige leder World Internet Institute projektet som följer hur den nya teknologin, Internet, sprider sig i olika länder. Vilka som tar till sig den nya tekniken. Hur den används? Hur detta i in tur påverkar människors vardagsliv, sociala relationer och annan medieanvändning.

Det är den första jämförande, globala studien som genomförs av de sociala, ekonomiska, kulturella och politiska förändringarna som den nya digitala kommunikationstekniken medför.

Denna första rapport från World Internet Project baseras på resultat från 13 av de totalt 28 deltagande länderna i projektet. De länder som deltar i projektet ställer en gemensam uppsättning av basfrågor med samma svarskategorier, och använder en jämförbar metod. Detta är förutsättningen för att internationella jämförelser skall vara möjliga.

I rapporten kan du bland annat läsa om;

Svenska kvinnor i topp

Sverige, Kanada och Nya Zeeland är de tre länder där spridningen av Internet nått längst bland WIP-länderna, tätt följda av Australien och USA. Knappt 80 procent av befolkningen över 18 år använde 2007 Internet i dessa tre länder. Bland kvinnorna kom Sverige i topp, knappt följt av Nya Zeeland. De svenska männen hamnade på tredje plats.

Skäl till att man inte använder Internet

Trots att det finns ett starkt samband i alla länder mellan inkomst och internetanvändning, så att ju högre inkomst desto vanligare är det med Internet, är det få som anger ekonomin som skäl till att man inte har skaffat sig Internet.

Många använder Internet för skolrelaterade arbeten

70 till 80 procent av de studerande använder Internet för skolrelaterade arbeten minst någon gång i veckan. Här ligger användarna i Australien och USA främst, men Sverige kommer inte långt efter.

Sverige sämst att använda Internet för distansutbildning

20 - 30 procent av användarna i WIP-länderna har någon gång prövat att utbilda sig via Internet. I Sverige är det det 4 procent. Längst fram ligger Nya Zeeland och Singapore

Svenskar bäst att utnyttja banktjänster

De flesta svenskar betalar sina räkningar en gång i månaden. Det innebär att det är få svenskar som använder Internet för banktjänster dagligen eller någon gång i veckan. Här är veckoanvändarna fler i länder som Australien, Nya Zeeland, Kanada och USA. Men 77 procent av svenskarna gör det åtminstone någon gång i månaden. I andra länder är motsvarande siffra betydligt lägre.

Internet och politik

Internets roll i politiken varierar mycket mellan olika länder beroende på den rådande politiska situationen och den traditionella politiska kulturen. I USA har Internet sedan länge spelat en viktig roll under presidentvalskampanjerna med kulmen i Barack Obamas framgångsrika nyligen avslutade kampanj. Det återspeglar sig också i den positiva synen som de amerikanska Internetanvändarna har på Internets roll för demokratin: Internet kan göra det lättare att förstå politiken. Internet kan ge vanliga människor mer politisk makt. Genom Internet kommer myndigheterna att ta mer hänsyn till vad människor tycker, och genom att använda Internet kommer människor att kunna påverka vad regeringen gör. En majoritet instämmer eller säger åtminstone inte emot dessa påståenden.

I rapporten "World Internet Project 2009" finns en sammanställning av resultaten. Det är en mycket omfattande rapport på 370 sidor som inleds med tretton statusrapporter om Internets utveckling i varje land och hur situationen ser ut idag. Sedan följer jämförelser mellan länderna inom följande temaområden: Användare och Icke-användare, Tillgång till information online, Tillgång till tjänster online, E-handel, Internet och sociala kontakter, Internet och den politiska processen, Medias tillförlitlighet och vikt, Användning av traditionella media offline, Kommunikation online och Internet och lärande

För att ta del av en svensk sammanfattning av rapporten, eller beställa den fullständiga rapporten, gå till World Internet Institutes webbplats på www.wii.se

För vidare info, kontakta Janne Elvelid, VD World Internet Institute, Tel: +46 70 358 30 69 / E-post: janne@wii.se

World Internet Institute är ett forskningsinstitut som bedriver samhälls- och beteendevetenskaplig forskning med fokus på Internet och dess påverkan på människa och samhälle. Institutet startade år 2000 och är beläget i Gävle. Läs mer på www.wii.se. Läs mer om World Internet Project på www.worldinternetproject.net

Ämnen

  • Massmedia

Kategorier

  • internet
  • communities
  • internetanvändning
  • internetstatistik
  • online
  • internationell
  • world internet project
  • world internet institute
  • svenskarna och internet

Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer.

Kontakter

Sofia Pettersson

Presskontakt Projektledare Marknad och kommunikation 0730603843

Ann-Sofie Däldehög

Presskontakt Projektledare PR- kommunikation & hållbarhet 073-024 89 89