Pressmeddelande -

Begränsat fiske skall stärka svaga öringbestånd i Bottenviken

För att stärka svaga öringbestånd i Bottenviken beslöt Fiskeriverkets styrelse idag (10/5-06) att höja tillåtet minimimått på öring från 40 cm till 50 cm och att stoppa nätfiske på grundare vatten än 3 meter under vår och höst. Särskilt nätfisket på grunda vatten ger, enligt Fiskeriverkets undersökningar, omfattande bifångster av undermålig öring och det är därför detta fiske stoppas. Fiskeriverkets undersökningar visar att bestånden av öring i Bottenvikens vattendrag är synnerligen svaga. Jämfört med bestånden i Bottenhavet är tätheterna av ung öring endast en femtedel. Detta beror enligt Fiskeriverket huvudsakligen på fisket och det lågt satta minimimåttet. Dålig status i vattendragens biotoper till följd av t.ex. flottledsrensningar och utdikningar bidrar också till de synnerligen låga tätheterna. Minimimåttet sätts oftast med målsättningen att minst hälften av honorna skall tillåtas leka åtminstone en gång. I egentliga Östersjön är minimimåttet för havsöring 50 cm, medan det i Bottenhavet och Bottenviken endast har varit 40 cm. Oavsett vattendrag eller havsområde i Östersjön, har medellängden på stigande könsmogen havsöring varit över 60 cm. Beslutet innebär därför att minimimåttet för öring i Bottenviken höjs till 50 cm för att bättre passa till lekfiskens storlek. Dessutom införs ett förbud att fiska med nät på vatten grundare än 3 meter under öringens fredningstid, 1 april – 10 juni och 1 oktober – 31 december, för att minska bifångsterna av öring vid annat fiske. Detta kommer att innebära att sikfisket måste bedrivas på djupare vatten än 3 meter, vilket kommer att försvåra detta fiske. Mot bakgrund av den dåliga beståndssituationen för öring i detta område är detta en nödvändig förändring av fiskemönstret för att komma tillrätta med problemet med bifångster. Fiskeriverket kommer tillsammans med berörda länsstyrelser noga att följa upp effekterna av denna förändring och försöka finna metoder att bedriva ett sikfiske utan att äventyra öringbeståndet. Dessutom skall Fiskeriverket under 2006 även fortsätta arbetet med översynen av lax- och öringfiskebestämmelserna i älvarna och i Bottenhavet. - Situationen för öringbestånden i Bottenviken är allvarlig och med dagens beslut ger vi bestånden en möjlighet att återhämta sig, säger Axel Wenblad, generaldirektör på Fiskeriverket. Beslutet medför tyvärr försämrade villkor för sikfisket men det är nödvändigt med kraftfulla åtgärder för att ge öringstammarna ett bättre skydd. Bakgrundsmaterial Länk till remiss med förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön. (pdf-fil 483 kB, öppnas med Acrobat Reader) http://aktuellt.fiskeriverket.se/file/pressinformation/remisslaxring2006slutlig.pdf För ytterligare information, kontakta Fiskeriverket Göteborg, växel: 031-743 03 00 Martin Rydgren, mobil: 070-755 57 72 Axel Wenblad, mobil: 070-585 35 50

Ämnen

  • Företagande