Pressmeddelande -

Fiskeriverket har inte föreslagit minskning av antalet hummertinor

Fiskeriverket har inte föreslagit att antalet hummertinor i fritidsfisket ska minskas. I den rapport som lämnats till regeringen redovisas ett antal handlingsalternativ.

Med anledning av den senaste tidens debatt i media om fritidsfisket efter hummer på västkusten vill Fiskeriverket föra fram följande fakta.

Fiskeriverket har haft regeringens uppdrag att utreda och analysera det småskaliga kustnära fisket i Sverige. En del i uppdraget har varit att föreslå konkreta åtgärder och steg för att stärka det småskaliga kustnära fisket.

I den rapport som lämnats till regeringen beskrivs de olika småskaliga fisken som bedrivs och ett antal handlingsalternativ redovisas.

God beståndssituation

Beståndssituationen för hummern bedöms som god och det finns därmed inget problem med att det bedrivs både ett yrkes- och fritidsfiske på hummer.

Beträffande hummerfisket konstateras att yrkesfisket enbart står för mellan 20 och 30 procent av landningarna. I rapporten konstateras att:

"Under de två första veckorna av hummerfisket tas de största fångsterna, vilket gör det till den viktigaste fisketiden. Problemet för yrkesfisket är att fritidsfisket är omfattande och att fritidsfiskarna besätter många av de bra fiskeplatserna. För att en större andel av hummerfångsterna ska falla på yrkesfisket finns två möjligheter till ändrad reglering:

  • Minska antalet tinor för fritidsfisket, t.ex. att man bara får använda sex stycken på samma sätt som för andra redskapstyper och öka möjligheten till kontroll av antalet tinor som används.
  • Flytta fram starttiden för hummerpremiären till längre fram på hösten vilket sannolikt skulle minska antalet fritidsfiskare."

Fiskeriverket har därför inte lämnat något konkret förslag om minskning av antalet hummertinor utan konstaterar bara att om man vill öka yrkesfisket efter hummer så måste man minska fisket för andra kategorier.

Regeringen avgör åtgärder

Det är regeringen som avgör vilka åtgärder som man vill vidta med anledning av rapporten. För att få in synpunkter från olika intressenter kommer regeringen att ordna en hearing med olika intressenter i Stockholm 28 maj.

Uppgifter i Göteborgs-Posten gör gällande att Fiskeriverket avser införa ett försäljningsförbud för fritidsfisket. Verket vill här förtydliga att till följd av den beslutade Kontrollförordningen kommer EU att under året besluta om ett försäljningsförbud för dem som inte fiskar yrkesmässigt.

Hur förbudet mer i detalj kommer att utformas kommer att framgå av tillämpningsföreskrifterna, men detta kan troligen få konsekvenser för konkurrenssituationen mellan yrkesfisket och fritidsfisket.

För ytterligare information kontakta Fiskeriverket:

Stabschef Maria Hellsten, tfn: 031-743 03 63

Läs rapporten om småskaligt kustfiske

Ämnen

  • Jordbruk, lantbruk, fiske