Pressmeddelande -

Information om ersättning för stillaliggande på grund av torskfiskestopp på östra och västra bestånden i Östersjön

Europeiska kommissionen har i beslut den 12 april 2006 gett Sverige möjligheten att betala ut ersättning till fartyg med fartygstillstånd som normalt bedriver torskfiske i Östersjön. Ersättningen kommer att utgå för de extra stoppdagarna, dvs. 27 dagar för de som fiskar på östra beståndet och 30 dagar för de som fiskar på det västra beståndet. Bland förutsättningarna för att fartygsbidrag skall kunna utgå kan nämnas: - giltigt fartygstillstånd finns för fartyget - fartyg som bedrev torskfiske i aktuellt område under motsvarande tidsperiod under 2004 eller 2005 - torskfiske bedrevs i aktuellt område i anslutning till stoppets ikraftträdande eller historiskt säsongsmässigt torskfiske skulle ha påbörjats - torskfisket har uppgått till minst 12 ton torsk under referensåren 1 januari 2004 – 31 december 2005. För att få bidrag krävs att fartyget inte nyttjas i yrkesmässigt fiske. För det västra beståndet innebär att inget fiske får bedrivas under perioden 15 maj t.o.m. 14 juni och för det östra beståndet skall fartyget ligga stilla 10 april t.o.m. 16 april, 3 och 4 juni, 16 och 17 september samt 16 december t.o.m. 31 december. Ersättning kommer att utgå för sådana kostnader som kvarstår när fartyget ligger vid kaj enligt följande villkor: - Storleken på ersättningen kommer att beräknas utifrån värdet på den ranson som maximerar vad varje fartyg tillåts landa per vecka. Ransonens storlek sätts till 1200 kg. - Värdet för fångsten beräknas utifrån genomsnittspriset per kg torsk. - Avdrag för kostnader med 72 % av bruttobeloppet. För ytterligare information kontakta Fiskeriverket Göteborg, tel: 031-743 03 00 eller Gun Brantäng, tel: 031-743 03 66 e-post: gun.brantang@fiskeriverket.se

Ämnen

  • Brott, juridik, rättsfrågor