Pressmeddelande -

Kraftfulla åtgärder för att rädda det europeiska ålbeståndet

Tillståndskrav för ålfiske från 1 maj Det europeiska ålbeståndet befinner sig i en allvarlig kris. Det är därför nödvändigt att vidta åtgärder för att väsentligt öka andelen ålar som kan ta sig till Sargassohavet för lek och därmed bidra till en återhämtning av ålbeståndet. Samtidigt är det viktigt att kunna bibehålla det småskaliga kust- och insjöfisket. Fiskeriverket har därför beslutat om tillståndskrav för ålfiske från den 1 maj 2007. Sådant tillstånd får beviljas av länsstyrelsen till fiskare som har redovisat en genomsnittlig fångst av minst 400 kg ål per år under åren 2003-2005. I vissa vattenområden där Fiskeriverket bedömt att ålen sannolikt inte kan vandra ut till havet för att bidra till reproduktionen, till exempel på grund av att den måste passera många kraftverk, kan dock ålfiske även i fortsättningen bedrivas utan tillstånd. I de vattenområden där tillstånd för ålfiske krävs får den som inte har tillstånd att fiska ål bedriva ryssjefiske om redskapet har flyktöppningar. Även andra insatser för att stärka ålbeståndet pågår i Sverige, bland annat skall dödligheten i kraftverksturbiner minskas. Inom EU förbereds också ett beslut om ett flertal åtgärder för att stärka ålbeståndet, till exempel skall ålyngel som fortfarande kommer i överskott till vissa flodmynningar i Sydeuropa användas för utsättning istället för att exporteras ut ur Europa eller ätas upp. Ansökan om tillstånd för ålfiske skall sökas hos länsstyrelserna, som har instruktioner och blankett för ansökan. Tillståndsblankett finns även på Fiskeriverkets hemsida. Läs mer http://www.fiskeriverket.se/arkiv/nyhetsarkivpressrum/pressinformation/5.5994f41e110b6bbe5b680001310.html Fiskeriverkets kontaktpersoner: Martin Rydgren, tfn: 031-743 04 32, 0707-55 57 72, e-post Johanna Eriksson, tfn: 031-743 04 53, e-post Håkan Westerberg, tfn: 031-743 03 33, 0705-26 99 56, e-post

Ämnen

  • Yrkesfiske