Nyhet -

AP4 investerar inte i tobaksbolag

AP4 har fattat ett affärsbeslut att inte investera i tobaksbolag, eftersom riskerna bedöms vara stora och att tobaksbolag över tid kommer att utvecklas sämre än index.¹ Med tobaksbolag avses bolag som tillverkar tobaksprodukter avsedda för rökning (cigaretter, cigarrer etc) samt snus i olika former.

Tobakskonsumtion, aktiv och passiv, är skadligt för hälsan och kan på sikt leda till ökad risk för sjukdom och för tidig död för drabbade individer. Trots insikten om detta är tobakskonsumtion lagligt i de flesta länder. Medvetenheten om hälsoriskerna samt om de betydande samhällskostnader som kan relateras till tobakskonsumtion ökar alltmer. Detta har bidragit till att mer restriktiva regleringar för tobak har införts i flera länder om hur tobaksprodukter får marknadsföras, säljas och konsumeras. AP4 bedömer att marknadsregleringarna kommer att fortsätta att öka i framtiden. Denna utveckling tillsammans med de övriga affärsrisker som finns kopplade till sektorn riskerar att över tid väsentligt minska lönsamheten för tobaksbolagen.

AP4 stödjer FN:s långsiktiga globala hållbarhetsmål. De långsiktiga risker som kan förknippas med tobakskonsumtion bedömer AP4 motverkar FN:s långsiktiga mål om att säkerställa hälsa och välmående. En bedömning som AP4 förväntar sig allt fler investerare kommer att dela.

Sammantaget bedömer AP4 att de risker som finns förknippade med tobaksbolag inte är korrekt prissatta utan att de kommer att påverka värderingen av tobaksbolag negativt på lång sikt. Historiskt sett har tobaksaktier genererat en relativt hög avkastning, men AP4 bedömer att riskerna har ökat och att tobaksbolag på lång sikt riskerar att bli så kallade ”stranded assets”. AP4 har därför fattat affärsbeslutet att inte investera i tobaksbolag.

_________________________________________

¹ Under 2016 tog AP4 det strategiska beslutet att utesluta tobaksbolag. Implementeringsarbetet är till stor del genomfört och uteslutningen genomförs där det praktiskt är möjligt utifrån rimliga insatser utan att det medför ökade förvaltningskostnader. Exponering mot tobaksbolag kan, även efter avslutad implementering, understundom förekomma indirekt via indexderivat och eventuellt via vissa externa mandat där AP4 saknar möjlighet att besluta kring exkluderingar.

Kategorier

  • ägarstyrning
  • 2016

Kontakter

Niklas Ekvall

Presskontakt VD Fjärde AP-fonden +46 8 787 75 00