Gå direkt till innehåll
Skyddsvärnet styrelse antar ny placeringspolicy

Pressmeddelande -

Skyddsvärnet styrelse antar ny placeringspolicy

-Det är av yttersta vikt att vi placerar våra pengar på ett etiskt sätt då våra värderingar ska genomsyra hela verksamheten. Skyddsvärnets värdegrund är ryggraden i vår verksamhet. Det säger Nilla Helgesson, direktor,  i en kommentar.

- Vi verkar för allas lika värde och då måste vi veta att våra pengar inte placeras i vapen, sprit eller sexindustrin.

 Av etiska skäl och med hänsyn till Skyddsvärnets helhetssyn på förhållandet ekonomi, miljö och socialt ansvar gäller följande restriktion:

Placeringar får endast göras i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de interna­tionella konventioner som Sverige har undertecknat.

De konventioner som avses är främst:

  • Konventioner om de mänskliga rättigheterna
  • Barnkonventionen
  • Kvinnokonventionen
  • ILO-konventionerna
  • Internationella miljökonventioner
  • Konventioner mot mutor och korruption

Placeringar skall inte ske i företag där den huvudsakliga omsättningen kommer från produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom sektorerna tobak, vapen, alkohol, spel och pornografi.

För mer information ring Nilla Helgesson,  mobil: 070- 586 13 61

 

Ämnen

Regioner


Föreningen Skyddsvärnet i Stockholm är en ideell organisation (startade 1910) som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete för klienter, med syfte att medverka till en human kriminalvård och socialtjänst som minskar risken för återfall. Syftet med föreningens verksamheter är att förebygga brott och social utslagning samt att verka opinionsbildande.

Presskontakt

Rebecca Hagman

Rebecca Hagman

Presskontakt Kommunikationsansvarig Marknad, kommunikation 076-77 66 510