Pressmeddelande -

Nej till fler svenska trupper i Afghanistan

Föreningen Afghanistansolidaritet protesterar
mot den militarisering av den svenska
Afghanistanpolitiken som regeringens
truppproposition innebär.
Regeringen har inte med ett ord antytt
avståndstagande från den masslakt på människor
som USA/Natos bombflyg bedriver.
Sveriges stöd åt USA:s krigspolitik är
villkorslöst.

Idag går två kronor av tre i den svens-
ka Afghanistanbudgeten till soldater
och vapen. Nästa år blir det närmare
tre kronor av fyra som går till Natos
krig. Detta kallar regeringen att satsa
på det civila biståndet.
Under innevarande budgetår är de
militära kostnaderna för 375 svenska
soldater på plats i Mazar-e Sharif 785
miljoner kronor.
Den civila hjälpen är 380 miljoner
kronor enligt årets budget.
Det innebär att två kronor av tre
som de svenska skattebetalarna skick-
ar till Afghanistan går till en rent mi-
litär insats.

Nu signalerar regeringen att den
vill öka det svenska militära bidraget
ytterligare till i genomsnitt 500 man
nästa år. (med 855 man som tak).
I så fall kommer den militära kost-
naden att stiga till c:a en miljard kron-
bor om året. Samtidigt ökas det civila
biståndet nästa år med 200 miljoner
kronor, enligt signaler från bistånds-
minister Gunilla Carlsson.

Men man får inte glömma kostna-
derna för Sveriges deltagande i ett
Nato-projekt som gäller anskaffning
och drift av C-17-plan som ska kunna
transportera stridsvagnar och annan
tung utrustning till Afghanistan!
Detta projekt, som Sten Tolgfors ny-
ligen var i Budapest för att fi ra tillsam-
mans med 10 Nato-länders försvarsmi-
nistrar, kommer att kosta Sverige 1,5
miljarder under de fyra första åren.
Det är lika mycket som fyra års civilt
bistånd på den nuvarande nivån.

Förutom de 1,5 miljarderna förbin-
der sig Sverige att punga ut med 260
miljoner kronor per år i 20-30 år som
är flygplanens livstid. Totalt landar
notan på c:a 6,7 miljarder på 30 år.
Räknar vi med kostnaderna för C-
17-projektet ökar Sveriges militär-
kostnader i Afghanistan till 1,4 miljar-
der att jämföra med 500 miljoner till
civilt bistånd.

På en civil krona kom-
mer det alltså att gå nära tre militära
kronor till Afghanistan.

Större tänkare än Sten Tolgfors
och Carl Bildt avråder bestämt
från att eskalera krigsinsatsen. "I
Afghanistan löses inte problemet ge-
nom fl er trupper", säger t ex den fi n-
ländske Nobelfredspristagaren Martti
Ahtisaari (TT 25/10).

Av det civila biståndet är det en allt
större del som är politisk, dvs. kostna-
der för att hålla USA:s marionettre-
gim, Karzai, under armarna. Det rent
humanitära biståndet, dvs. mat, klä-
der och tak över huvudet, har nästan
upphört. 2001 var det 158 miljoner,
2007 23 miljoner.

Det finns också en uttalad tendens
att styra hjälpen till de provinser som
ockupanterna har gett Sverige "an-
svar" för. Idag är det 80 miljoner av
den civila biståndsbudgeten som går
dit och nästa budgetår ska det bli 100-
150 miljoner. Det är knappast de pro-
vinser där hjälpbehoven objektivt är
störst, men där det fi nns starka "öns-
kemål" från militären att "få något
meningsfullt" att göra.

Sammanblandningen militärt-civilt
har nu gått så långt att Sida inte läng-
re kan använda svenska fl aggan på
sina projekt, av risk för att förväxlas
med Nato.

Att Mona Sahlin stöder regeringens militaristiska
linje tyder på att hon inget lärt av sju års
meningslöst krig.

Lördagen 10 november 2001, när USA
som mest intensivast bombade Afghanistan
intervjuades Mona Sahlin i Expressen:

"Fråga: Är det rätt att bomba i Afghanistan
och lemlästa barn, kvinnor och andra oskyldiga?

Svar: Ja, det tycker jag. Det är fruktansvärt
att säga så, man jag har inte hört någon
annan som kan tänka ut ett annat sätt att
få stopp på det som har hänt. Hur får man
talibanerna att gå med på bombstopp?
I alla krig dör civila, det är som om folk
glömmer bort det mellan varven, att
bomber är något tekniskt."


I sju år har hon sedan tigit, men de
svenska kanonerna i Mazar talar sitt
entydiga språk. Högtidstalen om solidaritet
lägger sig som dammet efter bombkrevaderna.

 

Stefan Lindgren

vice ordförande Afghanistansolidaritet

0736 151 999

Ämnen

  • Konst, kultur, underhållning

Kategorier

  • afghanistan
  • trupper
  • isaf
  • mona sahlin
  • carl bildt

Regioner

  • Skåne